مطالعه تطبیقی تأثیر استفاده از بازاریابی محتوایی در شبکه های اجتماعی و بازاریابی سنتی بر رفتار مصرف کننده (مورد مطالعه: بیمه های زندگی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 گروه مدیریت- دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی- دانشگاه الزهرا- تهران- ایران

چکیده

امروزه بازاریابان از بازاریابی محتوا در شبکه های اجتماعی بمنظور جهت دادن به تمایل خرید مشتریان خود، استفاده بسیاری می کنند. این امر، ضرورت بررسی استراتژی های بازاریابی محتوایی برندها را بیشتر نموده است. بیمه های زندگی نیز از جمله محصولاتی به شمار می روند که بازاریابان به منظور بازاریابی و فروش آنها در نقاط مختلف جهان، از این شیوه بازاریابی، بهره می گیرند. با این وجود، بازاریابی محتوایی بیمه های زندگی در ایران، چندان متداول نیست. بر همین اساس، پژوهش حاضر به مطالعه تطبیقی و مقایسه تاثیر بازاریابی محتوایی از طریق شبکه های اجتماعی و بازاریابی سنتی بر افزایش تمایل مشتریان به خرید بیمه های زندگی پرداخته است. پژوهش ازنوع مداخله ای نیمه تجربی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان بیمه زندگی در ایران می باشند و برآورد حجم نمونه که از میان مشتریان بیمه های عمر و پس انداز شرکت های بیمه ایرانی انتخاب شدند، نتایج تحقیق روشن ساخت که اگرچه هر دو شیوه بازاریابی سنتی و محتوایی، به صورت کلی به افزایش تمایل خرید مشتریان بیمه های زندگی منجر می شوند، میزان افزایش تمایل خرید مخاطبان بازاریابی محتوایی، به طور معناداری بیشتر از گروه دیگر است. همچنین، نتایج حاکی از تأثیر قابل ملاحظه استفاده از پیام های مناسبتی در بازاریابی محتوایی بیمه های زندگی و کاربرد لینک خرید با فعال سازی کد تخفیف در این نوع بازاریابی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of The effect of Content Marketing use on Social Networks and Traditional Marketing on Consumer Behavior (Study: Life Insurance)

نویسندگان [English]

  • Pari Ahadi 1
  • Fatemeh Saberian 2
1 Assistant Professor; Department of Management; Faculty of Social and Economic Sciences; Al-Zahra University; Tehran; Iran
2 Department of Management - Faculty of Social and Economic Sciences - Al-Zahra University - Tehran - Iran
چکیده [English]

nowadays, marketers use content marketing in social networks in order to motivate customers to purchase their customers. in this regard, the need to study the content marketing strategies of brands has increased. life insurance is one of the most important products used by marketers in order to market and sell them in different parts of the world. however, the content marketing of life insurance in iran is not so popular. accordingly, the present study comparative study and comparison of content marketing influence through social networks and traditional marketing has focused on increasing customers ' tendency to purchase life insurance. also, one of the type of intervention is نیمه‌تجربی. the statistical population of the study is life insurance customers in iran and estimate the sample size that were selected from the insurance and savings insurance companies of iranian insurance companies was determined by 95 percent, sample fall of 20 percent and the effect of content marketing methods on increasing sales in the study of other industries, 40 people were tested and controlled in two groups. the results of the study revealed that although both traditional marketing and content marketing methods generally lead to an increase in the desire to buy insurance in life insurance, the increase in the willingness to buy content marketing audiences is significantly higher than the other. also, the results show a significant effect of the use of pertinent messages on the content marketing of life insurance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Marketing
  • Traditional Marketing
  • Social networks
  • comparative study
احدی، پری؛ امری، نیوشا و جزایری، عاطفه (1397). شناسایی و اولویت‌بندی ابزارهای نوین بازاریابی دیجیتال در هلدینگ‌های تجاری، همایش ملی ارزش آفرینی هلدینگ‌ها. دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
بدیعی، فرناز؛ مهرانی، هرمز؛ دیده‌خانی، حسین و سمیعی، روح‌اله (1400). طراحی مدل بازی‌وارسازی (گیمیفیکیشن) به منظور مدیریت تجربه مشتریان نسل وای. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 8 (2)، 48-73.
پورسعید، محمدمهدی؛ نیک‌نفس، علی اکبر و صفاری، محمد (1400). عوامل مؤثر بر برندسازی شخصی در شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام) با رویکرد داده‌کاوی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 8 (2)، 138-155.
حاجی‌صفی، ابراهیم (1396). بررسی مولفه‌های بازاریابی چریکی در صنعت بیمه و تاثیر آن بر استراتژی جذب مشتریان (مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان در استان تهران). دومین کنفرانس بین‌المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه ایران، تهران.
روستا، احمد؛ داور، ونوس و ابراهیمی، علی (1397). مدیریت بازاریابی. انتشارات سمت، تهران، چاپ بیستم.
سنگری، نگین؛ صابریان، فاطمه و کمپانی، مژگان (1398). بازاریابی محتوا. انتشارات ادیبان روز.
کهندل، مهسا؛ سلیمی، فریدون و قیاسی، مجتبی (1396). نقش تبلیغات موثر بر انتخاب بیمه‌های عمر پس‌انداز از سوی مشتریان بیمه و اولویت‌بندی روش‌های تبلیغاتی در شرکت‌های بیمه نوین، البرز و رازی شهر تهران. دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت.
کاتلر، فیلیپ؛ ستیاوان، ایوان و کارتاجایا، هرماوان (1396). نسل سوم بازاریابی. مترجم حمید رضا ایروانی و اصغر رحمتی، آریانا قلم، تهران، چاپ چهارم.
کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری (1397). اصول بازاریابی. مترجم بهمن فروزنده، نشرآموخته، اصفهان، چاپ بیست‌وهفتم.
لوینسون، جی کنراد (1398). بازاریابی چریکی. ترجمه همایون رکنی قاجار، نشر سیته، تهران، چاپ پنجم.
نورایی، محمود؛ عسگری، فرید و معصومی، فاطمه (1392). بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت با بازاریابی بیمه عمر (موردمطالعه: نمایندگی‌های بیمه ایران در استان زنجان). مطالعات کمی در مدیریت، 4 (3)، 89-100.
 
