تأثیر نقش خانواده و ارتباط همسالان در مورد مصرف بر خرید وسواسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

2 یزد / دانشگاه یزد

چکیده

خرید وسواسی جنبه تاریک رفتار مصرف‌کننده نامیده می‌شود، زیرا شامل پیامدهای بلند‌مدتی مانند بدهی، افسردگی و دعواهای خانوادگی است. مطالعات نشان داده‌اند که خرید وسواسی مرتبط با محیط خانواده، الگوهای ارتباطی خانواده و ارتباط همسالان در مورد مصرف است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نقش خانواده و ارتباط همسالان در مورد مصرف بر خرید وسواسی است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری نامحدود این پژوهش شامل مشتریان جوان پاساژهای مدرن یزد و نمونه منتخب با استفاده از فرمول کوکران 113 نفر می‌باشد. با بهره گیری از نظر خبرگان روایی محتوایی پرسشنامه، با روش PLS روایی همگرا و واگرا و با محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، پایایی پرسشنامه تأیید شد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بر پایه روش حداقل مربعات جزئی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع همبستگی است. نتایج نشان می‌دهند که رویدادهای مخرب خانواده بر استرس نشأت گرفته از محیط خانواده و ارتباط همسالان در مورد مصرف تأثیر مثبت و معنادار دارد، میزان تحصیلات والدین بر ارتباطات اجتماعی محور خانواده تأثیر معنادار ندارد، استرس نشأت گرفته از محیط خانواده و ارتباطات اجتماعی محور خانواده بر خرید وسواسی تأثیر مثبت و معنادار دارد. ارتباط همسالان در مورد مصرف بر خرید وسواسی تأثیر معنادار ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of family Role and peer communication about consumption on Compulsive Buying

نویسندگان [English]

  • Alireza Rajabipoor Meybodi 1
  • Zohreh Farzin Far 2
1 Faculty Member of Yazd university
2 Yazd/ Yazd University
چکیده [English]

Compulsive buying is called the dark side of consumer behaviour because it results in long-term consequences such as debt, depression and family debates. Studies have shown that the compulsive buying related to family environment, family communication patterns and peer communication about consumption. This study aims to investigate the effect of family role and peer communication about consumption on compulsive buying. The required data collected through questionnaires. The unlimited statistical population of this study included the young customers at modern Yazd malls, and the sample was determined 113 using Cochran’s formula. using the experts opinion was confirmed content validity of the questionnaire, with PLS method was confirmed convergent and divergent validity and by calculating of Cronbach's alpha and composite reliability was confirmed reliability of the questionnaire .The collected data was analyzed using the structural equation modeling approach based on Partial Least Squares using PLS software. This study is applicable and regarded as a correlation study. The results indicated that disruptive family events has significant and positive effect on the stress caused by family environment and peer communication about consumption, parents’ academic level does not have significant effect on the socio-oriented family communications, stress caused by family environment and socio-oriented family communications has significant and positive effect on the compulsive buying. Peer communication about consumption does not have significant effect on the compulsive buying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • compulsive buying
  • disruptive family events
  • peer communication about consumption
  • socio-oriented family communications
  • stress caused by family environment
منابع
حقیقی‌نسب، منیژه؛ احدی، پری و حقدادی، الهام (1399). تأثیر پیوندهای اجتماعی بر پاسخ مصرف‌کنندگان به تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 7(1)، 22-46.
حیدرزاده هنزایی، کامبیز؛ نجفی، کبری و سلیمانی، نسرین (1398). بررسی تجربی تاثیر استرس بر خرید وسواسی اجباری با نقش تعدیل کننده جنسیت. مدیریت بازاریابی، 35، 1-18.
رجبی‌پور میبدی، علیرضا (1394). بررسی راهبردهای ارتباطی سازمانی بر عملکرد انواع رفتارهای انحرافی در پرستاران. بیهق، 19(3)، 41-56
رحیم‌نیا، فریبرز؛ قناعت، نگار و کفاش‌پور، آذر (1401). تأثیر واسطه‌ای تصاویر لذت‌گرا و عملکردی برند بر رابطه بین محتوای تبلیغاتی رسانه‌های اجتماعی، محتوای ارتقای فروش و قصد رفتاری. مطالعات رفتار مصرف‌کننده.
مقدم‌جزا، محبوبه؛ بحرینی‌زاد، منیژه و رجبی، سوران (1394). تبیین خرید اجباری بر اساس عوامل روانی، محیطی، مادی و استفاده از کارت اعتباری. تحقیقات بازاریابی نوین، 3(26)، 21-40.
 
