ارائه الگوی بازاریابی کارآفرینانه در صنایع دستی با رویکرد خلق محصولات مشتری محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه ولایت ایرانشهر، ایرانشهر، سیستان و بلوچستان، ایران

2 استاد گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

صنایع دستی یکی از قدیمی‌ترین و پرسابقه‌ترین دستاوردهای بشری است که به علّت بومی و منحصربفرد بودن، عدم وابستگی تولید آن به خارج و وجود نیروهای انسانی خلاق، ماهر و توانمند، ظرفیت عظیمی برای توسعه کارآفرینی در مناطق مختلف کشور بوده است. این پتانسیل در استان سیستان و بلوچستان از غنای عمیقی برخوردار بوده امّا به دلیل اتکای روندهای تولید و عرضه آن به رویکردهای سنتی، تاکنون بهره‌برداری مناسبی از آن نشده است. از همین جهت، پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل بازاریابی کارآفرینانه در حوزه‌ی کسب‌وکارهای مرتبط با صنایع دستی در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. روش پژوهش، کیفی و از طریق مصاحبه‌ی عمیق با صاحب‌نظران این حوزه مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد بود که فرایند آن در سه مرحله‌ی کدگذاریِ باز، محوری و انتخابی صورت گرفته است. پس از 14 مصاحبه با صاحبنظران واجد شرایط، داده‌های لازم گردآوری شد. سپس فرایند مقایسه‌ی مستمر داده‌ها و کدگذاری‌های باز، انتخابی و محوری انجام و 123 مفهوم اولیه شناسایی شدکه بر حسب مشابهت‌های ساختاری و محتوایی، در قالب 18 مقوله دسته‌بندی گردید. حاصل نهاییِ تحلیل داده‌های گردآوری شده، در قالب یک نظریه‌ی داده‌بنیادِ اولیه با عنوان «الگوی بازاریابی کارآفرینانه صنایع دستی» ارائه شد که مشتمل بر شرایط علّی، پدیده‌ی محوری، راهبردها، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر و پیامدها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Entrepreneurial Marketing Pattern in Handicrafts: Using the Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • abdolbaset moradzadeh 1
  • nour mohammad yaghoubi 2
  • jila safoora 3
1 Assistant Professor of Management Department, Sistan and Balochestan University
2 Professor of Management Department, Sistan and Balochestan University
3 Master of Arts Research, Sistan and Balochestan University
چکیده [English]

