تحلیل الگوی حرکتی و رفتار مشتریان در فروشگاه با تاکید بر عامل جنسیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشگاه سمنان

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 استادیار گروه عمران، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

رفتار حرکتی و رفتار خرید مشتریان در فروشگاه، اطلاعات مفیدی را در بازاریابی و چیدمان فروشگاه در اختیار صاحبان فروشگاه قرار می‌دهد. هدف از این پژوهش بررسی رفتار حرکتی و رفتار خرید مشتریان با تاکید بر عامل جنسیت است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. داده‌های پژوهش با استفاده از فیلم‌های دوربین مدار بسته فروشگاه در هایپرمارکتی در شهر سمنان جمع‌آوری شده است. داده‌های حرکتی با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌ساز (Pathfinder) و رفتار خرید با استفاده از نرم‌افزار (Observer XT) آنالیز شدند. سپس با استفاده از آزمون مقایسه میانگین رفتارهای حرکتی و خرید زنان و مردان با هم مقایسه شدند. مقایسه نتایج داده‌های حرکتی مشتریان نشان داد که بین مسافت طی شده در فروشگاه بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد ولی زمان خرید و زمان توقف زنان بیش از مردان بوده و سرعت حرکت مردان بیشتر از زنان است. مقایسه نتایج داده‌های رفتار خرید مشتریان نشان داد که درگیری ذهنی زنان در خرید نسبت به مردان بیشتر بوده است. رفتار غالب مردان خرید سریع بوده ولی زنان در خرید، محصولات و برندهای مختلف را بررسی کرده و سپس تصمیم به خرید می‌گیرند. در نهایت بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهاداتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Movement Pattern and Customer Behavior Analysis in the Store with Emphasis on Gender Factor

نویسندگان [English]

  • Mehri Shahriari 1
  • Davood Feiz 2
  • Azim Zarei 3
  • Ehsan Kashi 4
1 Ph.D. in business management (marketing management), Semnan University, Semnan, Iran
2 Semnan University
3 Associate Professor in Business Management, Semnan University, Semnan, Iran
4 Assistant Professor, Department of civil engineering, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Customers’ movement patterns in the store provide useful information in marketing and store layout for shop owners. The purpose of this study was to investigate the customers’ flow and purchasing behavior with emphasis on gender factor. The research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The research data were collected using the CCTV footage of a store in a hypermarket in Semnan. Movement data were analyzed using Pathfinder simulator software and purchase behavior using Observer XT software. Then, Using the compare means test, movement behaviors and shopping behaviors of men and women were compared. Comparing the results of customer movement data showed that there is no significant difference between the distance traveled in the store between men and women but women have more shopping and stopping times than men and men move faster than women. Comparing the results of customer shopping behavior data showed that women's mental involvement in shopping has been greater than that of men. The dominant behavior in men is fast shopping, but women look at different products and brands and then decide to buy. Finally, based on the research results, suggestions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customers’ Movement Patterns
  • Neuro-Marketing
  • Gender
  • Store Shopping
  • Purchase Behavior
منابع
بحرینی‌زاد، منیژه و حسینی، مطهره (1397). پیشایندها و پسایندهای رفتار خرید ناگهانی: تعیین اولویت­ها و ارائه مدل با استفاده از روش ترکیبی دلفی و دیمتل. راهبردهای بازرگانی، 25 (11)، 1-19.
جی تریسی، سارا (1394). روش­های تحقیق کیفی. ترجمه حسن خنیفر و طاهره منیری شریف. موسسه کتاب مهربان نشر: تهران
رحمان­سرشت، حسین؛ شاکری، رویا و مولائی، سوران (1398). ارتباط ویژگی­های روانشناختی اجتماعی بر قصد خرید کالاهای لوکس از طریق چشم و هم‌چشمی. مطالعات مصرف­کننده، 6 (2)، 1-23.
