ارزشگذاری شبکه اجتماعی اینستاگرام با رویکرد ارزشگذاری‌ مشروط (مطالعه موردی کاربران در شهر تهران)

نوع مقاله : برگرفته از پایان نامه و رساله

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در دنیای کنونی سیاست‌گذاران در تلاش‌اند که به منظور دستیابی به اهداف سیاست‌های اقتصادی خود، در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های مذکور، ترجیحات و تمایلات جامعه را به عنوان یک رکن مدنظر قرار دهند. سیاست‌گذاری در حوزه شبکه‌های اجتماعی نیز از این امر مستثنی نیست، لذا شناخت رفتار مصرف‌کننده و کاربران شبکه‌های اجتماعی، امکان موفقیت سیاست‌ها را بیش از پیش فراهم می‌کند. در این پژوهش با استفاده از روش یک و نیم بعدی ، ارزش غیر بازاری و میزان تمایل به دریافت کاربران جهت عدم استفاده از اینستاگرام برآورد شده است. مبالغ پیشنهادی ارائه شده در پرسشنامه به روش کوپر طراحی شده است. حجم کل نمونه از طریق فرمول میشل و کارسون به میزان 781 کاربر تعیین شده است. تابع مربوطه با روش حداکثر درست نمایی تخمین زده شد. نتایج حاصل نشان می‌دهد، که حداقل تمایل به دریافت کاربران برای عدم استفاده از اینستاگرام به مدت یک ماه ، 379578 تومان است، که به طور تقریبی ماهانه مازاد رفاهی معادل، 989 میلیارد تومان خواهد بود. متغیرهای درآمد خانوار، تحصیلات، بودجه اختصاصی خانوار جهت دسترسی به اینترنت و زمان استفاده از اینستاگرام اثر مثبت و معنادار و سن، جنسیت، تاهل و سرپرست خانوار بودن اثر منفی و معناداری بر میزان تمایل به دریافت کاربران جهت عدم استفاده از اینستاگرام دارد. نتایج تحقیق نشان داد که از بین کاربران، بالاترین تمایل به دریافت مذکور مربوط به گروه کارمندان و بعد از آن به مربوط به ترتیب دانشجویان و دانش‌آموزان، زنان خانه دار، مشاغل آزاد، بیکاران و بازنشستگان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Instagram social media valuation with conditional valuation approach (Case study of users in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Yeganeh Mousavijahromi 1
  • Mohsen Mehrara 2
  • Farhad Khodadad kashi 3
  • Pegah shirmohammadi 4
1 Professor department of economics, faculty of economics of Payam-e-Noor university , Tehran, iran
2 Professor department of economics, faculty of economics of Tehran university, Tehran, iran,
3 Professor department of economics, faculty of economics of Payam-e-Noor university
4 Ph. D. Student of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In today's world, policymakers are trying to consider the preferences and desires of society as a pillar in the decision-making and implementation of economic policies; Policy-making in the field of social media is no exception to this, so understanding the behavior of consumers and users of social media, makes the possibility of policies more successful. In this study, using the one and one half bound dichotomous choice model, non-market value and the Willingness to accept users not to use Instagram have been estimated. The proposed amounts in the questionnaire are designed by the Cooper method. The total sample size is determined by Michel and Carson formula to 781 users. The corresponding function was estimated by the maximum likelihood method. The results show that the minimum desire to receive users for not using Instagram for a month is 379578 Tomans, the equivalent of 989 billion Tomans, approximately the monthly welfare surplus. The variables of household income, education, family budgets for access to the Internet and time of using Instagram have a positive and significant effect, and age, head of household, sex, marital has a negative and significant effect on the Willingness to accept users for non-use Instagram. The results showed that among the users, the highest desire to receive is related to the group of employees and then respectively, related to, students, , homemakers, freelancers, unemployed and retirees,.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Valuation
  • Consumer Preferences
  • one and one half bound dichotomous choice
  • Willingness to accept
  • Instagram