بررسی نقش میانجی ارزش عملکردی و هیجانی در ارتباط با تجربة مصرف و قصد خرید مجدد مصرف کنندگان (مورد مطالعه: فروشگاه های ورزشی شهر یاسوج)

نوع مقاله : برگرفته از پایان نامه و رساله

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه شهسد چمران اهواز

3 مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان

چکیده

هدف، پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی ارزش عملکردی و هیجانی در ارتباط با تجربة مصرف و قصد خرید مجدد مصرف کنندگان فروشگاه های ورزشی شهر یاسوج بودند. بدین منظور تعداد 290 نفر، با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. از پرسشنامة تجربة مصرف (lin (2006 ؛ ارزش تجربی keng, Tran & thi (2013) و پرسشنامه قصد خرید keng, Tran & thi (2013) و (2016) Yousif استفاده شد با مراجعه به مقالاتی که از این پرسشنامه استفاده کرده بودند، اعتبار صوری ابزار اندازه گیری تأیید شد و اعتبار محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت؛‌ همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش، بالای مقدار موردنظر (70/0) بود و نشان دهنده این بود که پایایی ابزار مورد تأیید است. از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 20 و AMOS نسخه 18 برای آزمون فرضیه ها استفاده شد.. نتایج نشان داد که روابط تجربه مصرف از طریق میانجی ارزش های تجربی یعنی ارزش هیجانی و ارزش عملکردی، تأثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید مجدد دارد. تجربة مصرف می‌تواند بر ادراکات و رفتار مصرف کننده فروشگاه‌های ورزشی اثرگذار باشد. اما برای این ارتباط باید با ایجاد ارزش‌های دست پایین و بالا زمینة دلبستگی شناختی و رفتاری آنان را فراهم ساخت. گام اساسی در ایجاد ارزش تجربی برای مصرف کننده، توجه مخصوص به طراحی تجارب منحصر به‌فرد باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of functional and emotional value in relation to consumer experience and consumers' intention to repurchase (Case Study: consumers of sports shops in Yasuj )

نویسندگان [English]

  • Behzad Izadi 1
  • Abdoulla Rouzfarakh 2
  • Abed Mahmoudian 3
1 Assistance Professor of Sport Management, University of Kurdistan
2 Ph.D student of Sport management, University of Shahid Chamran Ahvaz
3 Sport Management, university of Kurdistan
چکیده [English]

Therefore, in the experience economy we live through; marketing theorists and implementers are in search of unique and entertaining experiences to create customer dependence. In this way, the aim of this study was to Investigating the mediating role of functional and emotional value imers of sports stores in Yasuj. For this purpose, 290 people were selected using available non-random sampling method. The Consumer Experience Questionnaire (lin (2006; experimental value of keng, Tran & thi (2013) and the Keng, Tran & thi (2013) and Yousif (2016) Purchase Intent Questionnaire were used. By referring to the articles that used this questionnaire or similar questionnaires , the face validity of the measurement tool was confirmed and the content validity of the questionnaire was confirmed by academic experts, as well as Cronbach's alpha coefficient for research variables above the desired value (0.70) that indicated that the reliability of the tool was verified. Pearson correlation coefficient and structural equation model were used to test the hypotheses using SPSS20 and AMOS18 software..The results showed that the relationships of consumer experience through the mediation of empirical values, ie emotional value and functional value, have a positive and significant effect on the intention to repurchase. Consumer experience can affect consumer perceptions and behavior in sports stores. But for this relationship, their cognitive and behavioral attachment must be provided by creating low and high hand values. An essential step in creating experiential value for the consumer is to pay special attention to the design of unique experiences