سلطانی، ادریس (1397). شبیه­سازی عابر پیاده و تحلیل ظرفیت پیاده­روهای منتهی به ایستگاه مترو (مطالعه موردی: ایستگاه متروی صادقیه تهران). پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
شفابخش، غلامعلی و محمدی، مهدی (1392). شبیه­سازی حرکت عابرین پیاده با استفاده از مدل نیروی اجتماعی. مدل­سازی در مهندسی، 11 (34)، 49-62.
شیرخدائی، میثم؛ کردناییج، اسدالله و خلیلی‌پالندی، فرشته (1398). پدیدارشناسی رفتار خرید شب عید زنان در نوروز باستانی ایرانیان. مطالعات رفتار مصرف­کننده، 6 (1)، 229-244.
قاضی­زاده، مصطفی و سادات‌شیرازی، ملیکا (1397). تاثیر تصویر ذهنی مشتریان از مرکز خرید و تجانس تصویر فردی بر وفاداری و سهم خرید آنان با نقش تعدیل­گری محیط (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه زنجیره­ای هایپراستار در استان تهران). مطالعات مصرف­کننده، 5 (1)، 61-79.
موجودی، امین؛ عبدالوند، محمدعلی؛ نیکومرام، هاشم و خون­سیاوش، محسن (1397). تاثیر محرک­های ذهنی، اجتماعی و رفتاری بر درگیری برند مصرف­کننده: مقایسه­ بین کالاهای لذت­جویانه و کارکردی. راهبردهای بازرگانی، 25 (12)، 143-172.
 
References
Abrudan, I.N. (2016). Does gender really affect shopping patterns? Studia UBB NEGOTIA. LXI, 2, 5-29.
Akram, U., Hui, P., Khan, M. K., Hashim, M. & Rasheed, S. (2016). Impact of store atmosphere on impulse buying behavior: moderating effect of demographic variable. International Journal of u-and e- service, Science and Technology, 9 (7), 43-60.
Barletta, M. (2007). Marketing to women. Kaplan Publishing.
Bizian (2019). Top 10 brick and mortar retail statistics that you must know. https://www.bizain.com/brick-and-mortar-retail-statistics/Reterive10 october2020.
Bloomberg. (2018). What Drew Amazon and Alibaba to Bricks-and-Mortar: Q&A. Bloomberg QuickTake. Retrieved from https:‏‏/‏‏/www.bloomberg.com‏‏/news‏‏/articles‏‏/2018-01-30‏‏/what-drewamazon-and alibaba-to-brick-and-mortar-quicktake-q-a
Bohari, Z. A., Bachok, S. & Osman, M. M. (2016). Simulating the pedestrian movement in the public transport infrastructure. Social and Behavioral Science, 222, 791-799.
Borges, A., Babin, B. J. & Spielmann, N. (2013). Gender orientation and retail atmosphere: effects on value perception. International Journal of Retail & Distribution Management, 41 (7), 498-511.
Couwenberg, L. E., Boksem, M. A. S., Dietvorst, R. C., Worm, L., Verbeke, W. & Smidts, A. (2017). Neural responses to functional and experiential ad appeals: explaining ad effectiveness. International Journal of Research in Marketing, 34 (2), 355-366.
Crane, M.M., Tangney, C. C. French, S. A. Wang, Y. & Appelhans B. M. (2019). Gender comparison of the diet quality and sources of food purchases made by urban primary household food purchases. Journal of Nutrition Education and Behavior, 51 (2), 199-204.
Dorismond, J. (2016). Supermarket optimization: simulation modeling and analysis of a grocery store layout. Proceeding of the 2016 Winter Simulation Conference, PP. 3656-3657.
Drexler, D. & Soucek, M. (2016). The influence of sweet positioning on shelves on consumer perception. Food Packaging and Shelf Life. 10, 34-45.
Ebster, C. & Garaus, M. (2015). Store design and visual merchandising. Business Expert Press.
Farias, S., Aguiar, E. C. & Melo, F. V. S. (2014). Store atmospherics and experiential marketing: a conceptual framework and research propositions for an extraordinary customer experience. International Business Research, 7 (2), 87-99.
