اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا شافعی

مدیریت بازرگانی، بازاریابی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

research.uok.ac.ir/~rshafei/en/
mmjuok.ac.ir
08733664606
0000-0003-4499-4361

h-index: 7  

سردبیر

دکتر علی صنایعی

مدیریت بازاریابی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ui.ac.ir/?sp=6587
a_sanayeiase.ui.ac.ir
0000-0002-4729-7433

h-index: 15  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

اودو وگنر

مدیریت استاددانشکده کسب‌وکار، اقتصاد و آمار دانشگاه وین، رئیس پیشین آکادمی بازاریابی اروپا

mmjuok.ac.ir
0000-0002-2363-1003

h-index: 23  

اعضای هیات تحریریه

دکتر اصغرمشبکی

مدیریت بازرگانی استاد،دانشکده مدیریت و اقتصاد،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/moshabak
moshabakmodares.ac.ir
+982182884637

h-index: 15  

دکتر علی صنایعی

مدیریت بازاریابی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ui.ac.ir/?sp=6587
a_sanayeiase.ui.ac.ir
0000-0002-4729-7433

h-index: 15  

دکتر بهرام رنجبریان

مدیریت بازاریابی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ase.ui.ac.ir/bahram1/
bahram1rgmail.com

h-index: 19  

دکتر سعید صادقی بروجردی

مدیریت و بازاریابی ورزشی استاد، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

research.uok.ac.ir/~ssadeghibroujerdi/en/
sboroujerdiuok.ac.ir
0000-0003-2531-2521

h-index: 12  

دکتر قهرمان عبدلی

اقتصاد استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/abdoli/?lang=en-gb
abdoliut.ac.ir
0000-0002-9398-5376

h-index: 8  

زهره دهدشتی شاهرخ

مدیریت بازرگانی - بازاریابی استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693028/?lang=fa-ir
dehdashti.shahrokh.zohrehgmail.com
0000-0002-4736-224X

h-index: 8  

دکتر محسن نظری

اقتصاد، اقتصاد نظرى، اقتصاد سنجى، اقتصاد بخش عمومى دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/mohsen.nazari
mohsen.nazariut.ac.ir
+982161117652
0000-0003-2861-2052

h-index: 14  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر فریدون احمدی

مدیریت بازرگانی - سیاستگزاری دانشیار گروه مدیریت ، دانشگاه پیام نور، ایران

cv.pnu.ac.ir/HomePage/freyedon.ahmadi
freyedonyahoo.com
0000-0002-1361-9545

h-index: 12  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهران رضوانی

مدیریت بازرگانی، بازاریابی بین‌الملل دانشیار، گروه آموزشی کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/m.rezvani
m.rezvaniut.ac.ir

h-index: 11  

دکتر میثم شیرخدائی

مدیریت بازاریابی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

rms.umz.ac.ir/~shirkhodaie/en/
shirkhodaieumz.ac.ir

h-index: 5  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر محمد موسوی جد

مدیریت بازرگانی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

research.uok.ac.ir/~mmoosavijad/en/
sm.moosaviuok.ac.ir

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

دکتر فخرالدین معروفی

مدیریت بازرگانی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

research.uok.ac.ir/~fmaroofi/en/
f.maroofiuok.ac.ir

h-index: 7  

دکتر رضا شافعی

مدیریت بازاریابی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

research.uok.ac.ir/~rshafei/en/
mmjuok.ac.ir
08733664606
0000-0003-4499-4361

h-index: 7  

کارشناس نشریه

سید محمدرضا موحد

مدیریت بازرگانی، رفتار مصرف‌کننده کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه کردستان

cbsjuok.ac.ir