طراحی مدل ارتقاء نگرش مشتریان محصولات غذایی ارگانیک در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

مواد غذایی ارگانیک و نگرش مشتریان به این محصولات یکی از مواردی است که اخیراً کاربرد آن در مسائل بازاریابی و بازرگانی بسیار شده و ارتقاء آن نیز تبدیل به یکی از مسائل مهم در سازمان‌ها و شرکت های تجاری شده است. این پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) باهدف طراحی مدلی برای بهبود نگرش مشتریان محصولات غذایی ارگانیک در ایران انجام‌گرفته است. در بخش کیفی 28 متغیر مدل پژوهش تعیین شد. این بخش با استفاده از مصاحبه با 19 خبره انجام گرفت. در بخش کمی پژوهش نیز تعیین ارتباط بین متغیرها برای دستیابی به مدل در بخش کمی با اتکا به روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام شد. هویت متغیرهای شناسایی‌شده از جنبه قدرت نفوذ آن‌ها با استفاده از تحلیل میک – مک موردبررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش مدلی پنج سطحی بودف که تاثیرگذارترین متغیرها در سطح پنجم بودند و سطح اول این مدل تاثیرپذیرترین متغیرها قرار دارند.تحلیل میک مک در این پژوهش نیز نشان داد که از نظر هویت متغیرها پوشش رسانه ای متغیر مستقل و بقیه متغیرها از نوع رابط هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model to improve the attitude of customers to organic food products in Iran

نویسندگان [English]

 • Hadi Khaerolahi 1
 • Samad Aali 2
 • hoshankh Taghizadeh 3
1 Marketing Management Group, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran.
2 Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Organic food customer attitude is one of the terms that has recently been used extensively in marketing and business issues, and its improvement has become one of the most important issues in organizations and businesses. This mixed (qualitative-quantitative) study was conducted to design a model to improve the attitude of customers to organic food products in Iran. 28 variables of the model were extracted in the qualitative section using 19 expert interviews and the relationship between the variables was determined to achieve the model in a quantitative section based on the method of interpretive structural modeling (ISM). The identities of the identified variables were examined from the point of view of their penetration power using Mic-Mac analysis. The research findings were a five-level model of the Buddha that were the most influential variables at the fifth level and the first level of this model are the most influential variables. Mic Mac analysis in this study also showed that in terms of identity, the variables are independent media variable media coverage and the rest of the variables are interface type.

کلیدواژه‌ها [English]

 • attitude
 • customer
 • organic food products
 1. آندرواژ، لیلا؛ جلیلی، سحر و زنجانی، سمانه (1399). بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید مصرف‌کنندگان مواد غذایی ارگانیک: مدل معادلات ساختاری. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 8 (1)، 35-44.

  الحسینی‌المدرسی، سیدمهدی؛ باقری‌قره‌بلاغ، هوشمند؛ دهقانی‌قهنویه، عادله؛ غلامی، محمدرضا و رادفر، ثمین (1397). اثر ادراکات مصرف‌کننده در نگرش وی نسبت به غذای ارگانیک در شهر یزد. مدیریت فرهنگ سازمانی، 16 (1)، 195-217.

  امیدی، فریدون؛ صدرهاشمی، محمدمهدی؛ آدینه‌فر، امیررضا و زینلی، سجاد (1396). بررسی اثرات تبلیغات تجاری بر نگرش و قصد خرید مصرف‌کنندگان محصولات سبز. مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 2 (5)، 60-77.

  پزشکی‌نجف‌آبادی، فرشته و الحسینی‌المدرسی، سیدمهدی (1396). بررسی نیت مصرف محصولات غذایی ارگانیک با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده. راهبردهای بازرگانی، 14 (10)، 35-46.

  داداشی، محمدعلی؛ محمدیان، محمود؛ دهدشتی‌شاهرخ، زهره و خاشعی، وحید (1396). تعیین اثرگذاری مدیریت ابعاد بازارگرایی بر عملکرد شرکت‌های صنایع غذایی محصولات ارگانیک در ایران. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 10 (35)، 267-297.

