سخن سردبیر

سخن سردبیر

چکیده

تحقیقات جدید نشان می دهند که بررسی چگونگی تصمیمگیری مصرف کنندگان درخرید محصولات بسیار اهمیت یافته است. به عبارت بهتر شناسایی نحوه اتخاذ تصمیم در هنگام خرید، می تواند به شرکتها جهت به کارگیری راهبردهای موثر برای تاثیرگذاری بر فرآیند خرید آنان و متعاقبا وفاداری آنان کمک نماید. یکی از موضوعاتی که امروزه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، در ارتباط با خرید محصولات سبز از سوی مصرفکنندگان و اهمیت قائل شدن برای مسائل زیست محیطی است. لذا اکنون مصرف کنندگان نسبت به گذشته در تصمیم گیری برای خریدهای خود، تمایل بیشتری را برای خرید اینگونه محصولات نشان می دهند. پس شرکتها می توانند با ارائه محصولاتی که در جهت حفظ و حراست محیط زیست، در این زمینه، موثر واقع شده و سهم بازار بیشتری را نسبت به رقبا از آن خود کنند. بنابراین لازم است که شرکتها در برنامه های بازاریابی خود، به این مهم توجه ویژه ای را مبذول دارند و تا حد امکان به تولید محصولات همراستا و همگام با حفظ محیط زیست بپردازند و از این طریق خود را از سایر رقبای موجود در صنعت متمایز کنند و نهایتا تصویر مطلوبتر و بهتری را از خود در ذهن مشتریان به نمایش بگذارند. بر همین اساس در شماره 7(2) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده، به بررسی کیفی و کمی عوامل موثر بر رفتار خرید، ادراک مصرف کنندگان و راهبردهای شرکتها پرداخته شده و تلاش گردیده است تا نتایج ارزشمند و پربار پژوهشگران، در این مجله منتشر شود.
لازم است که از همکاری و همراهی داوران محترم، حمایتهای بیدریغ اعضای محترم هیات تحریریه و تلاشهای همکاران ارجمندم، کمال سپاسگزاری را داشته باشم. امید است توانسته باشیم زمینه و بستر مناسبی را برای انتشار هرچه بهتر مطالعات، پژوهشها و دستاوردهای محققان عزیز، فراهم نماییم.
دکتر علی صنایعی
سردبیر نشریه مطالعات رفتار مصرفکننده

عنوان مقاله [English]

.