فرایند پذیرش مقالات

در سامانه مراحل بصورت فرایندی طراحی شده است و به طریقی بسیار ساده نویسنده محترم می تواند مقاله خود را ارسال نماید.

1- ارسال برای داوری تا 1 هفته پس از بارگزاری در سامانه

2- اعلام نظرات داوران تا 2ماه پس از ارسال برای داوران

3- اعلام نتایج به نویسندگان

4- اعلام پذیرش یا عدم پذیرش تا 3ماه پس از ارسال مقاله از سوی نویسندگان