تأثیر نقش خانواده و ارتباط همسالان در مورد مصرف بر خرید وسواسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

2 یزد / دانشگاه یزد

چکیده

خرید وسواسی جنبه تاریک رفتار مصرف‌کننده نامیده می‌شود، زیرا شامل پیامدهای بلند‌مدتی مانند بدهی، افسردگی و دعواهای خانوادگی است. مطالعات نشان داده‌اند که خرید وسواسی مرتبط با محیط خانواده، الگوهای ارتباطی خانواده و ارتباط همسالان در مورد مصرف است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نقش خانواده و ارتباط همسالان در مورد مصرف بر خرید وسواسی است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری نامحدود این پژوهش شامل مشتریان جوان پاساژهای مدرن یزد و نمونه منتخب با استفاده از فرمول کوکران 113 نفر می‌باشد. با بهره گیری از نظر خبرگان روایی محتوایی پرسشنامه، با روش PLS روایی همگرا و واگرا و با محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، پایایی پرسشنامه تأیید شد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بر پایه روش حداقل مربعات جزئی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع همبستگی است. نتایج نشان می‌دهند که رویدادهای مخرب خانواده بر استرس نشأت گرفته از محیط خانواده و ارتباط همسالان در مورد مصرف تأثیر مثبت و معنادار دارد، میزان تحصیلات والدین بر ارتباطات اجتماعی محور خانواده تأثیر معنادار ندارد، استرس نشأت گرفته از محیط خانواده و ارتباطات اجتماعی محور خانواده بر خرید وسواسی تأثیر مثبت و معنادار دارد. ارتباط همسالان در مورد مصرف بر خرید وسواسی تأثیر معنادار ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of family Role and peer communication about consumption on Compulsive Buying

نویسندگان [English]

  • Alireza Rajabipoor Meybodi 1
  • Zohreh Farzin Far 2
1 Faculty Member of Yazd university
2 Yazd/ Yazd University
چکیده [English]

Compulsive buying is called the dark side of consumer behaviour because it results in long-term consequences such as debt, depression and family debates. Studies have shown that the compulsive buying related to family environment, family communication patterns and peer communication about consumption. This study aims to investigate the effect of family role and peer communication about consumption on compulsive buying. The required data collected through questionnaires. The unlimited statistical population of this study included the young customers at modern Yazd malls, and the sample was determined 113 using Cochran’s formula. using the experts opinion was confirmed content validity of the questionnaire, with PLS method was confirmed convergent and divergent validity and by calculating of Cronbach's alpha and composite reliability was confirmed reliability of the questionnaire .The collected data was analyzed using the structural equation modeling approach based on Partial Least Squares using PLS software. This study is applicable and regarded as a correlation study. The results indicated that disruptive family events has significant and positive effect on the stress caused by family environment and peer communication about consumption, parents’ academic level does not have significant effect on the socio-oriented family communications, stress caused by family environment and socio-oriented family communications has significant and positive effect on the compulsive buying. Peer communication about consumption does not have significant effect on the compulsive buying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • compulsive buying
  • disruptive family events
  • peer communication about consumption
  • socio-oriented family communications
  • stress caused by family environment