.

سخن سردبیر

چکیده

امروزه، نقش رسانههای اجتماعی در بازاریابی بسیار چشمگیر و حائزاهمیت است چراکه اغلب مصرفکنندگان جهت تصمیمگیریهای خود
در ارتباط با خرید، کسب آگاهی در مورد محصول، ارتباط با سایر مصرفکنندگان و غیره از آنها استفاده مینمایند. همچنین از سوی دیگر،
نقشخانواده و همسالان درخصوص تصمیات مصرفی افراد، موجب شده است که بازاریابان بیشازپیش به پژوهش و تحلیل واکنشها و
اقدامات این دو گروه بپردازند تا اینکه بتوانند با ادراک صحیح از ارزشها، نگرشها و باورهای خاص آنها، نیازسنجیکنندو محصولات
متناسب با علایق و سلایق هر یک را فراهم نمایند.اهمیت تاثیر خانواده و بالاخص همسالان، مربوط به تمایل افراد جهت همگرایی با
همنوعان خویش است که از این طریق، بتوانند بهنوعی خود را با یک گروه که موردنظرشان است، پیوند دهند و هماهنگی خود را با گروه
حفظ کنند.بنابراین، با توجه با تاثیرات بالای رسانههای اجتماعی و همچنین خانواده و همسالان بر روی رفتارها،اقداماتو تصمیمات
مصرفکنندگان، ضروری است که بازاریابان با دقت آنها را بررسی کنند که بتوانند سهم خود را در بازار افزایش دهند.
بر همین اساس شماره4دوره9نشریه مطالعات رفتار مصرفکننده، به بررسی تاثیرات رسانههای اجتماعی، خانواده و همسالان بر رفتار
مصرفکنندگان اختصاص یافته است و تلاش شده است تا نتایج ارزشمند و پربار پژوهشگران، در این مجله منتشر شود. لازم است که از
همکاری داوران محترم، حمایتهای اعضای محترم هیئت تحریریه و تلاشهای همکاران بزرگوار، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.
امید است توانسته باشیم که بستر مناسبی را برای ارائه و انتشار هرچه بهتر مطالعات، تحقیقات و دستاوردهای پژوهشگران عزیز فراهم نماییم.
                                           
                                                           پروفسور علی صنایعی
                                            سردبیر نشریه مطالعات رفتار مصرفکننده

عنوان مقاله [English]

.

چکیده [English]

.