سخن سردبیر

سخن سردبیر

چکیده

     پرواضح است آنچه که برای شرکتها و موسسات بازرگانی اهمیت دارد، ارائه محصولات متناسب با سلایق مشتریان می باشد. بعبارت بهتر توجه به ذائقه و سلایق مشتریان، به ایجاد تجربه مطلوب در افراد و تدوام خرید ایشان منجر می گردد. تلاش شرکتها برای ایجاد تجربه منحصربه فرد برای مشتریان می تواند برای آنها بسیار مهم تلقی گردد، چون متعاقب آن موجب رضایتمندی، وفاداری و خرید مجدد توسط مشتریان می گردد. بنابراین در جهت ایجاد تجربه خوب برای مشتریان، توجه به ویژگیهای روانشناختی مشتریان ضرورت دارد.
     در این راستا شرکتها برای ارتقای نام و نشان تجاری خود، عموما از رسانه های اجتماعی استفاده و از آن با مشتریان هدف خود ارتباط برقرار می کنند. این کار در راستای درک تجربیات مشتریان و بازخوردهای آنان صورت می گیرد. لذا بدلیل سرعت انتشار اطلاعات از طریق رسانه های اجتماعی، لازم است شرکتها از مشتریان خود اطلاعات دقیقی داشته باشند تا از بروز هرگونه تبلیغات منفی از سوی آنان، جلوگیری شود. اما چونکه در رسانه های اجتماعی امکان مقابله رودررو با مشتریان وجود ندارد، لازم است که در ایجاد تجربه خوب برای مشتریان تلاش لازم صورت گیرد و برای این مهم دقت، سرعت، صحت و صداقت در ارائه محصولات از ارکان اساسی محسوب می شوند.
     بر همین اساس در شماره 6(2) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده، به بررسی کیفی و کمی عوامل موثر بر رفتار، تجربیات، منافع و مصرف گرایی، پرداخته شده و سعی گردیده تا نتایج ارزشمندان مطالعات صورت گرفته از جانب پژوهشگران، دراین نشریه منتشر گردد.

                                                     دکتر علی صنایعی
                                                         سردبیر نشریه مطالعات رفتار مصرف کننده

عنوان مقاله [English]

Editorial note

چکیده [English]

It is clear that what is important for companies and business institutions is to provide products that suit the tastes of customers. In other words, paying attention to the tastes and preferences of customers, leads to the creation of a desirable experience in people and the continuation of their purchase. The effort of companies to create a unique experience for customers can be considered very important for them, because it leads to customer satisfaction, loyalty and redemption. Therefore, in order to create a good experience for customers, it is necessary to pay attention to the psychological characteristics of customers.
In this regard, companies generally use social media to promote their brand and communicate with their target customers. This is done in order to understand the experiences of customers and their feedback. Therefore, due to the speed of information dissemination through social media, companies need to have accurate information about their customers to prevent any negative advertising from them. However, since it is not possible to deal with customers face-to-face on social media, it is necessary to make a good effort to create a good experience for customers, and for this, accuracy, speed, accuracy and honesty in providing products are essential.
Accordingly, in Issue 6 (2) of the Consumer Behavior Studies‌ Journal, a qualitative and quantitative study of the factors affecting behavior, experiences, interests and consumerism has been studied and an attempt has been made to publish the valuable results of studies conducted by researchers in this journal. 
Editor in Chief
Prof Ali Sanayei