رابطة بین فلسفه بازاریابی و عملکرد شرکت‌ها (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی-صنعتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه زنجان (نویسنده مسئول)

2 . کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

فلسفة بازاریابی جهت حرکت سازمان‌ها و شرکت‌ها در راستای برآوردن نیازهای مشتریان و کسب سود را مشخص می‌کند. موفقیت استراتژی‌های هر شرکت می‌تواند در عملکرد آن شرکت منعکس گردد و عملکرد شرکت نیز را می‌توان بر حسب میزان خلق ارزش برای بخش های مختلف بازار مورد ارزیابی قرار داد. در این تحقیق رابطة بین فلسفه بازاریابی و عملکرد در شرکت‌های تولیدی- صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر بر حسب هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش انجام، تحقیقی توصیفی است. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس در بین 127 شرکت فعال تولیدی و در بین کارکنان بخش‌های مختلف بازاریابی و فروش، مالی و اداری، تولید و عملیات توزیع شد. یافته‌ها حاکی از آن است که بین فلسفه‌های محصول و بازاریابی اجتماعی با عملکرد مالی و غیرمالی رابطة معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین فلسفه بازاریابی و عملکرد مالی نیز رابطة معنی‌داری وجود دارد. اما بین فسلفه‌های تولید و فروش و فلسفه بازاریابی و عملکرد غیرمالی نیز رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -