سخن سردبیر

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-1


سخن سردبیر

دوره 6، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 1-1


سخن سردبیر

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 1-1


سخن سردبیر

دوره 8، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1-1


سخن سردبیر

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399


سخن سردبیر

دوره 7، شماره 2، دی 1399


سخن سردبیر

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1400


سخن سردبیر

دوره 8، شماره 2، تیر 1400


سخن سردبیر

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401


.

دوره 9، شماره 2، تیر 1401


تاثیر نور بر واکنش مشتریان مواد غذایی با بکارگیری بازاریابی عصبی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-21

10.34785/J018.2021.932

عباس شهنوازی؛ مهدی همایون فر؛ مهدی فدایی؛ شهین شعبانی


طراحی الگوی ایجاد صمیمیت با مشتری در خدمات بیمه با استفاده از نظریه ی داده بنیاد

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-31

10.34785/J018.2021.812

مهیار محقق منتظری؛ محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری


مدل سازی فروش محصولات مصرفی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 1-16

10.34785/J018.2021.281

حمیدرضا نژادعلی لفمجانی؛ حمیدرضا ایرانی؛ تورج کریمی؛ مرتضی سلطانی؛ احمد صفار


نوع شناسی نفرت از برند در استفاده‌کنندگان تلفن همراه

دوره 8، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1-20

10.34785/J018.2022.307

سید نجم الدین موسوی؛ ایوب شیخی زاده؛ ًصابر تقی پور