داوران

نام داور

سمت / سازمان

مانی

آرمان

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

هاشم

آقازاده

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

عبدالحمید

ابراهیمی

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابدرای، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

مهدی

ابراهیمی‌نژاد رفسنجانی

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیرت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

فریدون

احمدی

دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام‌نور تهران، تهران، ایران.

آرمان

احمدی‌زاد

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

سوران

احمدی‌زاد

دانشجو دکترا، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

احمد

اسدزاده

دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

محمدرحیم

اسفیدانی

استادیار، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

غلامرضا

اسگندری

استادیار، دانشکده مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران.

علیرضا

اسلامبولچی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

مجید

اسماعیل پور

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

عزت الله

اصغری زاده

استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مهدی

الله‌دادی

دکترا بازاریابی، رئیس گروه آمار و اطلاعات بانک مهر استان کردستان، ایران.

فریدون

امیدی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر - خلیج فارس، خرمشهر، ایران.

آذرنوش

انصاری

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

بهزاد

ایزدی

استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

محمد

باشکوه

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

منیژه

بحرینی‌زاده

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

علیرضا

بحیرایی

استادیار، گروه ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

قاسم

بخشنده

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.

مسعود

براتی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران.

حسین

بلوچی

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران.

امید

بهبودی

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

لیلا

بیگلو

دانشجو دکترا، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

رضا

پیرایش

استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

محمد

پیری

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

ابوالفضل اردشیر

تاج‌زاده نمین

دانشیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

محمدصالح

ترکستانی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

هادی

تیموری

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

مصطفی

جعفری

استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

سعید

جعفری‌نیا

استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

بابک

جمشیدی نوید

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

عباسعلی

حاجی کریمی

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

بهمن

حاجی‌پور

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

عفت

حاجی‌حسینی

مدرس، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، ایران

عبدالرحمن

حائری

استادیار، گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

علیرضا

حدادیان

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

رفیق

حسنی

استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران.

مهدی

حسین‌پور

استادیار، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، همدان، ایران.

سید یعقوب

حسینی

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

کامبیز

حیدرزاده

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

سید عباس

حیدری

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

وحید

خاشعی

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابدرای، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

محمد

خبیری

دانشیار، گروه مدیریت ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

سید حمید

خدادحسینی

استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

علی

دادوند

دکترا، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

عبدالهادی

درزیان عزیزی

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

حسن

دهقان دهنوی

استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد، یزد،ایران.

حاجیه

رجبی فرجاد

دانشیار، گروه منابع انسانی، دانشکده علوم و فنون اداری و پشتیبانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

اعظم

رحیمی‌نیک

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

عباسعلی

رستگار

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

علی

رضائیان

استاد،گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

مهران

رضوانی

دانشیار، گروه آموزشی کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

عظیم‌اله

زارعی

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

سعیدا اردکانی

سعید

استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

مرتضی

سلطانی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

احمد

سهرابی

استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

سیدرضا

سیدجوادین

استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

رضا

شافعی

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

مهدی

شامی زنجانی

دانشیار، گروه آموزش مدیریت فناوری اطالعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

محمدعلی

شاه‌حسینی

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

عبدالناصر

شجاعی

استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران.

ناصر

شمس قارنه

دانشیار، گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

سامان

شیخ اسمعیلی

مربی،  گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران.

میثم

شیرخدایی

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

سعید

صادقی بروجردی

استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

پرستو

صداقت

دکترا مدیریت مالی- خصوصی سازی- کارشناس پژوهشی دانشگاه کردستان، ایران

حسن

صفرنیا

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

علی

صفری

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

عادل

صلواتی

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران.

علی

صنایعی

استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

غلامرضا

طالقانی

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

محمدرضا

طبیبی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

رحیم

عابدی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

محسن

عارف‌نژاد

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

محمدعلی

عبدالوند

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

فاطمه

عبدوی

دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

معصومه

عربشاهی

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

شهریار

عزیزی

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

احمد

عسکری

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، لامرد، ایران.

ابراهیم

علی‌دوست قهفرخی

دانشیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

محسن

علیزاده

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

احمد

عیسی‌خانی

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

محمد

غفاری

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

امیر

غفوریان شاگردی

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

سید مرتضی

غیور باغبانی

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

محمد

فاریابی

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

امیر

فاضل

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیرت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

سعید

فتحی

دانشیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

علی‌اکبر

فرهنگی

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

بی‌بی مرجان

فیاضی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

داود

فیض

استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

تحفه

قبادی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

وجه‌الله

قربانی‌زاده

دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابدرای، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

علی

کاظمی

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

عبدالحسین

کرمپور

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

سعید

کریمی

دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

محمد

کریمی زارچی

دکترا، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

لیلا

کریمیان

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

آذر

کفاش‌پور

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

پرویز

کفچه

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

هاشم

کوزه‌چیان

استاد، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

نیما

گروسی مختارزاده

استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

جعفر

گل‌ محمدی

استادیار، گروه اخلاق و آشنایی با منابع انسانی، دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

کامران

محمدخانی

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

مجید

محمد‌شفیعی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

اسفندیار

محمدی

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

سردار

محمدی

دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

شهناز

محمدی‌ مجد

استادیار، گروه ریاضی و آمار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران.

یوسف

محمدی مقدم

دانشیار، گروه مدیریت راهبردی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

ادریس

محمودی

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

مهدی

مرادی گوهره

استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

سعید

مرتضوی

استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

علی

مروتی شریف‌آبادی

دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

اصغر

مشبکی اصفهانی

استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

محمد یاسر

مظهری

دکترا، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران.

فخرالدین

معروفی نقدهی

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

حسین

معینی

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

غلامرضا

ملک‌ زاده

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

محمد حسن

ملکی

دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران.

مرتضی

ملکی مین باشی رزگاه

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

عباس

منوریان

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

سید نجم‌الدین

موسوی

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

سید محمد

موسوی جد

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

منصور

مومنی

استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

محمودرضا

میرلطفی

دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

وحید

ناصحی‌فر

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابدرای، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

فریبا

نجفی

دکترا بازاریابی، کارشناس مسئول آمار و برنامه ریزی،مدیریت بانک کشاورزی استان کردستان

خبات

نسائی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

علی

نصر اصفهانی

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

رسول

نظری

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، نائین، ایران.

محسن

نظری

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ابراهیم

نظری فرخی

دانشجو دکترا، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

عباس

نقی‌زاده باقی

دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

فرشید

نمامیان

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،کرمانشاه، ایران.

رضا

وریج کاظمی

مربی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران.

حسین

وظیفه‌دوست

استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

فرهاد

وفائی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

فتانه

یاراحمدی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

محمدحسین

یارمحمدیان

استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

حمیدرضا

یزدانی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

مظفر

یکتایار

استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران.