" بررسی سطح تمایل گردشگران ایرانی جهت سفر به مقاصد داخلی در دوران بحران کووید-19 "

نوع مقاله : برگرفته از پایان نامه و رساله

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی گردشگری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/cbsj.2023.62923

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عدم تمایل/تمایل گردشگران ایرانی جهت سفرهای درون مرزی و داخلی در دوران بحران کرونا صورت گرفته است.روش تحقیق این پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی- پیمایشی است و برای پاسخ گویی به سوالات پژوهش، ازرویکرد آمیخته کیفی/کمی استفاده شده است.ابتدا با 19 تن از گردشگران باسابقه در زمینه سفرهای داخلی به مصاحبه پرداخته شد و سپس با تحلیل تم صورت گرفته از متون مصاحبه ها،56 کد استخراج(27 کد عدم تمایل و 29 کد تمایل)و مفاهیم و مقوله ها ایجاد و در نهایت دو سازه عدم تمایل/تمایل به سفر به مقاصد داخلی در دوران بحران کرونا ارائه گشته است.با پاسخگویی 434 تن از گردشگران ایرانی به پرسشنامه های عدم تمایل و تمایل( 229 پاسخ دهنده به پرسشنامه عدم تمایل و 205 به پرسشنامه تمایل)،رتبه بندی شاخص ها با تکنیک تاپسیس صورت پذیرفته است.نتایج حاکی از آن است %47 پاسخ دهندگان به سفرهای داخلی در این دوران تمایل و %53 درصد تمایلی به سفرهای داخلی در دوران کرونا نداشته اند؛به علاوه سه شاخص کمک به قطع زنجیره کرونا، ترس از درگیر شدن یا درگیر کردن دیگران و نگرانی از وضعیت سلامتی جامعه میزبان،به ترتیب جزو موثرترین شاخص های عدم تمایل و در زمینه تمایل سه شاخص مراقبت از خانواده و بستگان در اماکن دیگر، محدودیت های مالی ناشی از شرایط دوران بحرانی کرونا و وجود جاذبه های متعدد و متنوع سفر داخلی متناسب با شرایط کرونا سه اولویت اول ایرانیان جهت سفرهای داخلی در این دوران می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey of Iranian tourists' willingness for domestic travel during the Covid-19 crisis

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Meymandi 1
  • Maysam Shafiee Roodposhti 2
1 Master of Tourism Marketing Management, Farabi campus, university of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor of International Marketing, Farabi Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the unwillingness/willingness of Iranian tourists for internal trips during the Covid-19 crisis.The research method is practical in terms of objective and descriptive-survey in terms of data collection, and qualitative/quantitative mixed method was used to answer the research questions.First, interviews were conducted with 19 experienced tourists in the field of domestic travel, and then 56 extraction codes(27 codes of unwillingness and 29 codes of desire) and concepts and categories were created by analyzing the themes from the texts of the interviews, and finally two The construct of reluctance/inclination to travel to domestic destinations during the Covid-19 crisis has been presented.With the answer of 434 Iranian tourists to the unwillingness questionnaire(229 respondents to the unwillingness questionnaire and 205 to the willingness questionnaire)the index rankings have been carried out with the Topsis technique.The results indicate that 47 %of respondents on domestic trips during this period were reluctant and 53 %were reluctant to travel in Covid-19; In addition, three indicators of helping to cut off the Covid-19 chain, fear of engaging or engaging others and worrying about the health status of the host community, respectively, among the most effective indicators of unwillingness, and in the field of three indicators of family care and relatives in other places, respectively, limitations.Financially due to the critical conditions of the Covid-19 and the existence of numerous and varied attractions of domestic travel tailored to the conditions of Covid-19 are the top three Iranian priorities for domestic trips during this period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis
  • Domestic tourism
  • Unwillingness
  • Willingness
  • Covid-19
بذرافشان، مرتضی(1394). درآمدی بر صنعت گردشگری، تهران: انتشارات مهکامه.
رضوانی، محمدرضا(1382). تحلیل روند ایجاد و گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی، پژوهش های جغرافیایی، شماره 45.
سخندان، الناز(1393). رابطه مدیریت دانش با فرآیند مدیریت بحران در مقصدهای گردشگری، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت جهانگردی، گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
صالحی، تینا(1399). رکود در صنعت گردشگری دنیا با شیوع کرونا، وب سایت خبرگزاری صدا و سیما(سرویس پژوهش). معاونت سیاسی، اداره پژوهش های سیاسی. http://www.iribnews.ir
عسگری ماسوله، سعید؛ افشار، مهدی و محمدی، مینا(1395). تأثیر نظام مدیریت منابع انسانی بر کیفیت عملیات مدیریت بحران مطالعه ی موردی: ستادهای مدیریت بحران شهرداری تهران«، دوفصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت بحران، دوره 2 ،شماره 1 ، ص11-31.
علی اکبری، اسماعیل، مرصوصی، نفیسه، جلال آبادی، لیلا(1399). تدوین سناریوهای مؤثر بر آینده گردشگری پایدار شهر کرمان با رویکرد آینده پژوهی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 15، شماره50، صص 60-35.
لومسدن، لس(1380). "بازاریابی گردشگری"، مترجم: محمد ابراهیم گوهریان، انتشارات: دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ اول
محمدی، منیژه و چناری، محمد(1396). بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی و کیفیت مدیریت بحران در شرکت آب و فاضالب مشهد، سومین کنفرانس ساالنه مدیریت و اقتصاد کسب و کارتهران، پژوهشکده مدیریت و توسعه فرهنگ و هنر
معافی، فواد(1392). تحلیل فضایی مدیریت بحران در گردشگری شهری(مطالعه موردی: شهر اصفهان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
نقره ئیان، پگاه(1392). طراحی الگویی استراتژیک بر مبنای مدل swto برای شهرداری اصفهان در حوزه گردشگری(با تاکید بر بحران خشکسالی رودخانه زاینده رود)، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت جهانگردی، گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شیخ بهایی
هادی زاده، محسنه(1394). تحلیل فرصت های ناشی از زلزله بر جذب گردشگری(مطالعه موردی: شهربم)، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
هندرسون، جان سی(2007). مدیریت بحران در صنعت گردشگری، علت ها و پیامدها(ترجمه محمدرضا گوهری)، تهران: انتشارات مهکامه، چاپ اول: 1393.
 
Abu Bakar, N., Rosbi, S. (2020). " Effect of Coronavirus disease (COVID-19) to tourism industry". International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS). Vol-7, Issue-4. https://dx.doi.org/10.22161/ijaers.74.23
Altuntas, F., Sahin Gok, M.,(2020). The effect of COVID-19 pandemic on domestic tourism: A DEMATEL method analysis on quarantine decisions, International Journal of Hospitality Management 92 (2021) 102719. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102719
Amiri Fahlyiani, M. R.,(2020). Future studies with a scenario-writing approach to the effects of behavioral geography on tourism in the face of infectious diseases and COVID-19, Tourism Management Studies Quarterly Journal of Management & Accounting School, Volume 15, Issue 0, Pages 179-216, Autumn 2020, dio: 10.22054/tms.2020.53845.2362
Boukas, N. & Ziakas, V. (2013). Impacts of the global economic crisis on Cyprus tourism and policy responses. International Journal of Tourism Research. 345-329, (4) 7.
Das, J. and Dirienzo, C. E. (2009). «Global tourism competitiveness & freedom of the press», Journal of Travel Research, 47(4), 470-479.
Folinas, S., and Metaxas, T, (2020). Tourism: The Great Patient of Coronavirus COVID-2019, University of Thessaly, 16 March 2020, MPRA Paper No. 99666, posted 17 Apr 2020 10:54 UTC Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/99666/.
Ghorbanzadeh, D., Abedi, E.,(2020). Investigating the Role of Secure Attachment in Predicting the Experimental Intentions of Tourists in Traveling to Tourism Destination during the COVID -19 outbreak, Tourism Management Studies Quarterly Journal of Management & Accounting School, Volume 15, Issue 0, Pages 145-178, Autumn 2020, dio: 22054/tms.2020.53480.2351.
Gössling S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism, and global change: A rapid assessment of Covid-19. Journal of Sustainable Tourism. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708
Hall, C. M. (1994). Tourism and politics: policy, Power and Place. Chichester:Wiley.
Hall, C. M., Scott, D., & Gössling, S. (2020). Pandemics, transformations, and tourism: Be careful what you wish for. Tourism Geographies. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1759
Holjevac, IA (2003) "Managing the Quality of Sports Tourism Products and Services Guidelines for Croatia", Tourism Review, Vol. 58 Issue:2 , pp.35-37,
Labonte, R., Mohindra, K., & Schrecker, T. (2011). The growing impact of globalization for health and public health practice. Annual Review of Public Health, 32(1), 263–283. https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-031210101225
Lee, J.W. & McKibbin, W. (2004) Globalization and Disease: The case of SARS, , 3 (1): 113-31
Magableh, I. KH., Kharabsheh, R., (2013),"Antecedents of local demand for domestic tourism in Jordan", International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 7 Iss 1 pp. 78 – 92
Nematpour M, Khodadadi M, Rezaei N, Systematic Analysis of Development in Iran’s Tourism Market in the Form of Future Study: A New Method of Strategic Planning, Futures (2020), doi:https://doi.org/10.1016/j.futures.2020.102650
Office of Travel and Tourism Industries (OTTI), 2005: Tourism Development [Internet] http://www.tinet.ita.doc.gov
Pongsiri, M. J., Roman, J., Ezenwa, V. O., Goldberg, T. L., Koren, H. S., Newbold, S. C., Ostfeld, R. S., Pattanayak, S. K., & Salkeld, D. J. (2009). Biodiversity loss affects global disease ecology. BioScience, 59(11), 945–954. https://doi. org/10.1525/bio.2009.59.11.6
Ritchie, B .W. ( 2004). Chaos, crises and disasters :a strategic approach to crisis management in the tourism industry .Tourism management. 683-669, (6) 25.
Ryu, S., Gao, H., Wong, J. Y., Shiu, E. Y. C., Xiao, J., Fong, M. W., & Cowling, B. J. (2020). Non pharmaceutical measures for pandemic influenza in nonhealth care settings – international travel – related measures. Emerging Infectious Diseases, 26(5), 961–966. https://doi.org/10. 3201/eid2605.190993
Sheykhi, M. T.,(2009). Domestic Tourism in Iran, TOURISMOS: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF TOURISM Volume 4, Number 1, Spring 2009, pp. 109-123
Statistical Center of Iran https://www.amar.org.ir
Strielkowski, w. (2020). COVID-19 recovery strategy for tourism industry, Centre for Tourism Studies, Prague Business School, Werichova 29, 15200 Prague, Czech Republic;n strielkowski@pbs-education.cz
Taneja ,S ,.Pryor ,M .G ,.Sewell ,S & ,.Recuero ,A .M .(2014). Strategic Crisis Management :A Basis for Renewal and Crisis Prevention .Journal of Management Policy & Practice.(1) 15.
Uğur, N.G., Akbıyık, A. (2020). "Impact of COVID-19 on global tourism industry: A cross-regional comparison", Tourism Management Perspectives 36 (2020) 100744.
UNESCO (2020), UNESCO List of Tangible Cultural Heritage in Iran. Retrieved from https://whc.unesco.org/en/statesparties/IR.
UNDP, (1992), “an Overview of Disaster Management”. 2th Edition. UNDP Publication
UNWTO (2007). An introduction to destination Management,World tourism organization. www.pub,Unwto.org. P.1.
UNWTO(2020A),100% OF Global Destinations Now Have COVID-19 Travel Restrictions, UNWTO Reports,, https://www.unwto.org/news/covid-19-travel-restrictions
(2020B). International tourist arrivals could fall by 20-30% in 2020. Retrieved April 5, 2020, from https:// www.unwto.org/news/international-tourism-arrivals-could-fall-in-2020
World Tourism Organization,(2000). Tourism 2020 Vision, Vol. 6, South Asia, Madrid, Spain: Dibe,s.i.
Yang, Y., Zang, H., & Chen, X. (2020). Coronavirus pandemic and tourism: Dynamic stochastic general equilibrium modeling of infectious disease outbreak. Annals of Tourism Research. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102913.
Yap, Gh., Allen, D.,(2011). Investigating other leading indicators influencing Australian domestic tourism demand, Mathematics and Computers in Simulation 81 (2011) 1365-1374. doi:10.1016/j.matcom.2010.05.005
Zhang, L. L., Wang, Y. H, (2013), “Synchronisation of Complex Dynamical Networks with Dynamics of Nodes via Decentralised Dynamical Compensation Conrollers”, International Journal of Control, 86, 1766-1776.