دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-323 

مقاله پژوهشی

تاثیر نور بر واکنش مشتریان مواد غذایی با بکارگیری بازاریابی عصبی

صفحه 1-21

10.34785/J018.2021.932

عباس شهنوازی؛ مهدی همایون فر؛ مهدی فدایی؛ شهین شعبانی


موانع مؤثر بر قصد خرید سبز: رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

صفحه 38-58

10.35066/J040.2019.345

محمدحسین مروی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی؛ گلنار شجاعی باغینی