  داداشی، محمدعلی؛ محمدیان، محمود؛ دهدشتی‌شاهرخ، زهره و خاشعی، وحید (1396). الگوی بومی توسعه بازارگرایی محصولات ارگانیک در ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 9 (4)، 231-257.

  زارعی، عظیم و سیاه سرانی کجوری، محمدعلی (1396). کشف و تحلیل رفتار خرید مشتریان سالمند در تصمیم به خرید محصولات ارگانیک: روش ترکیبی خوشه‌بندی و درخت تصمیم. انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران، 2 (3)، 147-172.

  صنایعی، علی و شافعی، رضا (1391). ارائه مدلی برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار خرید مشتری‌ها براساس تئوری کارکردی نگرش (مطالعه موردی: صنعت خودرو ایران). پژوهشنامه بازرگانی، 16 (62)، 192-153.

  صندوقی، عطیه و راحلی، حسین (1395). توسعه مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده برای تبیین قصد تولید محصولات ارگانیک بین گلخانه‌داران خیار شهر اصفهان با متغیر هنجار اخلاقی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 47 (4)، 961-974.

  طباطبایی‌نسب، سیدمحمد و پریش، فاطمه (1394). بررسی نگرش به تبلیغات مصرف‌کنندگان جوان. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 7 (13)، 1-23.

  عزیزی، وحید؛ نیکوی، ملیحه و خالدی، محمد (1392). راهبردهای توسعه بازار محصولات غذایی سالم در شهر همدان. اقتصاد و توسعه کشاورزی، 27 (4)، 328-337.

  غلامپور، اسدالله؛ نعامی، عبدالله و مشبکی اصفهانی، اصغر (1398). ارائه الگوی بازاریابی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی در صنعت محصولات غذایی و نوشیدنی‌های ارگانیک ایران با بهره‌گیری از روش تحلیل تم. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 11 (44)، 31-58.

  کوچکی، علیرضا؛ منصوری، هومن؛ قربانی، محمد و رجب‌زاده، محسن (1392). بررسی عوامل موثر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد. اقتصاد و توسعه کشاورزی، 27 (3)، 188-194.

  لوایی آدریانی، رسول؛ شعبانعلی فمی، حسین؛ شریفیان، فرشید؛ فتحی‌الهی گلام بحری، سعدی و امیری، علی (1395). الگویی از عوامل محدودکننده مصرف محصولات ارگانیک از دیدگاه متخصصان کشاورزی در شهرستان کرج: یک نظریه داده‌بنیان. اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 47 (3)، 647-656.

  محمدی، حسین؛ دوگانی، آزاده و عیدی‌زاده، شهرام (1394). کاربرد مدل لاجیت چندگانه در بررسی عوامل موثر بر آگاهی و مصرف محصولات غذایی ارگانیک مطالعه موردی مشهد. فناوری‌های جدید در صنعت غذا، 3 (2)، 89-99.

  محمدیان، محمود؛ دهدشتی شاهرخ، زهره؛ خاشعی، وحید و داداشی، محمدعلی (1395). بررسی نقش عوامل آموزشی محیطی بر عملکرد شرکت‌های تولید محصولات ارگانیک. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 10 (33)، 101-118.

  معینی، حسین؛ جامی‌پور، مونا و ابراهیمی دلاور، فاطمه (1396). تاثیر قابلیت‌های تجارت اجتماعی بر نگرش مشتریان به خرید به‌واسطه اعتماد (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام). مدیریت بازرگانی، 9 (1)، 173-192.

  میرلوحی، مریم و اسفندیاری، زهرا (1391). مروری بر ویژگی‌های غذا در صنایع تبدیلی ارگانیک. تحقیقات نظام سلامت، 8 (3)، 349-358.

  یوسفی، جعفر؛ صفوی میرمحله، سیدرحیم و اسکندرپور، بهروز (1397). طراحی الگویی برای کارایی بانکداری اسلامی با رویکرد تفسیری ساختاری (مورد مطالعه: شعب بانک کشاورزی استان اردبیل). اقتصاد و بانکداری اسلامی، 7 (24)، 39-60.