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption experience
  • Emotional value
  • Functional value
  • repurchase intention
  • Consumers of sports stores
منابع
احمدی، سیروس؛ سیدعالی نژاد، آزاده و عسکر، علی (1401). اثر پیام‎های انیمیشنی و شخصیت‌های واقعی در تبلیغات بر نگرش، جذب و قصد خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی. مطالعات رفتار مصرف کننده، 9 (3)  56-87.
توحیدی، سهیلا و جنانی، حمید (1396). بررسی تاثیر جاذبه‎های محیط فروشگاه‎های ورزشی شهر تبریز بر رفتار خرید مشتریان. مدیریت و توسعه ورزش، 6 (3)، 165-154.
صادقی بروجردی، سعید؛ صادقی، میثم و میرمنگره، مصطفی (1397). تاثیر محرک‎های اجتماعی بر تصمیم به خرید مصرف‎کنندگان پوشاک ورزشی خارجی. مطالعات مدیریت ورزشی، 61 (50)، 264-247.
قندور، پریسا؛ آزاد، ناصر؛ نعامی، عبدالله و علیزاده‌مشکانی، فتانه (1401). طراحی مدل نظری تجربه مشتری در موبایل‌اپلیکیشن‌های فروشگاهی با تأکید بر نظریه جریان. مطالعات رفتار مصرف کننده، 9 (2)، 40-63.
محمودیان، عابد و صادقی بروجردی، سعید (1397). نقش ارزش‎های مصرفی فایده و لذت‌گرایانه در قصد خرید کفش‎های ورزشی از دیدگاه دانشجویان. پژوهش‎های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7 (26)، 87-77.
مومنی، منصور و فعال‌قیومی، علی (1389). تحلیل‎های آماری با استفاده از اس‌پی‌اس‌اس. انتشارات کتاب نو، تهران.
 
