دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-215 
3. طراحی و اعتباریابی مدل تکنولوژی نرم تجاری مبتنی بر بازاریابی آنلاین

صفحه 32-47

10.34785/J018.2021.235

فرزاد صادقی؛ رسول ثانوی فرد؛ فخرالدین معروفی؛ علی حمیدی زاده


7. طراحی مدل مفهومی کنارگذاری محصول با رویکرد شبکه خزانه

صفحه 114-137

10.34785/J018.2021.159

حامد قباخلو؛ الهام فریدچهر؛ محمود احمدی شریف؛ نادر غریب نواز