ارزیابی تأثیر کیفیت ادراک شده از خدمات بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان (مطالعه موردی بر مشتریان شعب بانک ملت شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

چکیده

پژوهش حاضر، باهدف تحلیل تأثیر بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان انجام گردید. در این پژوهش سعی شد تا تأثیر کیفیت خدمات ارائ هشده در شعب بانک ملت بر پذیرش و استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی ارائ هشده توسط سامان ههای بانک از طریق دو نظریه تعمیم برند و انتظار-تأیید مورد ارزیابی قرار گیرد. ابزار گردآوری داد هها در این پژوهش پرس شنامه بوده که تعداد 320 پرس شنامه در بین مشتریان شعب بانک ملت شهر اصفهان در فاصله زمانی فروردی نماه تا خردادماه 1393 توزیع شد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت کیفیت ادرا کشده خدمات سنتی بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات الکترونیکی و نیت استفاده از بانکداری الکترونیکی و درنهایت تأیید نظریه تعمیم برند هست. ه مچنین نتایج نشا ندهنده تأثیر مثبت کیفیت ادرا کشده خدمات سنتی ارائ هشده در شعب بانک بر تأیید عملکرد این نوع خدمات توسط مشتریان و تأثیر آن بر تشویق آ نها به ادراک مزایای نسبی نوع دیگری از بانکداری یعنی بانکداری الکترونیکی و استفاده از این نوع خدمات و عد متأیید نظریه انتظار - تأیید م یباشد. از طرفی یافت ههای پژوهش نشان داد که اثر خودکار آمدی افراد برای تغییر ب هعنوان عامل تعدی لکننده بر رابطه کیفیت ادرا کشده خدمات سنتی و کیفیت ادرا کشده از خدمات الکترونیکی مورد تأیید قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Ali Sanayei 1
  • Fahimeh Zare 2
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -