بررسی نقش میانجی کاربرد دانش بازاریابی به منظور ارتقاء نوآوری سازمانی از طریق مدیریت سرمایه مشتریان : مدل یابی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استایار دانشگاه کردستان

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه الزهرا

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف این مطالعه، طراحی مدلی  به منظور  ارتقاء نوآوری سازمانی از طریق  مدیریت سرمایه مشتریان با توجه به نقش میانجی کاربرد دانش بازاریابی است. در این مقاله ابتدا به مرور مفاهیم و مبانی نظری  پرداخته و سپس با استفاده از مطالعات و تحقیقات پیشین شاخص های اندازه گیری هریک از مولفه ها و ابعاد مورد بررسی استخراج شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران، روسا و کارشناسان 13 شرکت گروه صنعتی ایران ترانسفو بوده و نمونه آماری بصورت تصادفی طبقه بندی شده از شرکتهای گروه انتخاب گردیده است. داده های پژوهش با پرسشنامه گردآوری و در نهایت با استفاده از مدل معادلات ساختاری، مدل عملیاتی تحقیق بدست آمد. نتایج نشان داد که به ترتیب نوآوری محصول، سپس نوآوری فرآیند و در انتها نوآوری مدیریتی از طریق مدیریت سرمایه مشتریان و کاربرد دانش بازاریابی منجر به بهبود نوآوری سازمانی خواهند شد. همچنین، یافته ها بیانگر این بود که سرمایه مشتریان نیز به طور مستقیم نیز به ترتیب نوآوری محصول، سپس نوآوری فرآیند و در انتها نوآوری مدیریتی را تحت تاثیر قرار می دهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Marketing Knowledge Application Mediating Role to Improve Organizational Innovation through Customer Capital Management: Structural Equation Modeling (SEM)

نویسندگان [English]

 • Arman Ahmadizad 1
 • Manizheh Haghighinasab 2
 • Mahin Rahimpour 3
چکیده [English]

The purpose of this study is to design a model for developing organizational innovation through customer capital management and markeing knowledge application.At First, reviewing historical researches, the metrics are extracted. The population consists of managers and experts in thirteen companies of Iran Transfo group and samples are selected from randomly among these companies. The research data is ghatherd by questionnaire and finally the operational model using structural equation modeling (SEM) is developed. The results show that respectively product and service innovation, process innovation & managerial innovation and through customer capital and markeing knowledge application improves organizational innovation. Also, customer capital directly affects respectively product and service innovation, managerial innovation & process innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Customer Capital
 • Markeing Knowledge Application
 • Organizational Innovation
 • Structural Equation Modeling
 1.  

