ارائه الگوی مفهومی ملی گرایی مصرفی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد فراترکیب و دلفی فازی

نوع مقاله : برگرفته از پایان نامه و رساله

نویسندگان

1 بازاریابی،مدیریت بازرگانی، تحصیلات تکمیلی پیام نور، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، تهرن، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران

4 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران( صندوق پستی4697-19395 تهران)، ایران

10.22034/cbsj.2024.137545.2364

چکیده

با وجود ارائه مدل های ملی گرایی مصرفی ، هنوز ابعاد و مولفه های مختلف آن به خوبی روشن نیست. هدف مقاله حاضر شناسایی عوامل، مولفه ها و پیامدهای ملی گرایی مصرفی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و به تبع آن ارائه یک الگوی مفهومی بر اساس آن است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعه عمیق با استفاده از روش فرا ترکیب جهت شناسایی عوامل، مولفه ها و پیامدهای ملی گرایی مصرفی، از تکنیک دلفی فازی و استفاده از نظرات 25 نفر از خبرگان جهت پالایش عوامل و مولفه ها بهره گرفته شده است. نظرسنجی به عمل آمده در چهار مرحله انجام گرفته و نتایج هر مرحله با استفاده از فرمول های روش دلفی فازی مورد پالایش قرار گرفته است. نهایتا الگوی ملی گرایی مصرفی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی با 37 مو لفه و در قالب 5 عامل تاثیر گذار عوامل روان شناختی، عوامل آمیخته بازاریابی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصاد مقاومتی و عامل سیاسی طراحی گردید و به عنوان مدلی پیشنهادی جهت ملی گرایی مصرفی و با تاکید بر اقتصاد مقاومتی ارائه شده است، تا بدین وسیله در کشور ما بتوان ضمن تحلیل وضعیت موجود و بهینه کاوی موثر و موفق در زمینه توسعه ملی گرایی مصرفی، اقدام به ارائه طرح ها و اقدامات بهبود نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conceptual model of consumer nationalism with emphasis on resistance economics using metasynthesis and fuzzy Delphi approach

نویسندگان [English]

  • sahar khavari 1
  • mirza hasan hosseini 2
  • seyed mousa khademi 3
  • seyedeh maasoumeh ghamkhari 4
1 Marketing, Business Management, Payame Noor Graduate Studies, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Business Management, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Business Management Group, Tehran, Iran
4 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran (PO Box 4697-19395 Tehran), Iran
چکیده [English]

Despite the presentation of models of consumer nationalism, its various dimensions and components are still not well understood. The purpose of this article is to identify the factors, components and consequences of consumer nationalism with emphasis on resistance economics and consequently provide a conceptual model based on it. To conduct this research, in addition to in-depth study using meta-combination method to identify the factors, components and consequences of consumer nationalism, fuzzy Delphi technique and using the opinions of 25 experts to refine the factors and components have been used. The survey was conducted in four stages and the results of each stage were refined using fuzzy Delphi method formulas. Finally, the model of consumer nationalism with emphasis on resistance economy with 37 components and in the form of 5 influential factors of psychological factors, marketing mix factors, social factors, resistance economy factors and political factor was designed as a proposed model for consumer nationalism and Emphasis has been placed on the resistance economy, so that in our country, while analyzing the current situation and effective and successful mining in the field of development of consumer nationalism, to provide plans and measures to improve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nationalism
  • Resistance Economics
  • Consumer Nationalism
  • Hypertext
  • Fuzzy Delphi