" بررسی سطح تمایل گردشگران ایرانی جهت سفر به مقاصد داخلی در دوران بحران کووید-19 "

نوع مقاله : برگرفته از پایان نامه و رساله

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی گردشگری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/cbsj.2023.62923

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عدم تمایل/تمایل گردشگران ایرانی جهت سفرهای درون مرزی و داخلی در دوران بحران کرونا صورت گرفته است.روش تحقیق این پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی- پیمایشی است و برای پاسخ گویی به سوالات پژوهش، ازرویکرد آمیخته کیفی/کمی استفاده شده است.ابتدا با 19 تن از گردشگران باسابقه در زمینه سفرهای داخلی به مصاحبه پرداخته شد و سپس با تحلیل تم صورت گرفته از متون مصاحبه ها،56 کد استخراج(27 کد عدم تمایل و 29 کد تمایل)و مفاهیم و مقوله ها ایجاد و در نهایت دو سازه عدم تمایل/تمایل به سفر به مقاصد داخلی در دوران بحران کرونا ارائه گشته است.با پاسخگویی 434 تن از گردشگران ایرانی به پرسشنامه های عدم تمایل و تمایل( 229 پاسخ دهنده به پرسشنامه عدم تمایل و 205 به پرسشنامه تمایل)،رتبه بندی شاخص ها با تکنیک تاپسیس صورت پذیرفته است.نتایج حاکی از آن است %47 پاسخ دهندگان به سفرهای داخلی در این دوران تمایل و %53 درصد تمایلی به سفرهای داخلی در دوران کرونا نداشته اند؛به علاوه سه شاخص کمک به قطع زنجیره کرونا، ترس از درگیر شدن یا درگیر کردن دیگران و نگرانی از وضعیت سلامتی جامعه میزبان،به ترتیب جزو موثرترین شاخص های عدم تمایل و در زمینه تمایل سه شاخص مراقبت از خانواده و بستگان در اماکن دیگر، محدودیت های مالی ناشی از شرایط دوران بحرانی کرونا و وجود جاذبه های متعدد و متنوع سفر داخلی متناسب با شرایط کرونا سه اولویت اول ایرانیان جهت سفرهای داخلی در این دوران می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey of Iranian tourists' willingness for domestic travel during the Covid-19 crisis

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Meymandi 1
  • Maysam Shafiee Roodposhti 2
1 Master of Tourism Marketing Management, Farabi campus, university of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor of International Marketing, Farabi Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the unwillingness/willingness of Iranian tourists for internal trips during the Covid-19 crisis.The research method is practical in terms of objective and descriptive-survey in terms of data collection, and qualitative/quantitative mixed method was used to answer the research questions.First, interviews were conducted with 19 experienced tourists in the field of domestic travel, and then 56 extraction codes(27 codes of unwillingness and 29 codes of desire) and concepts and categories were created by analyzing the themes from the texts of the interviews, and finally two The construct of reluctance/inclination to travel to domestic destinations during the Covid-19 crisis has been presented.With the answer of 434 Iranian tourists to the unwillingness questionnaire(229 respondents to the unwillingness questionnaire and 205 to the willingness questionnaire)the index rankings have been carried out with the Topsis technique.The results indicate that 47 %of respondents on domestic trips during this period were reluctant and 53 %were reluctant to travel in Covid-19; In addition, three indicators of helping to cut off the Covid-19 chain, fear of engaging or engaging others and worrying about the health status of the host community, respectively, among the most effective indicators of unwillingness, and in the field of three indicators of family care and relatives in other places, respectively, limitations.Financially due to the critical conditions of the Covid-19 and the existence of numerous and varied attractions of domestic travel tailored to the conditions of Covid-19 are the top three Iranian priorities for domestic trips during this period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis
  • Domestic tourism
  • Unwillingness
  • Willingness
  • Covid-19