تعداد مقالات: 161

2. تأثیر ویژگی های وب سایت فروشگاههای مجازی بر ارزش ویژه برند فروشگاه (مورد مطالعه: دیجی‌کالا)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-19

سید نجم الدین موسوی؛ ابوالفضل علیزاده


4. سخن سردبیر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-1


5. سخن سردبیر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-1


6. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-1


7. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 1-1


10. سخن سردبیر

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399


11. سخن سردبیر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399


12. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 1، بهار 1400


13. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400


14. سخن سردبیر

دوره 9، شماره 1، بهار 1401


16. ارتباط ویژگی‌های روانشناختی اجتماعی بر قصد خرید کالاهای لوکس از طریق چشم ‌و هم-چشمی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-23

10.34785/J018.2019.425

حسین رحمان سرشت؛ رویا شاکری؛ سوران مولائی


18. واکاوی پدیدارشناسانه نقش اتاق تعویض لباس مراکز خرید در به یادآوری تجارب خرید

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-23

10.34785/J018.2020.155

کامبیز حیدرزاده؛ کبری نجفی؛ محسن خون سیاوش


19. تاثیر نور بر واکنش مشتریان مواد غذایی با بکارگیری بازاریابی عصبی

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-21

10.34785/J018.2021.932

عباس شهنوازی؛ مهدی همایون فر؛ مهدی فدایی؛ شهین شعبانی


20. طراحی الگوی ایجاد صمیمیت با مشتری در خدمات بیمه با استفاده از نظریه ی داده بنیاد

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-31

10.34785/J018.2021.812

مهیار محقق منتظری؛ محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری


21. مدل سازی فروش محصولات مصرفی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-16

10.34785/J018.2021.281

حمیدرضا نژادعلی لفمجانی؛ حمیدرضا ایرانی؛ تورج کریمی؛ مرتضی سلطانی؛ احمد صفار


22. نوع شناسی نفرت از برند در استفاده‌کنندگان تلفن همراه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 1-20

10.34785/J018.2022.307

سید نجم الدین موسوی؛ ایوب شیخی زاده؛ ًصابر تقی پور