طراحی الگوی ترکیب بهینه کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با محوریت افزایش بهره وری بنگاه و بهبود تجربه مشتری (مطالعه موردی: فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه)

نوع مقاله : برگرفته از پایان نامه و رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

10.22034/cbsj.2024.63008

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی ترکیب بهینه کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با محوریت افزایش بهره‌وری بنگاه و بهبود تجربه مشتری رفاه می‌باشد. روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع داده بنیاد می باشد، . جامعه آماری پژوهش صاحب‌نظران حوزه خرده‌فروشی و مسئولان خرید فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همچنین مدیران ارشد فروشگاه رفاه می‌باشند. که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در مصاحبه نیمه ساختارمند بود. کدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام گردید. یافته های تحقیق با استفاده از فرایند کد گذاری مصاحبه های انجام شده نشان داد 297 کد اولیه در قالب مفهوم مدل عوامل موثر (علی و زمینه ای، مداخله، راهبرد و پیامد) بر ترکیب بهینه کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه تاثیرگذار هستند و در نهایت 86 کد اولیه به عنوان شاخص های ارزیابی الگو از طریق همپوشانی مفاهیم و حذف کدهای هم معنی و با استفاده از نظرات استاد راهنما انتخاب شد.این کدها در مفاهیم و مقولات محوری جای گرفت و مدل ترکیب بهینه کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه تبیین شد. مهمترین کاربرد پیاده سازی چنین مدل‌هایی، دستیابی به الگوی جامعی از رفتار خرید مصرف کننده بر اساس شاخص های تاثیرگذار بر قصد خرید آنها می‌باشد که از ضروریات فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه است تا دریابند برای هر دسته از محصولات چه شاخص هایی در خرید مهم تر هستند و چه نوع استراتژیهایی را برای هر دسته از محصولات بکار گیرند و بر روی چه بازار هدفی سرمایه‌گذاری نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing the pattern of optimal combination of goods in chain stores with the focus on increasing the productivity of the company and improving the customer experience (case study: Refah chain stores)

نویسندگان [English]

  • payman eskandari 1
  • Homa Doroudi 2
  • Firouze Hajialiakbari 3
1 PHD student of management, Department of Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
3 Department of Business Management, Faculty of humanities, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran
چکیده [English]

