تاثیر بازارایابی چند حسی بر اثر بخشی تبلیغات با میانجی گری نگرش مصرف کننده به تبلیغ (مورد مطالعه: صنعت خرده فروشی آنلاین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کارآفرینی ، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

3 گروه بازاریابی، مدرسه کسب و کار، دانشگاه میدلسکس، لندن، انگلستان

10.34785/J018.2022.011

چکیده

امروزه استفاده از تبلیغات در تحقیقات بازاریابی از اهمیت فزاینده ای برخوردارگردیده لذا می توان با بکارگیری بازاریابی چند حسی در تبلیغات خرده فروشی های آنلاین ،اثر بخشی تبلیغات را افزایش داد. مطالعه حاضر به بررسی همزمان دو حس بینایی و شنوایی می پردازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی چند حسی بر اثر بخشی تبلیغات با نقش میانجیگری نگرش مصرف کننده به تبلیغ در خرده فروشی های آنلاین، پژوهشی کاربردی است و به جهت ماهیت، یک پژوهش توصیفی است که در پژوهش های توصیفی می توان جامعه در نظر گرفته شده را از طریق پیمایشی و به روش همبستگی مورد کاووش و بررسی قرار داد. جامعه آماری پژوهش نامحدود و از مصرف کنندگان خرده فروشی های آنلاین بوده است. حجم نمونه نهایی تعداد400نفر از مصرف کنندگان خرده فروشی‌ها و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌ی توزیع شده، جمع آوری و با استفاده از فنون آمار توصیفی و آمار استنباطی نظیر مدلسازی معادلات ساختاری و ضریب رگرسیون استاندارد(β)، تحلیل گردید. یافته های تحقیق نشان داد که بازاریابی چندحسی با میانجی‌گری نگرش به تبلیغ تاثیر مثبتی بر اثربخشی تبلیغات دارد و بازاریابان با استفاده از بازاریابی چند حسی با خلق احساسات و عواطف جهت لذت بردن مصرف کنندگان از تبلیغ محصول می توانند بر نگرش و رفتار خرید آن ها تاثیر گذار باشندکه این به نوبه خود باعث اثر بخشی تبلیغات در صنعت خرده فروشی های آنلاین خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Multi-sensory Marketing on Advertising Effectiveness Mediated by Consumer Attitude towards Advertising (Studied Case: Online Retail Industry)

نویسندگان [English]

  • Adel Ghaedy 1
  • سیدامیری Seyyedamiri 2
  • Pantea Foroudi 3
1 Department of Corporate Entrepreneurship, Faculty of University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Corporate Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Marketing, Middlesex Business School, Middlesex University, London, UK
چکیده [English]

Today, the use of advertising in marketing research has become increasingly important, so the use of multi-sensory marketing in online retail advertising can increase the effectiveness of advertising. The focus of previous research in the field of sensory marketing has been on monosensory (visual) channels and due to increasing consumer awareness of advertising a product, product consumption and inattention of suppliers to this type of marketing has been used less than other senses. Therefore, the present study examines the two senses of visual and aidtion at the same time. This research, in proportion to the purpose, is an applied research and due to its nature, it is a descriptive research that in descriptive research, the intended society can be explored and studied through a survey and correlation method. The statistical population of the research has been unlimited and has been one of the consumers of online retail. The final sample size of 400 retail consumers was selected by cluster random sampling. The required data were collected using a distributed questionnaire and analyzed using descriptive statistics and inferential statistics techniques such as structural equation modeling and standard regression coefficient (β). Findings showed that multi-sensory marketing mediated by the attitude to advertising has a positive effect on the effectiveness of advertising and marketers can use multi-sensory marketing to create feelings and emotions for consumers to enjoy product advertising can influence their attitudes and purchasing behavior. This in turn will make advertising more effective in the online retail industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-sensory marketing
  • Attitude to advertising
  • Advertising effectiveness
  • Online retail
منابع
جامی‌پور، مونا و صبری‌رزم، آتنا (1401). چالش پیاده‌سازی برنامه‌های سلامت‌همراه در بحران کرونا: شناسایی عوامل موثر بر کیفیت تجربه در برنامه‌های کاربردی سلامت‌همراه. مطالعات رفتار مصرف کننده. 9(4)، 1-22.
حسین‌زاده، ماشااله و بکتاش، فرزانه (1397). بررسی تأثیر آمیختۀ بازاریابی حسی بر ارزش ویژۀ برند و تصویر برند (مطالعۀ موردی: برند تشک رویال). مدیریت بازرگانی، 10(2). 303-324.
خسروی‌لقب، زهره و شاهبندرزاده، حمید (1394). شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش افراد به تبلیغات (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر). تحقیقات بازاریابی نوین، 5(3)، 69-86.
دهدشتی‌شاهرخ، زهره؛ ناصحی‌فر، وحید؛ محمدیان، محمود و کیایی، مهدی (1401). مدل‌یابی تجربه مشتری با رویکرد تحلیل مضمون؛ در راستای مدیریت مشتری در صنعت خودرو. مطالعات رفتار مصرف کننده، 9(4)، 23-43.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه ( 1389). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگه، چاپ پنجم.
 
