.

سخن سردبیر

چکیده

امروزه، شناخت واکنش مصرفکنندگان به یکی از فاکتورهای بسیار مهم و حیاتی برای شرکتها تبدیل شده است چراکه نحوه تعامل
و برقراری ارتباط شرکت با مصرفکنندگان را مشخص میکند. مصرفکنندگان در موقعیتهای مختلف خرید، واکنشهای متفاوتی
را از خود نشان میدهند که بر این اساس واکاوی واکنشهای ایشان میتواند به منزله یکی از پیشرانهای اساسی جهت ارائه محصولات
و خدمات متناسب با هر دسته از مشتریان برای شرکتها تلقی شود. به طور کلی میتوان اذعان داشت در عصر حاضر شرکتهایی
برنده هستند که درک درستی را از رفتارها و واکنشهای مشتریان خود دارند و بنابراین سعی مینمایند که بهترین پیشنهادها را به
اقتضای شرایط خاص خرید به مشتریان خود ارائه نمایند.
بر همین اساس شماره 2 دوره 9 نشریه مطالعات رفتار مصرفکننده، به بررسی شناخت واکنش مصرفکنندگان در موقعیتهای
مختلف خرید اختصاص یافته است و تلاش شده است تا نتایج ارزشمند و پربار پژوهشگران، در این مجله منتشر شود. لازم است که
از همکاری داوران محترم، حمایتهای اعضای محترم هیات تحریریه و تلاشهای همکاران بزرگوار، کمال تشکر و قدردانی را داشته
باشم. امید است که توانسته باشیم بستر مناسبی را برای ارائه و انتشار هرچه بهتر مطالعات، تحقیقات و دستاوردهای پژوهشگران
عزیز فراهم نماییم.
دکتر علی صنایعی
سردبیر نشریه مطالعات رفتار مصرف کننده

عنوان مقاله [English]

.