Refrences
Ahmadi, S., Sayed Alinezhad, A., & Asgar, A. (2022). The effect of animated messages and real characters in advertising on the attitude, attraction and intention to buy consumers' of sports goods. Consumer Behavior Studies Journal9(3), 56-87.‏ (In Persian)
Ahn, J., & Back, K. J. (2018). Antecedents and consequences of customer brand engagement in integrated resorts. International Journal of Hospitality Management75, 144-152.‏
Ahn, J., Lee, C. K., Back, K. J., & Schmitt, A. (2019). Brand experiential value for creating integrated resort customers’ co-creation behavior. International journal of hospitality management81, 104-112.‏
Alkilani, K., Ling, K. C., & Abzakh, A. A. (2013). The impact of experiential marketing and customer satisfaction on customer commitment in the world of social networks. Asian Social Science9(1), 262.‏
Ankita, B. (2014). “Brand Experience and its Implications on Brand Equity A Study of Luxury Brands”. Narsee Monjee Institute of Management Studies. Department of Technology Management.
Blattberg, R. C. (1998). Managing the firm using lifetime-customer value. Chain Store Age74(1), 46-49.‏
Chang, W. J., Liao, S. H., Chung, Y. C., & Chen, H. P. (2020). Service quality, experiential value and repurchase intention for medical cosmetology clinic: moderating effect of Generation. Total Quality Management & Business Excellence, 31(9), 1077-1097.‏
Chou, H. J. (2009). THE EFFECT OF EXPERIENTIAL AND RELATIONSHIP MARKETING ON CUSTOMER VALUE: A CASE STUDY OF INTERNATIONAL AMERICAN CASUAL DINING CHAINS IN TAIWAN. Social Behavior & Personality: an international journal37(7).‏
Eriksson, M., Bäckström, I., Ingelsson, P., & Åslund, A. (2018). Measuring customer value in commercial experiences. Total Quality Management & Business Excellence29(5-6), 618-632.‏
Ghandvar, P., Azad, N., Abdollah, N., & Alizadeh Meshkani, F. (2022). Designing Theoretical Model of Customer Experience in Retail Mobile Applications with an Emphasis on Flow Theory. Consumer Behavior Studies Journal9(2), 40-63.‏ (In Persian)
Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications.
Hair, J., Hollingsworth, C. L., Randolph, A. B., & Chong, A. Y. L. (2017). An updated and expanded assessment of PLS-SEM in information systems research. Industrial management & data systems.‏
Han, S. L., & Kim, K. (2020). Role of consumption values in the luxury brand experience: Moderating effects of category and the generation gap. Journal of Retailing and Consumer Services57, 102249.‏
Helgesen, Ø., Håvold, J. I., & Nesset, E. (2010). Impacts of store and chain images on the “quality–satisfaction–loyalty process” in petrol retailing. Journal of Retailing and Consumer Services17(2), 109-118.‏
Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. A. (2016). Using PLS path modeling in new technology research: updated guidelines. Industrial management & data systems.‏
Holbrook, M. B. (2006). Consumption experience, customer value, and subjective personal introspection: An illustrative photographic essay. Journal of business research59(6), 714-725.‏
Holbrook, M. B. (2006). Consumption experience, customer value, and subjective personal introspection: An illustrative photographic essay. Journal of business research59(6), 714-725.‏
Hossienzadahe, Sh, M; Hadadi, S. (2016). The effect of empirical marketing on customer empirical value with the role of mediating brand personality, Brand Management Quarterly, 4(6), 41-64.
Huang, Y. Y. (2004). A study o f the relationships among experiential marketing, experiential value, custom er satisfaction, brand image and behavioral intention. Unpublished m aster’s thesis, DA-YEH University, 37.
Huang, Z., & He, L. (2015). Experiential marketing by attributes of experience design for hotel APPs: An empirical study from China.‏
Verleye, K. (2015). The co-creation experience from the customer perspective: its measurement and determinants. Journal of Service Management.‏
Jeong, S. W., Fiore, A. M., Niehm, L. S., & Lorenz, F. O. (2009). The role of experiential value in online shopping. Internet Research.‏
Kao, Y. F., Huang, L. S., & Yang, M. H. (2007). Effects of experiential elements on experiential satisfaction and loyalty intentions: A case study of the super basketball league in Taiwan. International Journal of Revenue Management1(1), 79-96.‏
Khan, I., Rahman, Z., & Fatma, M. (2016). The role of customer brand engagement and brand experience in online banking. International Journal of Bank Marketing34(7), 1025-1041.‏
Kotler, P., & Armstrong, G. (2000). Principles of marketing (9th Ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Kuo, C., & Nagasawa, S. Y. (2015). Experiential Marketing Leading to Behavioural Intention-Testing the Mediation Effects of Information Search Cost. Science Journal of Business and Management3(2-1), 43-53.‏
Le, D., Scott, N., & Lohmann, G. (2019). Applying experiential marketing in selling tourism dreams. Journal of Travel & Tourism Marketing36(2), 220-235.‏
Lee, M. S., Hsiao, H. D., & Yang, M. F. (2010). The study of the relationships among experiential marketing, service quality, customer satisfaction and customer loyalty. International Journal of Organizational Innovation3(2), 352-378.‏
Leguina, A. (2015). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM).‏
Li, G. (2015). The influence of interactivity on experiential value. Management & Engineering, (20), 19.‏
Lin, M. T. Y. (2019). Effects of experiential marketing on experience value and customer satisfaction in ecotourism. Ekoloji28(107), 3151-3156.‏
Maghnati, F., Ling, K. C., & Nasermoadeli, A. (2012). Exploring the relationship between experiential marketing and experiential value in the smartphone industry. International Business Research5(11), 169.‏