  References

  Atafar, A., & Mohammadi, H. (2010). Model of Improving Customer Loyalty to Electronic Store. Two Journal of Modern Marketing Research, 1 (3), 145-164. (in Persian)

  Alhosseini Almodarresi, S. M., Bagheri Ghara Bolagh, H., Dehghani Ghahnavyeh, A., Gholami, M. R., & Radfar, S. (2018). The effect of consumers’ perceptions on the attitude towards organic foods in the Yazd. Journal of Organizational Culture Management, 16 (1), 195-217. (in Persian)

  Azizi, V., Nekoie, M., & Khaledi, M. (2013). Health Food Market Market Development Strategies in Hamadan. Journal of Economics and Agricultural Development, 27 (4), 328-337. (in Persian)

  Andoroazh, L., Jalili, S., & Zanjani, S. (2020). investigating the Factors Affecting the Attitude and Intention of Purchasing Organic Food Consumers: Structural equation model. Iranian Journal of Health Education & Promotion, 8 (1), 35-44. (in Persian)

  Corbin J. Strauss A. & Strauss A. L. (2014). Basics of qualitative research. Sage Publications, Inc.

  Dadashi, M. A., Mohamadian, M., Dehdashtishahrokhi, Z., & Khashei, V. (2017). Determining the impact of the management of market orientation dimensions on the performance of organic food production industries in Iran. Journal of General Management Research, 10 (35), 267-297. (in Persian)

  Dadashi, M. A., Mohamadian, M., Dehdashtishahrokhi, Z., & Khashei, V. (2018). Indigenous model of development of market orientation of organic products in Iran. Agricultural Economics Research, 9 (4), 231-258. (in Persian)

  Golijan, J., & Dimitrijević, B. (2018). Global organic food market Acta Agriculturae Serbica. 23 (4), 125-140.

  Gholampour, A, Nami, A & Moshabakiesfahani, A. (2018). Provide a social media-based marketing model in the product industry Iranian Organic Food and Beverages Using Theme Analysis Method. Journal of Agricultural Economics Research, 11 (44), 31-58. (in Persian).

  Gruner Richard, L., Arnd, V., Christian, H., & Bryan, A. L. (2018). Supporting New Product Launches With Social Media Communication and Online Advertising: Sales Volume and Profit Implications. Journal of Product of Innovation Management, 36, 172-195.

  Khoiriyah, S., Suam, T., & Muh, J. (2018). Attitude towards green product, willingness to pay and intention to purchase. International Journal of Business and Society, 19 (4), 620-628.

  Kochaki, A., Mansory, H., Ghorbani, M., & Rajabzadeh, M. (2012). investigating the factors affecting the tendency to consume organic products in Mashhad city. Journal of Economics and Agricultural Development, 27 (3), 188-194. (in Persian)

  Lavaieadreani, R., Shabanalifami, H., Sharifian, F., Fatolahigolambahri, S., & Amiri, A. (2016). A Model of Restrictive Factors in Consumption of Organic Products from the Perspective of Agricultural Specialists in Karaj: A Data-Based Theory. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 47 (3), 647-656. (in Persian)

   Martínez, S. C. (2020). Consumer Behaviour towards Organic Products: The Moderating Role of Environmental Concern. Journal of Risak and Management, 13 (4), 23-41.

