دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 1، بهمن 1401، صفحه 1-216 

سخن سردبیر

.

برگرفته از پایان نامه و رساله

مدل‌یابی تجربه مشتری با رویکرد تحلیل مضمون؛ در راستای مدیریت مشتری در صنعت خودرو

صفحه 23-43

10.34785/J018.2022.019

زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر؛ محمود محمدیان؛ مهدی کیایی


مقاله پژوهشی (کیفی)

تحلیل الگوی حرکتی و رفتار مشتریان در فروشگاه با تاکید بر عامل جنسیت

صفحه 69-89

10.34785/J018.2022.012

مهری شهریاری؛ داود فیض؛ عظیم زارعی؛ احسان کاشی


برگرفته از پایان نامه و رساله

ارزشگذاری شبکه اجتماعی اینستاگرام با رویکرد ارزشگذاری‌ مشروط (مطالعه موردی کاربران در شهر تهران)

صفحه 137-155

10.34785/J018.2022.009

یگانه موسوی جهرمی؛ محسن مهرآرا؛ فرهاد خداداد کاشی؛ پگاه شیرمحمدی


بخش بندی مشتریان هدف بر اساس عوامل موثر بر مشارکت مشتری

صفحه 192-216

10.34785/J018.2022.021

مجید عراقی؛ ناصر فقهی فرهمند؛ رضا رستم زاده؛ صمد عالی؛ حسین قره بیگلو