References
Ahadi, p., Amri, n., & Jazaieri, A. (2019). “Identification and prioritization the new tools of digital marketing in commercial holdings”, National Conference on Holdings Value Creation, Alzahra University, Tehran, Iran. (in Persian)
Badiee, F., Mehrani, H., Didekhani, H., & Samiei, R. (2021). Design of the Gamification Model in order to manage the customers ' experience of Generation Y. Consumer Behavior Studies, 8 (2), 48 – 73. (in Persian)
Beerli, A., & Marti, J.D. (2004). Factors Influencing Destination Image. Annuals of Tourism Research, 31 (3), 657-681.
Chionne, R., & Scozzese, G. (2014). Some Evidence on Unconventional Marketing: focus on Guerrilla Marketing". International Business Research، Vol7، No12، PP. 153-163.
Colliander, J. &Marder, B., 2017. ‘Snap Happy’ Brands: Increasing Publicity Effectiveness through a Snapshot Aesthetic when Marketing a Brand on Instagram. Computers in Human Behavior. 78: 34-43.
Damar-ladkoo، A., 2016. "Guerrilla Marketing of Fresh Organic Agricultural products". Theoretical Economics Letters، 6، PP. 246-255.
Farouk، F., 2012." The Role of Guerrilla Marketing Strategy to Enrich the Esthetic and Functional Values of Brand in Egyptian Market"، International Design Journal. 2(1):111-119p.
Gao, Q., & Feng, C., 2016. Branding with Social Media: User Gratifications, Usage Patterns, and Brand Message Content Strategies. Computers in Human Behavior. 63: 868-890.
Geurin, A. N.& Burch, L.M., 2016. User-Generated Branding via Social Media: An Examination of Six Running Brands. Sport Management Review. 20(3): 273-284.
Godey, B., Manthiou, A., Pederzoli, D., Rokka, J., Aiello, G., Donvito, R. & Singh, R. (2016). Social Media Marketing Efforts of Luxury Brands: Influence on Brand Equity and Consumer Behavior. Journal of Business Research. 69(12): 5833-5841.
Haji Safi, I., 2017, “Examination of the components of guerrilla marketing in the insurance industry and its role on the strategy of attracting customers (case study of Persian insurance company in Tehran Province) ". The second international conference is the integration of management and economy in the development of Iran - Tehran, July 2017 (in Persian).
Haque, M. (2018). The Effect of Guerrilla Marketing on Consumer Awareness. Available online://conference.nrjp.co.in.
Harrison, M., Neeser, Sh., Grabinger, A., Adkins, K., & Steiner, A. (2015). Content marketing for the insurance industry A guide for success. available online: //http:// WWW.ALLEECREATIVE.COM
Isoraite, M. (2018). Guerrilla Marketing Features. Eco forum Journal, 1(14).
Kar Yan, Y., & Yazdanifard, R. (2013). The Review of Guerrilla Marketing in Changing the Face of Productivity in Business Practices. available online://http://www.researchgate.net.
Kohandel, M., Salimi, F & Ghiyasi, M. (2017). The role of effective advertising on the choice of savings and life insurance by insurance customers and the prioritization of advertising methods in Novin, Alborz and Razi insurance companies in Tehran. The Second National Conference on Accounting - Management and Economics with the Approach to Sustainable Employment and its Role in Industry Growth. (in Persian)
Kohli, C., Suri, R., & Kapoor, A. (2015). Will Social Media Kill Branding? Business Horizons.  58, 35-44.