Fischer, E. & Arnold, S. J. (1994). Sex gender identity, gender role attitudes and consumer behavior. Psychology & Marketing, 11 (2), 163-182
Francioni, B., Savelli, E. & Cioppi, M. (2018). Store satisfaction and store loyalty: the moderating role of store atmosphere, Journal of Retailing and Consumer Services, 43, 333-341.
Ghazizadeh, M., Sadat Shirazi, M. (2018). The effect of the customer’s perception of the shopping center the individual image on their loyalty and their contribution to the role of environmental moderation (Case study: HyperStar chain customers in Tehran province). Consumer Behavior Studies Journal, 5(1), 61-79. (In Persian)
Graham, C., Khan, K. & Ilyas, M. (2019). Estimating the value of passing trade from pedestrian density, Journal of Retailing and Consumer Services, 46, 103-111.
Gwet, K. L. (2014). Handbook of inter-rater reliability: the definitive guide to measuring the extent of agreement aming raters. Advanced Analytics LLC.
Hashmi, H.B.A., Shu, C. and Haider, S.W. (2020), Moderating effect of hedonism on store environment-impulse buying nexus, International Journal of Retail & Distribution Management, 48 (5), 465-483.
Heidarzadeh, K. & Aghasibeig, S. (2010). Iranian generation Y female market segmentation. Journal of Islamic Marketing. 1 (2), 165-176.
Jhawaw, N. & Kushwaha, V. S. (2018). In- store shopping environment and impulsive buying with special reference to Indore city. IUP Journal of Marketing Management. 17 (1), 25-37.
Kotler, P. & Keller, K. (2016). Marketing Management. Pearson Prentice Hall.
Kuhn, S., Strelow, E. & Galliant, J. (2016). Multiple “buy buttons” in the brain: forecasting chocolate sales at point of sale based on functional brain activation using fMRI. Neuroimage. 36, 122-128.
Larson, J.S., Bradlow, E.T. & Fader, P.S. (2005). An exploratory look at supermarket shopping paths. International Journal of Research in Marketing, 22 (4), 395–414.
Li, C. (2010). A facility layout design methodology for retail environments. Doctor of Philosophy Thesis, University of Pittsburgh.
Li, M., Patel, P.C. & Wolfe, M. T. (2019). A penny saved is a penny earned? Differences in male and female savings and consumption tradeoffs on online retail platforms. Journal of Retailing and Consumer Services, 46, 79-86.
Mathur, M. & Goswami, S. (2014). Store atmospheric factors driving customer purchase intention- an exploratory study. Journal of Management Research, 6 (2), 111-117.
Mehmedović, M. H., Omeragić, I., Batagelj, Z. & Kolar, T. (2017). Seeing is not necessarily linking: advancing research on package design with eye-tracking. Journal of Business Research. 80, 145-154.
Mihiþ, M., Aniþ, I.-D. and Milakoviþ, I.K. (2018), Time spent shopping and consumer clothing purchasing behaviour,Ekonomski Pregled, 69 (2), 89-105.
Mojoodi, A., Abdolavand, M., Nikoomaram, H. & Khoon Siavash., M. (2019). the effects of mental, social and behavioral stimuli on consumer brand conflicts: Comparison between pleasure and functional goods. Commercial Strategies, 25 (12), 143-172. (In Persian)
Mowrey, C. H., Parikh, P. J. & Gue, K. R. (2018). A model to optimize rack layout in a retail store. European Journal of Operational Research, 271 (3), 1100-1112.
Nabi, M.D. (2013). Store location, design and visual merchandising. Pondicherry University http://www.pondiuni.edu.in/sites/default/files/Store%20Location%2C%20design%20and%20visual%20merchandisingt200813.pdf.
Nell, E. C. (2017). The impact of sensory environments on consumer buying behavior: A study of visual displays and sight atmospherics. Journal of Business and Retail Management Research. 11 (2), 155- 164.
Newman, A. J. & Foxall, G. R. (2003). In-store customer behavior in the fashion sector: some emerging methodological and theoretical directions, International Journal of Retail & Distribution Management, 31(11), 591-600.
Page, B., Sharp, A., Lockshin, L. & Sorensen, H. (2018). Parents and children in supermarkets: Incidence and influence. Journal of Retailing and Consumer Services, 40, 31-39.
Park, S. & Zhang, S. (2019). A pilot study of circulation layout based on perceived retail crowding. Journal of Retailing and Consumer Services, 49, 305-315.
Rahman, K., Abdul Ghani, N., Kamil, A. A., & Mustafa, A. (2012). Analysis of pedestrian free flow walking speed in a least developing country: A factorial design study. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 4 (21), 4299–4304.
Rahmanseresht, H., Shakeri, R. & Mowlaie, S. (2019). The relationship between social psychological characteristics with intention to purchase luxurious goods through keeping up with the joneses in newlywed of Sanandaj City. Consumer Behavior Studies Journal, 6 (2), 1-23. (In Persian)
Reimann, M., Zaichkowsky, J., Neuhaus, C., Bender, T. & Weber, B. (2010). Aesthetic package design: a behavioral, neural, and psychological investigation. Journal of Consumer Psychology. 20 (4), 431-441.
Roth, V. A. (2013). The potential of neuromarketing as a marketing tools, Dissertation, Enschede, The Netherlands.
Ruanguttamanun, C. (2014). Neuromarketing: I put myself into a fMRI scanner and realized that I love Louis Vuitton ads.  Social and Behavioral Sciences, 148, 211-218.
Saijo, N., Tosu, T., Morimura, K., Otake, K. & Namatame, T. (2018). Evaluation of store layout using eye tracking data in fashion brand store. International Conference on Social Computing and Social Media, User Experience and Behavior, 131-145.
Scamell-Katz, S., (2012). The Art of Shopping: How We Shop and Why We Buy. LID. Publishing, UK.
Sebastian, V. a. (2014). Neuromarketing and evaluation of cognitive and emotional responses of consumers to marketing stimuli. Social and Behavioral Sciences, 127, 753-757.
Shafabakhsh, Gh. & Mohammadi, M. (2013). Simulation of pedestrian movements using social force model. Journal of Modeling in Engineering. 11 (34), 49-62. (In Persian)
Shirkhodaie, M., Kordnaeij, A. & Khalilipalandi. (2019). The Phenomenology of Women's Buying Behavior before the Iranian Ancient Nowruz, Consumer Behavior Studies Journal, 6(1), 229-244. (In Persian)
Soltani, E., (2019). Pedestrian simulation and capacity analysis of sidewalks leading to metro station (Case study: Sadeghieh metro station in Tehran). Master thesis, shahrood branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran. (In Persian)
Sorensen, H., Bogomolova, S., Anderson, K., Trinth, G., Sharp, A., Kennedy, R., Page, B. & Wright, M. (2017). Fundamental patterns of in-store shopper behavior. Journal of Retailing and Consumer Services. 37, 182-194.
Syaekhoni, M. A., Lee, C. & Kwon, Y. S. (2018). Analyzing customer behavior from shopping path data using operation edit distance. Applied Intelligence, 48 (8), 1912-1932.
Tan, P. J., Corsi, A., Cohen, J., Sharp, A., Lockshin, L. Caruso, W. & Svetlana, B. (2018). Assessing the sales effectiveness of differently located endcaps in a supermarket. Journal of Retailing and Consumer Services, 43, 200-208.
Tantanatewin, W. & Inkarojrit, V. (2018). The influence of emotional response to interior color on restaurant entry decision. International Journal of Hospitality Management. 69, 124-131.
Tracy, S. J. (2015). Qualitative research methods. Translated by Khanifar & Monirisharif, Tehran. Meharaban-nashr. (In Persian)
Turley, L. W. & Milliman, R. E. (2000). Atmospheric effects on shopping behavior: a review of the experimental evidence, Journal of Business Research, 49 (2), 193-211.
Yada, K. (2011). String analysis technique for shopping path in a supermarket. Journal of Intelligent Information Systems. 36 (3), 358-402.