دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-232 

برگرفته از پایان نامه و رساله

طراحی مدل نظری تجربه مشتری در موبایل اپلیکیشن‌های فروشگاهی با تأکید بر نظریه جریان

صفحه 6-6

پریسا قندور؛ ناصر آزاد؛ عبدالله نعامی؛ فتانه علیزاده مشکانی