Kostynchuk, A. (2016). Marketing Communication Plan: Case: Insurance Agency X. Available online://http://www.theseus.fi.
Kotler, P. & Armstrong, G. (2018). Principles of Marketing. Translated by Bahman Forouzandeh, Amookhteh Publications, Isfahan, 27th edition. (in Persian)
Kotler, P., Kartajaya, H. & Stiavan, A. (2017). The third generation of marketing. Translated by Hamid Reza Irvani and Asghar Rahmati, Ariana Ghalam Publications, Tehran, fourth edition. (in Persian)
Kuusisto, S. S. (2019). Identifying the Level and Effectiveness of Content Marketing: Case Company X. Available online://http://www.theseus.fi.
Levinson, J. (2019). Guerrilla Marketing. Translated by Homayoun Rokni Qajar, Sita Publications, Tehran, fifth edition. (in Persian)
Li, Y. (2019). Marketing Strategy of ZR Insurance Xi'an Branch in the Era of Internet". Advances in Economics, Business and Management Research, 80, 454-458.
Muylle, S., Standeart, W., Basu, A., & Everaert, E. (2018). Digital innovation in the Belgian insurance market. Available online://http: //repository.vlerick.com
Nouraie, M., Asgari, F. & Masoumi, F. (2013). Study of the relationship between Internet use and life insurance marketing (Case study: Iranian insurance agencies in Zanjan province). Quantitative Studies in Management, Fourth Year, 3, 89-100. (in Persian)
Poursaid, M., Nik Nafs, A., & Saffari, M. (2021). The effective factors on personal branding in social networks (Instagram) by using the data mining approach. Consumer Behavior Studies, 8 (2), 138- 155. (in Persian)
Powrani, K., & Kennedy, F. B. (2018). The Effect of Guerrilla Marketing on Generation Y Consumers purchase Intention. Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 7 (1), 1-12.
Prymostka, O. (2018). Life insurance companies marketing strategy in the digital world. Insurance Markets and Companies, 9 (1), 66-73.
Roosta, A., Venus, D., & Ibrahimi, A. (2018). Marketing management. SAMT Press. (in Persian)
Sander, M., & Fantapie Altobelli, C. (2011). Virtual advertising in sports events: does it really work?. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 12 (3), 28-42.
Sangari, N., Saberian, F., & Company, M. (2019). Content Marketing. Adiban Rooz Publications. (in Persian)
Seo, E.J., & Park, J. W. (2018). A Study on the Effects of Social Media Marketing Activities on Brand Equity and Customer Response in the Airline Industry. Journal of Air Transport Management. 66, 36-41.
Sharma Sahore, N. (2018). Insurance Marketing through Digital Tools: Opportunities and Challenges. Journal of Banking and Insurance Law, 1 (1), 36-41.
Shrestha, L.S., Alsadoon, A., Prasad, P.W.C., Sallepalli Venkata, H., & Elchouemi, A. (2019). Rise of Social Media Marketing: A Perspective on Health Insurance. 5th International Conference on Advanced Computing & Communication Systems (ICACCS), 905-909.
Silverberg, k., French. C., Ferenzy, D., Liebergen, B. V., & Van den berg, S. (2016). Innovation in Insurance: How Technology is Changing the Industry. Available online: // www. iif.com.
Vesela, J., & Zich, R. (2015). The Country-Of-Origin Effect and Its Influence On Consumers Purchasing Decision. Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 63, 667-673.
Zekaj, B. (2016). Marketing in Insurance Industry, Marketing Functions in Insurance Industry. European Journal of Multidisciplinary Studies, 1 (5), 33-39