References
Barahona, I., Sanmiguel Jaimes, E. M., & Yang, J. B. (2020). Sensory attributes of coffee beverages and their relation to price and package information: A case study of Colombian customers’ preferences. Food science & nutrition, 8(2), 1173-1186.‏
Biswas, D., Labrecque, L. I., Lehmann, D. R., & Markos, E. (2014). Making choices while smelling, tasting, and listening: the role of sensory (Dis) similarity when sequentially sampling products. Journal of Marketing, 78(1), 112-126.‏
Bolognesi, M., & Strik Lievers, F. (2018). How language and image construct synaesthetic metaphors in print advertising. Visual Communication, 0(0), 1–27.
De Toni, D., Milan, G. S., Saciloto, E. B., & Larentis, F. (2017). Pricing strategies, levels, and their impact on corporate profitability. Revista de Administração (São Paulo), 52(2), 120-133.‏
Dehdashti Shahrikh, Z., Nasehifar, V., Mohammadian, M., & Kiaei, M., (2023). Customer experience modeling with theme analysis; In line with customer management in the automotive industry. Consumer Behavior Studies Journal. 9(4), 23-43. (In Persian)
Disastra, G. M., Hanifa, F. H., Wulandari, A., & Sastika, W. (2019, March). The Influence of Advertising Value on Advertising Attitude and its Impact on Purchase Intention. In Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2018). Atlantis Press.‏
Dissabandara, D. R., & Dissanayake, D. M. R. (2020). IMPACT OF SENSORY MARKETING STRATEGIES ON BRAND LOVE: A STUDY OF FRANCHISED FAST FOOD CHAINS IN SRI LANKA. International Journal of Research in Commerce and Management Studies, 2(2), 191-198
Divya, M. T., & Sahoo, M. S. (2020). THE EFFECT OF ADVERTISING ON CONSUMER ACCEPTABILITY OF NEW PRODUCT.‏
Elder, R. S., & Krishna, A. (2010). The effects of advertising copy on sensory thoughts and perceived taste. Journal of consumer research, 36(5), 748-756.‏
Eshra, D., & Bashir, D. N. (2019). Effect of Consumer Attitude towards SMS Advertising and Demographic Features on Egyptian Consumers Buying Decision. Journal of Marketing Management, 7(2), 70-76.‏
Foroudi, P. (2019). Influence of brand signature, brand awareness, brand attitude, brand reputation on hotel industry’s brand performance. International journal of hospitality management, 76, 271-285.‏
Girard, A., Lichters, M., Sarstedt, M., & Biswas, D. (2019). Short-and long-term effects of nonconsciously processed ambient scents in a servicescape: Findings from two field experiments. Journal of Service Research, 22(4), 440-455.‏
Grandin, V., Jönsson, J., & Kessén, J. (2020). Approaches to sensory marketing strategies within the beauty retail stores in Sweden: A qualitative insight concerning sensory interplay and sensory overload.
Guerreiro, R., Cornachione Jr, E. B., & Kassai, C. R. (2012). Determining The'Plus' In Cost-Plus Pricing: A Time-Based Management Approach. Journal of Applied Management Accounting Research, 10(1).‏
Gvili, Y., Levy, S., & Zwilling, M. (2018). The sweet smell of advertising: the essence of matching scents with other ad cues. International Journal of Advertising, 37(4), 568–590.
Haase, J., Wiedmann, K. P., & Bettels, J. (2020). Sensory imagery in advertising: How the senses affect perceived product design and consumer attitude. Journal of Marketing Communications, 26(5), 475-487.‏
Haase, J., Wiedmann, K. P., & Labenz, F. (2018). Effects of consumer sensory perception on brand performance. Journal of Consumer Marketing. 8(2), 44-59.
Han, H., Nguyen, H. N., Song, H., Lee, S., & Chua, B. L. (2019). Impact of functional/cognitive and emotional advertisements on image and repurchase intention. Journal of Hospitality Marketing & Management, 28(4), 446-471.‏
Hashem, T. N., & Al-Zyoud, M. F. (2020). Influence Of Decoy Marketing On Impulsive Purchasing Behavior Among Adult Customers Of Tech Market In Jordan, Mediating Role Of Brand Equity. Image7(15), 2020.‏
Hoseinzadeh, M., & Baktash, F. (2018). Studying the Effect of Mixed Experiential Marketing on Brand Equity and Brand Image (Case Study: Royal Mattress Brand). Journal of Business Management, 10 (2), 303-324. (In Persian)
Hultén, B., Broweus, N., Van Dijk, M., Hultén, B., Broweus, N., & van Dijk, M. (2009). What is sensory marketing? (pp. 1-23). Palgrave Macmillan UK.‏
Hussain, S. (2019). Sensory marketing strategies and consumer behavior: sensible selling using all five senses. IUP Journal of Business Strategy, 16(3), 34-44.‏
Imsa, M. A. (2020, August). Online advertising effectiveness for advertiser and user. In 2nd Jogjakarta Communication Conference (JCC 2020) (pp. 216-221). Atlantis Press.‏
Jami Pour, M., & Sabri Razm, A. (2023). The Challenge of Implementing Mobile Health Applications in the Corona Crisis: Identifying Factors Affecting the Experience Quality in Mobile Health Applications. Consumer Behavior Studies Journal9(4), 1-22.‏ (In Persian)
Jang, H. W., & Lee, S. B. (2019). Applying effective sensory marketing to sustainable coffee shop business management. Sustainability, 11(22), 6430.‏
Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47, 263-291
Kamaludin, N., Thamby Chik, C., Bachok, S., & Sulaiman, S. (2020). How sensory marketing elements attract customer to return to theme restaurant. Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts (JTHCA), 12(1), 1-10.‏
Kang, E., & Lakshmanan, A. (2017). Role of executive attention in consumer learning with background music. Journal of Consumer Psychology, 27(1), 35-48.‏
Kao, T. F., & Du, Y. Z. (2020). A study on the influence of green advertising design and environmental emotion on advertising effect. Journal of Cleaner Production, 242, 118294.‏
Kareklas, I., Brunel, F. F., & Coulter, R. A. (2014). Judgment is not color blind: The impact of automatic color preference on product and advertising preferences. Journal of Consumer Psychology, 24(1), 87-95.‏
Kellaris, J. J., & Kent, R. J. (1992). The influence of music on consumers' temporal perceptions: Does time fly when you're having fun?. Journal of consumer psychology, 1(4), 365-376.‏
Khosravilaghab, Z., & Shahbandarzadeh, H. (2016). Identify factors affecting people's attitudes to advertising (Case study: Persian Gulf University, Bushehr), Journal of new Marketing Research,5(3), 69-86. (In Persian)
Kiani, A., & Hoshiar, V. (2016). Presenting the Principles of Psychological Pricing, The Second International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium, Rasht, March 2017.
Ko, H. C. (2020, January). How Users' Mental Imagery and Mental Simulation Influence Their Urge to Buy Impulsively: The Context of Facebook Video Ads. In Proceedings of the 2020 the 3rd International Conference on Computers in Management and Business (pp. 84-88).‏
Kotler, P., T., & Armstrong, G. (2020). Principles of Marketing, 18th Global Edition, Pearson Publishing.
Krishna, A. (2012). An integrative review of sensory marketing: Engaging the senses to affect perception, judgment and behavior. Journal of consumer psychology22(3), 332-351.‏
Krishna, A., & Morrin, M. (2008). Does touch affect taste? The perceptual transfer of product container haptic cues. Journal of Consumer Research, 34(6), 807-818.
Krishna, A., & Schwarz, N. (2014). Sensory marketing, embodiment, and grounded cognition: A review and introduction. Journal of consumer psychology24(2), 159-168.‏
Krishna, A., Cian, L., & Aydınoğlu, N. Z. (2017). Sensory aspects of package design. Journal of Retailing93(1), 43-54.‏
Krishna, A., Cian, L., & Sokolova, T. (2016). The power of sensory marketing in advertising. Current Opinion in Psychology10, 142-147.‏
Krishna, A., Currim, I. S., & Shoemaker, R. W. (1991). Consumer perceptions of promotional activity. Journal of Marketing55(2), 4-16.‏
Kuczamer-Kłopotowska, S. (2017). Sensory marketing as a new tool of supporting the marketing communication process in tourism services sector. Handel Wewnętrzny367(2), 226-235.‏
Lee, A., & Kim, M. G. (2020). Effective electronic menu presentation: From the cognitive style and mental imagery perspectives. International Journal of Hospitality Management, 87, 102377.
Lowe, M. L., & Haws, K. L. (2017). Sounds big: the effects of acoustic pitch on product perceptions. Journal of Marketing Research, 54(2), 331-346.‏
Mattila, A. S., & Wirtz, J. (2001). Congruency of scent and music as a driver of in-store evaluations and behavior. Journal of retailing, 77(2), 273-289.‏
Nadanyiova, M., Kliestikova, J. & Kolencik, J. (2018) Sensory Marketing from the perspective of a support tool for building brand value.Economics and culture,15(1), 96–104.
Nair, D., & Bose, S. (2019). Original Research Paper Marketing Dr. Deepa Nair Ms. Snigdha Bose * Author. (6), 21–23.
Ngo, A., Dutta, B., & Ling, H. (2020). Do you want a drink with that? Exploring the impact of the decoy effect on peoples’ food choices.‏
O'Shaughnessy, J., & O'Shaughnessy, N. J. (2002). The marketing power of emotion. Oxford University Press.‏
Perovic, N. (2014). Psychological pricing in modern retailing: the case of wine sector in hard-discounter chains of Russia. International Journal of Economic Behavior (IJEB)4(1), 83-95.‏
Petit, O., Velasco, C., & Spence, C. (2019). Digital sensory marketing: Integrating new technologies into multisensory online experience. Journal of Interactive Marketing45(1), 42-61.‏
Puri, D., & Mohan, T. (2020). Behavioral advertising with big data: A consumer's perspective. Int. J. Emerg. Technol.11(3), 771-776.‏
Rajaobelina, L., Lacroix, C., & St-Onge, A. (2019). Does experiential advertising impact credibility?. International Journal of Bank Marketing37(1), 171-191.‏
Raji, M. A., Brimah, A. N., & Mustapha, Y. I. (2020). Effect of sensory marketing on customer patronage in south west Nigeria (case study of KFC). Fountain University Osogbo Journal of Management (FUOJM)5(2), 97-110.‏
Razzaque, M. A. (2019). Changes in Attitudes towards Advertising: 2007-2018 Evidence from the New Generation Bangladeshi Consumers. European Journal of Social Sciences, 2(2), 7-17.‏
Rushady, N. F. (2020). Analisis penetapan tarif sewa kamar menggunakan metode cost plus pricing pendekatan full costing: Studi pada Hotel XYZ Lombok Tengah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).‏
Sanz Segura, R., & Manchado Pérez, E. (2018). Product sound design as a valuable tool in the product development process. Ergonomics in Design, 26(4), 20-24.‏
Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2011). Research Method in Behavioral Sciences, Agah Publications, Tehran, Fifth Edition. (In Persian)
Schmitt, B. H. (1999). Experiential Marketing: How to Get Customers to Sense, Feel, Think, Act, Relate , Simon and Schuster Publishing.
Septianto, F., & Tjiptono, F. (2019). The interactive effect of emotional appeals and past performance of a charity on the effectiveness of charitable advertising. Journal of Retailing and Consumer Services, 50, 189-198
Shabgou, M., & Daryani, S. M. (2014). Towards the sensory marketing: stimulating the five senses (sight, hearing, smell, touch and taste) and its impact on consumer behavior. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 4(S1), 573-581.‏
Sharma, D. The Role of Visual and Haptic Sense in Influencing Impulsive Buying Behaviour. Mehr Chand Mahajan DAV College for Women, 93.‏
Spence, C. (2012). Managing sensory expectations concerning products and brands: Capitalizing on the potential of sound and shape symbolism. Journal of Consumer Psychology, 22(1), 37-54.
Spence, C., Puccinelli, N. M., Grewal, D., & Roggeveen, A. L. (2014). Store atmospherics: A multisensory perspective. Psychology & Marketing31(7), 472-488.‏
Yoganathan, V., Osburg, V. S., & Akhtar, P. (2019). Sensory stimulation for sensible consumption: Multisensory marketing for e tailing of ethical brands. Journal of Business Research, 96, 386-396.‏