سخن سردبیر

سخن سردبیر

چکیده

    توجه به عوامل محیطی یکی از مهمترین عناصر تاثیر گذار بر روی پیش بینی رفتار آتی افراد به شمار می آید. بر این اساس فرد با توجه به تغییراتی که در اطراف وی ایجاد شده است، تصمیم های خود را سازماندهی می کند. این تغییرات گاهی اوقات ممکن است اتفاقی بوده و بر اثر شرایط محیطی بوجود آمده باشد یا اینکه به شکلی از پیش تعیین شده و با نیتی مشخص طرح ریزی شده باشد. بطور نمونه می توان از تاثیر محیط ظاهری بر روی ادراک فرد از موقعیتهای بوجود آمده نام برد که این تغییرات حتی می تواند بر روی درک از قیمت نیز تاثیر بگذارد. آنچه مهم است آن است که محیط بخش مهمی از عوامل موثر بر تصمیم گیری را شکل می دهد و گاها می تواند بعنوان تنها عامل جذب و یا دفع مشتریان در موقعیتهای خرید باشد. نور، صدا، بو و یا آواها می توانند به تنهایی و یا گروهی رفتار مصرف کننده را دگرگون ساخته و واکنش های متفاوتی را در وی ایجاد کنند.
بر همین اساس شماره 1 دوره 8 نشریه مطالعات رفتار مصرف کننده به بررسی عوامل محیطی و اثرگذار بر تصمیم گیری های فردی اختصاص یافته است. در این شماره آخرین یافته های پژوهشگران کشور در خصوص تبیین رفتار هوشمندانه افراد با عنایت به محیطی که در آن قرار گرفته اند، ارائه شده است. امید است تلاش ما بتواند مسیر را برای تدوام انجام مطالعات از این دست، هموار نماید.  در اینجا لازم است از تمامی عوامل اجرایی، هیات محترم تحریریه و داوران بزرگواری که با دقت نظر خود این مهم را فراهم نموده اند، کمال سپاسگزاری را داشته باشم.
دکتر علی صنایعی
سردبیر نشریه مطالعات رفتار مصرف کننده

عنوان مقاله [English]

Editor's note