  1. Albert Z., Fink D. (2003). "The intellectual capital web: A systematic linking of intellectual capital and knowledge management". Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 1, Pp.34 – 48.
  2. Boekestein Bram (2006 ("The relation between intellectual capital and intangible assets of pharmaceutical companies".Journal of Intellectual Capital, Vol. 7 ,No. 2, Pp.241-253.
  3. Bontis, N. (1999). "Managing organizational Knowledge by diagnosing intellectual capital: framing and advancing the state of the field". International Journal of technology Management, Vol. 18,No. 5/6,Pp.433-462.
  4. BowenF,  RostamiM & Steel P.(2010). "Timing is everything: A meta-analysis of the relationships between organizational performance and innovation". Journal of Business Research, Vol. 63 , No .11, Pp.1179–1185.
  5. Campbell D& Rahman A .(2010). "Alongitudinal examination of intellectual capital reporting in Marks & Spencer annual reports, 1978–2008". The British Accounting Review, Vol.42 ,Pp.56–70.
  6. Chen Chung-Jen,   Shih Hsi-An& Yang   Su-Yueh .)2009). "The Role of Intellectual Capital in Knowledge Transfer".Engineering Management,Vol.56,No. 3,Pp.402-411.
  7. Choi B, Poon S K  and Joseph G. Davis .(2008). "Effects of knowledge management strategy on organizational performance:Acomplementarity theory-based approach". Special Issue on Knowledge Management and Organizational Learning, Vol.36 No.2,Pp.235 – 251.
  8. Chu Po Y , Yu Ling Lin,
   Hsing Hwa Hsiung& Tzu Yar Liu.(2006). "Intellectual capital: An empirical study of ITRI" . Technological Forecasting and Social Change, Vol. 73,No. 7,Pp. 886-902.
  9. Fugate B S, Stank T P & Mentzer J T. (2009). "Linking improved knowledge management to operational and organizational performance".   Journal of Operations Management, Vol. 27,No.3, Pp. 247-264.
  10. Gill Naranjo .(2009). "The influence of environmental and organizational factors on innovation adoptions: Consequences for performance in public sector organizations".Technovation,Vol. 29,No. 12,Pp.810-818.
  11. Herrmann A, Tomczak T & Befurt R.(2006). "Determinants of radical product innovations".European Journal of Innovation Management, Vol. 9, No. 1,Pp.20-43.
  12. Jimenez, D.J., Valle,R.S.,& Hernandez-Espallardo,M.(2008). "Fostering innovation: the role of market orientation and organizational learning". European Journal of Innovation Management, Vol.11, No.3, Pp.389-412.
  13. Kiessling T S., Richey R. G, Meng J & Dabic M .(2009). "Exploring knowledge management to organizational performance outcomes in a transitional economy". Journal of World Business, Vol.44, No.4, Pp.421-433.
  14. Mazzanti M, Pini P&Tortia .(2006). "Organizational innovations, human resources and firm performance: The Emilia-Romagna food sector". .Journal of Socio-Economics, Vol.35 ,No.1, Pp.123-141.
  15. Meso, P. & Smith, R. (2000). "A resource based view of organizational knowledge management systems".Journal of Knowledge Management, Vol. 4, No.3, Pp.224-234.
  16. Morales García V, Lloréns-Montes F& Verdú-Jover A J. (2007). "Influence of personal mastery on organizational performance through organizational learning and innovation in large firms and SMEs" . Technovation, Vol. 27, No.9, Pp.547-568.
  17. Ojasalo Jukka. (2008). "Management of innovation networks: a case study of different approaches". European Journal of Innovation Management, Vol.11, No.1, Pp. 51 – 86.
  18. Ortt, J.R. & Van Der Duin P.A. (2008). "The evolution of innovation management towards contextual innovation"..European Journal of Innovation Management, Vol.11, No.4, Pp.522 – 538.
  19. Ramirez Y, Lorduy C & Rojas A .(2007). "Intellectual Capital Management in Spanish universities". Journal of Intellectual Capital, Vol.8, No. 4, Pp.732-748.
  20. Rao, L., Bryson, K.M. (2007). "Towards Defining Dimensions of Knowledge Systems Quality".Expert Systems With Applications, Vol.33, Pp.368-378.
  21. Roos J.,Roos G, Dragonetti N & Edvinsson L.(1997). "Intellectual Capital: Navigating in the new business Landscape".Macmillan, Basingtoke:Houndmills
  22. Rudež Helena N, Mihalič Tanja.(2007). "Intellectual capital in the hotel industry: A case study from Slovenia". International Journal of Hospitality Management, Vol.26, No. (1), Pp. 188-199.
  23. Schiuma Giovanni&  Antonio Lerro .(2008). "Knowledge-based capital in building regional innovation capacity". Journal of Knowledge Management, Vol.12 ,No. 5, Pp.121 – 136.
  24. Stewart T .(1997). "Intellectual Capital: The New  Wealth  of  Nations".New York,NY: Doubleday Dell Publishing Group.
  25. Smith K.G., Collins C.J& Clark K.D .(2005) . "Existing knowledge, knowledge creation capability and the rate of new product introduction in high-technology firms".Acad. Manag. J., Vol. 48 , No. 2, Pp.346–357.
  26. Torres M R .(2006).  "A procedure to design a structural and measurement model of Intellectual Capital: An exploratory study" . Information & Management, Vol. 43, No. 5, Pp.617-626.