  Mohammadi, H., Dogani, A., & eydizadeh, S. (2016). Factors Affecting Awareness and Consumption of Organic Products Using the Multinomial Logit Model Case Study: Mashhad City. Innovative Food Technologies, 3 (2), 89-99. (in Persian)

  Mohamadian, M., Dehdashti Shahrokhi, Z., Khashei, V., & Dadashi, M. A. (2016). Investigating the Role of Environmental Educational Factors on the Performance of Organic Production Companies. Journal of Research in Educational Science, 10 (33), 101-118. (in Persian)

  Moieni, H., Jamipoor, M., & Ebrahimidelavar, F. (2017). The Impact of Social Business Capabilities on Customers' Attitudes to Buying Through Trust. Journal of Business Management, 9 (1), 173-192. (in Persian)

  Mirlohi, M., & Esfandyari, Z. (2012). A Review of Food Features in Organic Transformation Industries. Journal of Health System Research, 8 (3), 349-358. (in Persian)

  1. R. T, Khan., Chamhuri. S., & Farah, H. S. (2015). Green food consumption in Malaysia: a review of consumers’ buying motives. International Food Research Journal, 22 (1), 131-138.

  Nguyen. T., Ninh N., Thi Bich Loan N., Thi Thu Hoai. P., LAN Phuong, B., & Hee Cheol, M. (2019). Investigating Consumer Attitude and Intention towards Online Food Purchasing in an Emerging Economy: An Extended TAM Approach. Journal of Foods, 15 (8), 1-15.

  Omidi, F., Sadrehashemi, M., Adenehfar, A., & Zaenali, S. (2017). investigating the effects of commercial advertising on the attitude and intention of consumers to buy green products. Journal of Applied Studies in Management and Development Sciences, 2 (5), 29-52. (in Persian)

  Pezeshkinajafabadi, F., & Alhossaenimodaresi, S. M. (2017). Investigating the Consumption Intentions of Organic Food Products Using Planned Behavior Theory. Journal of Business Strategies, 14 (10), 35-46. (in Persian)

  Rajesh. S. Gunesh. R. Seethiah. D. Dookhony, R. (2019). Factors Influencing cusromers attutude towards SMS advertisement: evidence from maurittus. Studies in Business and Economics, 14 (2), 141-159.

  Ranjbarshams, H., & Omidinajafabadi, M. (2013). Factors Affecting the Attitude of Consumption Consumption of Organic Agricultural Products in Tehran. Journal of Agricultural Extension and Education Research, 7 (2), 51-62. (in Persian)

  Sanaie, A., & Shafie, R. (2012). Presenting a model for analyzing and predicting customer buying behavior based on the functional theory of attitude. Quarterly Journal of Business Research, 16 (62), 153-192. (in Persian)

  Sandoghi, A., & Raheli, H. (2016). Development of Planned Behavior Model to Explain the Intention to Produce Organic Products among Cucumber Greenhouse Owners of Isfahan City with Moral Normal Variable. Iranian Journal of Economic Research and Agricultural Development, 47 (4), 961-974. (in Persian)

  Sulaiman, Y., & Hazirah, M. (2017). A study of consumption patterns on green food among students in Universiti Utara Malaysia. Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences. 7 (1), 20-32.

  Tabatabbaienasab, S. M., & Parish, F. (2015). A Study of Attitudes towards Young Consumer Advertising. Journal of Business Management Exploration, 7 (13), 1-23. (in Persian)

  Vijith, H. (2020). Customer’s Attitude, Preference and Buying Behavior towards Organic Food using Fishbein Multi-Attribute Model. International Journal of Recent Technology and Engineering, 9 (1), 158-173.

  Yousefi, J, Safavemirmehallaeh, S. R, & Eskandarpoor, B. (2018). Designing a model for Islamic banking efficiency by interpretive- structural approach (Case study: Keshavarzi Bank branches in Ardebil Province). Journal of Islamic Economics and Banking, 7 (24), 39-60. (in Persian)

  Yazar, E & Murat, B. (2019). Consumer Attitude towards Organic Foods: A Multigroup Analysis across Genders. Journal of Istanbul Business Research, 48 (2), 176-196.

  Woo, E., & Kim, Y. (2018). Consumer attitudes and buying behavior for green food products From the aspect of green perceived value (GPV). British Food Journal, 4 (2), 176-191.

  Zareei, A., & Seahsaranikajvari, M. (2017). Discovering and analyzing the buying behavior of elderly customers in the decision to buy organic products: the combined method of clustering and decision tree. Iranian Scientific Association of Industrial Management, 2 (3), 147-172. (in Persian)