Mahmoudian, A., Boroujerdi, S S. (2018). The role Utilitarian and Hedonic Consumption Values to Athletic Footwear Purchase Intention from perspective Students. Applied Research in Sport Management, 7(2), 77-87. (In Persian)  
Mathwick, C., Malhotra, N., & Rigdon, E. (2001). Experiential value: conceptualization, measurement and application in the catalog and Internet shopping environment☆. Journal of retailing77(1), 39-56.‏
Miao-Que, L., & Yi-Fang, C. (2010). The influence of store environment on perceived experiential value and behavior intention. Asia Pacific Management Review15(2).‏
Momeni, M., & ghayoumi, A. F. (2008). Statistical analysis with spss. Tehran: Ketabe No.2. (In Persian)
Moreira, A. C., Fortes, N., & Santiago, R. (2017). Influence of sensory stimuli on brand experience, brand equity and purchase intention. Journal of Business Economics and Management18(1), 68-83.‏
Nasution, M. I., Prayogi, M. A., Siregar, L. H., & Suryani, Y. (2020, April). Environment of Internet Marketing and Experiential Marketing in Indonesia Context: Small and Medium Enterprises (SMEs) Purchase Intentions. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 469, No. 1, p. 012010). IOP Publishing.‏
Nemec, J., Nemec, M., & Pavlík, M. (2014). Public financing of sports in the Czech Republic and the Slovak Republic: processes and their evaluation. Life science journal11(12), 537-541.‏
Nigam, D. A. (2012). Modeling relationship between experiential marketing, experiential value and purchase intensions in organized quick service chain restaurants shoppers using structural equation modeling approach. Paradigm16(1), 70-79.‏
Nili, M., Delavari, D., Tavassoli, N., & Barati, R. (2013). Impacts of utilitarian and hedonistic values of online shopping on preferences and intentions of consumers. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences3(5), 82.‏
Nordfält, J., & Lange, F. (2013). In-store demonstrations as a promotion tool. Journal of Retailing and Consumer Services20(1), 20-25.‏
Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (2011). The experience economy. Harvard Business Press.‏
Rather, R. A. (2020). Customer experience and engagement in tourism destinations: the experiential marketing perspective. Journal of Travel & Tourism Marketing37(1), 15-32.
Garg, R., Rahman, Z., Qureshi, M., & Kumar, V. (2012). A Journey of ‘Experience’from Consumption to Marketing. In National Conference on Emerging Challenges for Sustainable Business (p. 1097).‏
Sadaghi Boroujerdi, S., Sadeghi, M., & Mermongereh, M. (2018). Impact of Social Stimulus on the Decision to Purchase Foreign Sports Wearers. Sport Management Studies. 10(50): 247-64. (In Persian)
Sahin, A., Zehir, C., & Kitapçı, H. (2011). The effects of brand experiences, trust and satisfaction on building brand loyalty; an empirical research on global brands. Procedia-Social and Behavioral Sciences24, 1288-1301.‏
Sands, S., Oppewal, H., & Beverland, M. (2008). The influence of in-storesatisfaction on building brand loyalty; an empirical research on global.
Schmitt, B.H. (1999). Experiential marketing: How to get customers to sense, feel, think, act, relate to your company and brands. New York: The Free Press.
Sharma, P., & Nayak, J. K. (2019). Understanding memorable tourism experiences as the determinants of tourists' behaviour. International Journal of Tourism Research21(4), 504-518.‏
Skandalis, A., Byrom, J., & Banister, E. (2019). Experiential marketing and the changing nature of extraordinary experiences in post-postmodern consumer culture. Journal of Business Research97, 43-50.‏
Taylor Jr, S., DiPietro, R. B., & So, K. K. F. (2018). Increasing experiential value and relationship quality: An investigation of pop-up dining experiences. International Journal of Hospitality Management74, 45-56.‏
Tohidi, S., & Janani, H. (2018). Evaluation of the effect of sports shop environmental attractions in Tabriz on customer purchase behavior. Sport Management and Development6(3), 154-165.‏ (In Persian)
Walter, U., Edvardsson, B., & Öström, Å. (2010). Drivers of customers' service experiences: a study in the restaurant industry. Managing Service Quality: An International Journal20(3), 236-258.‏
Wiedmann, K. P., Labenz, F., Haase, J., & Hennigs, N. (2018). The power of experiential marketing: exploring the causal relationships among multisensory marketing, brand experience, customer perceived value and brand strength. Journal of Brand Management25, 101-118.‏
Wu, H. C., Li, M. Y., & Li, T. (2018). A study of experiential quality, experiential value, experiential satisfaction, theme park image, and revisit intention. Journal of Hospitality & Tourism Research, 42(1), 26-73.‏
Wu, L. W. (2011). Satisfaction, inertia, and customer loyalty in the varying levels of the zone of tolerance and alternative attractiveness. Journal of Services Marketing, 25 (5): 310-322.
Wu, M. Y., & Tseng, L. H. (2015). Customer satisfaction and loyalty in an online shop: An experiential marketing perspective. International Journal of Business and Management10(1), 104.‏
Yelkur, R. (2000). Customer satisfaction and the services marketing mix. Journal of professional services marketing21(1), 105-115.‏
Yoh, T., Chen, H. Y., & Jang, I. (2016). Utilitarian and hedonic consumption values on American College students’ Athletic footwear purchase intention. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences6(12), 307-320.‏
Yousif, R. O. (2016). The Impact of Personal Selling on the Purchasing Behavior towards Clothes: A Case Study on the Youth Category. International Journal of Marketing Studies8(5), 128-135.‏
Yuan, Y. H. E., & Wu, C. K. (2008). Relationships among experiential marketing, experiential value, and customer satisfaction. Journal of Hospitality & Tourism Research32(3), 387-410.‏