چاپ شماره اول فصلنامه

با یاری خداوند متعال پژوهشنامه مدیریت بازاریابی دانشگاه کردستان اولین شماره خود را به چاپ رساند. از این پس نیز پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه مقالات خود را برای بررسی و چاپ به این مجله ارسال نمایند.