References
Aw, E. C. X., Cheah, J. H., Ng, S. I., & Sambasivan, M. (2018). Breaking compulsive buying-financial trouble chain of young Malaysian consumers. Young Consumers, 19(3), 328-344.‏
Baker, A., & Chan, K. (2020). The effects of life events on the development of materialism and compulsive consumption: A life course study in the United States and Hong Kong. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 30(1), 88-104.‏
Bani-Rshaid, A. M., & Alghraibeh, A. M. (2017). Relationship between compulsive buying and depressive symptoms among males and females. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 14, 47-50.‏
Bindah, E. V., & Othman, M. N. (2012). The tantalizing factors associated with compulsive buying among young adult consumers. International Business and Management, 4(2), 16-27.‏
Chaffee, S. H., J. M. Mcleod, C. K. Atkin., & D. B. Wackman. (1966). Family communication and political socialization. Paper presented to the Theory and Methodology Division of the Association for Education in Journalism Convention, Iowa City, Iowa, August.
Chan, K., & McNeal, J. U. (2003). Parent‐child communications about consumption and advertising in China. Journal of Consumer Marketing, 20(4), 317-334.‏
Christenson, G. A., Faber, R. J., De Zwaan, M., Raymond, N. C., Specker, S. M., Ekern, M. D., ... & Eckert, E. D. (1994). Compulsive buying: descriptive characteristics and psychiatric comorbidity. The Journal of clinical psychiatry.‏
DeSarbo, W. S., & Edwards, E. A. (1996). Typologies of compulsive buying behavior: A constrained clusterwise regression approach. Journal of consumer psychology, 5(3), 231-262.‏
Dittmar, H. (2005). A new look at “compulsive buying”: Self–discrepancies and materialistic values as predictors of compulsive buying tendency. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(6), 832-859.‏
Faber, R. J., & Christenson, G. A. (1996). In the mood to buy: Differences in the mood states experienced by compulsive buyers and other consumers. Psychology & Marketing, 13(8), 803-819.‏
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.‏
Gallagher, C. E., Watt, M. C., Weaver, A. D., & Murphy, K. A. (2017). “I fear, therefore, I shop!” exploring anxiety sensitivity in relation to compulsive buying. Personality and Individual Differences, 104, 37-42.‏
Gierveld, J. D. J., & Dykstra, P. A. (1993). Life transitions and the network of personal relationships: Theoretical and methodological issues. Advances in personal relationships, 4, 195-227.‏
Grougiou, V., Moschis, G., & Kapoutsis, I. (2015). Compulsive buying: the role of earlier-in-life events and experiences. Journal of Consumer Marketing.‏
Gwin, C.F., Roberts, J.A., & Martinez, C.R., (2005), "Nature vs. nurture: the role of family in compulsive buying", Marketing Management Journal, 15, 95–107.
Haghighinasab, M., Ahadi, P., Haghdadi, E. (2020). The impact of Social bonds on consumer responses to advertising on social networks, Consumer Behavior Studies Journal, 7(1), 22-46. (In Persian)  
He, H., Kukar-Kinney, M., & Ridgway, N. M. (2018). Compulsive buying in China: Measurement, prevalence, and online drivers. Journal of Business Research, 91, 28-39.‏
Heidarzadeh Hanzaei, K., Najafi, K., & Soleimani, N. (2019). Experimental study of the effect of stress on obsessive-compulsive shopping with a gender-modifying role, Marketing Management Journal, 35, 1-18. (In Persian)  
Hill, D. L., Batchelor, P. G., Holden, M., & Hawkes, D. J. (2001). Medical image registration. Physics in medicine & biology, 46(3), R1.‏
Hill, M.S., Yeung, W.J., & Duncan, G.J. (2001). Childhood family structure and young adult behaviors, Journal of Population Economics, 14, 271–299.
Horváth, C., Adigüzel, F., & Herk, H. V. (2013). Cultural aspects of compulsive buying in emerging and developed economies: A cross cultural study in compulsive buying, 104,37–42.
Islam, T., Wei, J., Sheikh, Z., Hameed, Z., & Azam, R. I. (2017). Determinants of compulsive buying behavior among young adults: The mediating role of materialism. Journal of adolescence, 61, 117-130.‏
Kasser, T. (2002). The High Price of Materialism. MIT Press, Cambridge, MA.
Kyrios, M., Trotzke, P., Lawrence, L., Fassnacht, D. B., Ali, K., Laskowski, N. M., & Müller, A. (2018). Behavioral neuroscience of buying-shopping disorder: A review. Current Behavioral Neuroscience Reports, 5, 263-270.‏
Lazzarus, F.(1981). Psychological Stress and the Coping Process, New York: McGraw- Hill.
Lim, X. J., Cheah, J. H., Cham, T. H., Ting, H., & Memon, M. A. (2020). Compulsive buying of branded apparel, its antecedents, and the mediating role of brand attachment. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 32(7), 1539-1563.‏
Mangleburg, T. F., Grewal, D., & Bristol, T. (1997). Socialization, gender, and adolescent's self‐reports of their generalized use of product labels. Journal of Consumer Affairs, 31(2), 255-279.‏
McCubbin, H. I., & Figley, C. R. (Eds.). (2014). Stress and the family: Coping with normative transitions. Routledge.‏
Moeini, H., & Fattahi, S. (2016). Provide a model for shopping addiction among women using fundamental conceptualization theory, New marketing research, 1(20), 121-142. (in Persian)  
Moghaddam Jaza, M., Bahrainizad, M., & Rajabi, S. (2015). Explain Compulsive buyying based on psychological, environmental, materialistic factors and the use of credit cards, New marketing research, 3(26), 21-40. (In Persian)  
Monahan, P., Black, D. W., & Gabel, J. (1996). Reliability and validity of a scale to measure change in persons with compulsive buying. Psychiatry research, 64(1), 59-67.‏
Moschis, G. P. (1987). Consumer socialization: A life-cycle perspective. Lexington, Mass.: Lexington Books.‏
Moschis, G. P., Mathur, A., Fatt, C. K., & Pizzutti, C. (2013). Effects of family structure on materialism and compulsive consumption: A life course study in Brazil. Journal of Research for Consumers, 23(4), 66-96.‏
Müller, A., Brand, M., Claes, L., Demetrovics, Z., De Zwaan, M., Fernández-Aranda, F., ... & Kyrios, M. (2019). Buying-shopping disorder—is there enough evidence to support its inclusion in ICD-11?. CNS spectrums, 24(4), 374-379.‏
Norberg, M. M., David, J., Crone, C., Kakar, V., Kwok, C., Olivier, J., & Grisham, J. R. (2020). Determinants of object choice and object attachment: Compensatory consumption in compulsive buying–shopping disorder and hoarding disorder. Journal of Behavioral Addictions, 9(1), 153-162.‏
O'Guinn, T. C., & Faber, R. J. (1989). Compulsive buying: A phenomenological exploration. Journal of consumer research, 16(2), 147-157.‏
Quoquab, F., Norjaya Mohd, Y. , & Shamsiah, B. (2013). Compulsive Buying Behavior among Young Malaysian Consumers, World Review of Business Research, 3 (2), PP. 141-154.
Rahimnia, F., Ghanaat, N., & Kafashpoor, A. (2022). The mediating effect of hedonic and functional brand images on the relationship between social media advertising content, sales promotion content and behaviuoral intention. Consumer Behavior Studies Journal, 6-6.‏ (In Persian)  
Rajabipoor Meybodi, A. (2015). The study of organizational communication strategies on the performance of a variety of deviant behaviors in nurses. Beyhagh, 19(3), 41-56.‏ (In Persian)  
Rao, V. G. (2013). Compulsive buying tendencies in normal consumers The Indian experience. Vilakshan: The XIMB Journal of Management, 10(1).‏
Rastegar, A. A., Siah Sarani Kojouri, M. A. (2015). Investigating the effect of personality factors affecting shopping addiction with the effect of eye and ocular moderation (Case study: Semnan University students), Business Managers, 7(3), 699-720.
Ridgway, N. M., Kukar-Kinney, M., & Monroe, K. B. (2008). An expanded conceptualization and a new measure of compulsive buying. Journal of consumer Research, 35(4), 622-639.‏
Rindfleisch, A., Burroughs, J. E., & Denton, F. (1997). Family structure, materialism, and compulsive consumption. Journal of consumer research, 23(4), 312-325.‏
Roberts, J. A., Manolis, C., & Tanner Jr, J. F. (2003). Family structure, materialism, and compulsive buying: A reinquiry and extension. Journal of the Academy of Marketing Science, 31(3), 300-311.‏
Roberts, J. A., Manolis, C., & Tanner, J. F. J. (2006). Adolescent autonomy and the impact of family structure on materialism and compulsive buying. Journal of Marketing Theory and Practice, 14(4), 301-314.‏
Roberts, J. A., Pullig, C., & David, M. (2019). Family conflict and adolescent compulsive buying behavior. Young Consumers, 20(3), 208-218.‏
Ryan, L., & Dziurawiec, S. (2001). Materialism and its relationship to life satisfaction. Social Indicators Research, 55, 185-197.‏
Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2000). Consumer behavior, 7th. NY: Prentice Hall, 15-36.
Torabi, F., Rahiminik, A., Esmaeilpour, H., & Vedadi, A. (2019). Designing and explaining a consumer behavior model in choosing Hedonic Products: Mixed approach (Case study: Discount chain stores). Consumer Behavior Studies Journal, 6(1), 81-103.‏
Valence, G., d'Astous, A., & Fortier, L. (1988). Compulsive buying: Concept and measurement. Journal of consumer policy, 11(4), 419-433.‏
Weaver, S. T., Moschis, G. P., & Davis, T. (2011). Antecedents of materialism and compulsive buying: A life course study in Australia. Australasian Marketing Journal, 19(4), 247-256.‏
Zahiri Abyaneh, Z., & Hidarzadeh Hanzaei, K. (2014) Compulsive Shopping Behavior, Journal of Business Reviews, 65, 92-108.
Zhang, C., Brook, J. S., Leukefeld, C. G., De La Rosa, M., & Brook, D. W. (2017). Compulsive buying and quality of life: An estimate of the monetary cost of compulsive buying among adults in early midlife. Psychiatry research, 252, 208-214.‏