The current research method is a qualitative type of foundation data. The statistical population of the research is experts in the field of retail and purchase managers of chain stores, as well as senior managers of convenience stores. 10 people were selected as a statistical sample using the purposeful sampling method. The data collection tool in the interview was semi-structured. Data coding was done using MAXQDA software. The findings of the research using the coding process of the conducted interviews showed that 297 primary codes in the form of the concept of the model of effective factors (causal and contextual, intervention, strategy and consequence) are effective on the optimal combination of goods in Refah chain stores, and finally 86 The initial code was selected as the pattern evaluation indicators through the overlap of concepts and the removal of synonymous codes and using the comments of the supervisor. These codes were placed in the concepts and core categories and the model of the optimal combination of goods in Refah chain stores was explained. The most important application of the implementation of such models is to achieve a comprehensive pattern of consumer buying behavior based on the indicators affecting their purchase intention, which is one of the necessities of Refah chain stores to find out what indicators for each category of products. are more important in purchasing and what kind of strategies to use for each category of products and on which target market to invest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimal combination of goods
  • chain stores
  • convenience store
Ahmadi, Z. (2016). Investigating the effect of website color element on online consumer buying behavior, Management and Entrepreneurship Studies Quarterly, 2(3), 12-23. (In Persian).
Amaratunga, D., Baldry, D., & Sarshar, M. (2022). Process improvement through performance measurement: the balanced scorecard methodology. Work study, 50(5), 179-189.
Ayr, B., Hüseyinoğlu, I. Ö. Y., & Sinhater, M. (2017). A quantitative performance management framework for assessing omnichannel retail supply chains. Journal of Retailing and Consumer Services, 48, 257-269.
Barakos, G. (2016). A forward look into the US rare-earth industry; How potential mines can connect to the global REE market. Min Eng, 70(8), 30-37.
Berman, O. (2017). A queueing control model for retail services having back room operations and cross-trained workers. Computers & Operations Research, 31(2), 201-222.
Buttkus, M., & Eberenz, R. (2019). Performance management in retail and the consumer goods industry. Springer International Publishing.
Charmaz, K. (2017). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. sage.
Chicoan, G. (2018). Marketing. Pearson Higher Education AU.
Cohen, M. A., & Lee, H. L. (1998). Resource deployment analysis of global manufacturing and distribution networks. Journal of manufacturing and operations management, 2(2), 81-104.
Corbin, J., & Strauss, A.(2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory . Thousand Oaks, CA: Sage.
Creswell, J. W. (2005). Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research: Educational research.
Dyson, L. (2019). The knowledge market. Soundings, 60(60), 57-70.
Ghafari, P. Davodi, M. (2016). Review and analysis of the market basket and product layout of chain stores, Scientific-Research Quarterly of Business Management Explorations, 8(16), 161-184. (In Persian).
Ghazaei, H. Pasandidehm, H. (2021). Optimization of the combined inventory model of production and purchase under the conditions of permissible shortage and limited storage space, the second national conference of industrial and systems engineering, Tehran, Iran.
Hoseini Far, K. (2020). The effect of store layout and shelf design on customer behavior, 8th National Conference on Economics, Management and Accounting, Shirvan, Iran. (In Persian).
Jil, C. L., & Muthuveloo, R. (2017). Vital organisational capabilities for strategic agility: an empirical study. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 12(3/4), 223-236.
Kim, K. H., Kim, K. S., Kim, D. Y. (2022). Brand equity in hospital marketing. Journal of business research, 57(3), 75-82.
Kreuger, L., & Neuman, W. L. (2017). Social work research methods: qualitative and quantitative approaches: with Research Navigator. Pearson/Allyn and Bacon.
Liu, C. (2018). Beyond concern—a privacy-trust-behavioral intention model of electronic commerce. Information & Management, 42(2), 289-304.
Mantrala, M. K., Seetharaman, P. B., Kaul, R., Gopalakrishna, S., & Stam, A. (2021). Optimal pricing strategies for an automotive aftermarket retailer. Journal of Marketing research, 43(4), 588-604.
Mas-Colell, A., Whinston, M.D., & Green, J.R. (1995). Microeconomic Theory. New York: Oxford University Press.
Menon, Satya and Barbara E. Kahn (2015), “The Impact of Context on Variety-Seeking in Product Choices,” Journal of Consumer Research, 22 (December), 285–9.
Mowrey, C. H., Parikh, P. J., & Gue, K. R. (2018). A model to optimize rack layout in a retail store. European Journal of Operational Research, 271(3), 1100-1112.
Nicholson, W., & Snyder, C. (2014). Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions (11th ed.). Mason, OH: South-Western Cengage Learning.
Ouhimmou, M., D’Amours, S., Beauregard, R., Ait-Kadi, D., & Chauhan, S. S. (2008). Furniture supply chain tactical planning optimization using a time decomposition approach. European Journal of Operational Research, 189(3), 952-970.
Park, H., & Stoel, L. (2005). A model of socially responsible buying/sourcing decision‐making processes. International Journal of Retail & Distribution Management, 33(4), 235-248.
Ray, Z., & Chiagoris, A. (2019). The effect of product variety and inventory levels on retail store sales: A longitudinal study. Production and Operations Management, 17(2), 550-571.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques. Thousand Oaks, CA: Sage publications.
Varian, H.R. (1992). Microeconomic Analysis (3rd ed.). New York: W.W. Norton & Company.
Wang, J., Wang, X., & Wu, Y. (2005). Operating reserve model in the power market. IEEE Transactions on Power systems, 20(1), 223-229.
Xie, Y & Boggs, D. (2016). Corporate branding versus product branding in emerging markets: a conceptual framework. Marketing Intelligence & Planning. 24(4), 347-364.