Handicrafts are one of the oldest and most prestigious human achievements due to their indigenous and unique nature, their independence of overseas production and the presence of creative, skilled and capable human resources, enormous capacity for entrepreneurship development in different parts of the country. This potential is deeply rich in Sistan and Balochestan province, but due to its reliance on traditional production and supply trends, it has not yet been applied properly. Therefore, the present study aimed to design and explain an entrepreneurial marketing model in the field of businesses related to handicraft in Sistan and Balochestan province. The research method was qualitative and through in-depth interviews with the experts in this field based on Grounded Theory, which was carried out in three stages of: open, axial and selective coding. After 14 interviews with qualified experts, the necessary data were collected. Then, the continuous comparison process of open, selective, and axial coding data was done and 123 primary concepts were identified and categorized into 18 categories based on structural and content similarities. The final result of the analysis of the collected data was presented in the form of a basic grounded theory called the Entrepreneurial Marketing Model of Handicrafts which include causal conditions, pivotal phenomenon, Strategies, contextual conditions, The interventionist conditions and consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Marketing
  • Handicraft
  • Grounded Theory
  • Sistan & Balochestan
ادیب‌حاج‌باقری، محسن (1385). روش تحقیق گراندد تئوری: راه و روش نظریه‌پردازی در علوم انسانی و بهداشتی، تهران: نشر بُشری.
اسماعیلی، محمدرضا و حبیبی، مرضیه (1396). طراحی مدل بازاریابی استراتژیک صنایع دستی مبتنی بر تئوری داده‌بنیاد، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 7 (2)، 114-93.
افروغ، محمد (1398). درآمدی بر کارآفرینی بومی هنر نمدمالی و نمدکاریِ شهرکرد، دو ماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم تخصصی، 4 (1)، 46-33.
تقدیمی، توران؛ مشبکی‌اصفهانی، اصغر؛ صالحی‌امیری، رضا و نوابخش، مهرداد (1398). طراحی الگوی بازاریابی صادرات محصولات فرهنگی با توجه به رفتار مصرف‌کننده (مورد مطالعه: تابلو نقاشی)، فصلنامه مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 6 (1)، 332-311.
خواستار، حمزه (1388). ارایۀ روشی برای محاسبۀ پایاییِ مرحلۀ کدگذاری در مصاحبه‌های پژوهشی، فصلنامۀ علمی و پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی، 15 (58)، 174-161.
دانایی‌فرد، حسن و امامی، سید مجتبی (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، نشریه اندیشه مدیریت، 1 (2)، 97-69.
شریعتی، سارا و شفیعی، زینب (1397). تولدی دیگر: مطالعۀ کیفی پدیدۀ نوظهور صنایع دستی مدرن در عصر شبکه‌ها، نشریه جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، 10 (1)، 229-189.
صنایعی، علی (1398). سخن سردبیر، نشریه مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 6 (1)، 1-1.
طغرایی، محمد تقی؛ رضوانی، مهران و مبارکی، محمدحسن (1395). طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه در کسب‌وکارهای فرهنگی – هنری، نشریه توسعه کارآفرینی، 9 (3)، 491-473.
کریمیان، سعید و عطارزاده، عبدالکریم (1390). نقش انقلاب صنعتی در تحولات صنایع دستی ایران، فصلنامۀ مطالعات تاریخ اسلام، 3 (11)، 120-99.
نوبخت، محمدامین و ایمانی، عبدالمجید (1396). کشف فرصت‌های توسعه صنایع دستی با تمرکز بر رودوزی‌های استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش نوپای ناب، ماهنامه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان (کاو)، 4، 33-29.
هومن، حیدرعلی (1389)، راهنمای عملیِ پژوهش کیفی، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
 
References
Adib Haj Bagheri, M. (2006). Grounded theory research method: The way and method of theorizing in humanities and health sciences, Tehran: Boshra Publishing. (in Persian)
Afrough, M. (2019). An Introduction to the Indigenous Entrepreneurship of Shahrekord Felt and Felt Art, two specialized scientific journals of research in art and specialized sciences, fourth year, 1(15), 46-33. (in Persian)
Backbro, J., & Nystrom, H. (2006). Entrepreneurial marketing: Innovative value creation. Master thesis, Jönköping, Sweden.
Becherer, R. C., Helms, M. M., & McDonald, J. P. (2012). The effect of entrepreneurial marketing on outcome goals in SMEs. New England Journal of Entrepreneurship, 15(1), 7-18.
Bjerke, B., & Hultman, C. (2002). Entrepreneurial marketing: The growth of small firms in the new economic era. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Crick, J. M., Crick, D., & Chaudhry, S. (2020). Entrepreneurial marketing decision-making in rapidly internationalising and de-internationalising start-up firms. Journal of Business Research113, 158-167.‏
Danaei fard, H., & Emami, S. M. (2007). Qualitative Research Strategies: A Reflection on Data Theory Theory, Journal of Management Thought, 1(2), 97-69. (in Persian)
Esmaeili, M. & Habibi, M. (2017). Designing a Strategic Marketing Model for Handicrafts Based on Database Theory, Scientific and Research Quarterly of New Marketing Research, 2 (25), 114-93. (in Persian)
Gilmore, A., McAuley, A., Miles, M. P., & Pattinson, H. (2020). Four questions of entrepreneurial marketing education: Perspectives of university educators. Journal of Business Research113, 189-197.‏
Hills, G. E., & Hultman, C. M. (2011). Academic roots: The past and present of entrepreneurial marketing. Journal of Small Business & Entrepreneurship24(1), 1-10.‏
Hisrich, R. D., & Ramadani, V. (2018). Entrepreneurial marketing: a practical managerial approach. Edward Elgar Publishing.‏
Hooman, H. A. (2010). A Practical Guide to Qualitative Research, Tehran: Samt Publications, First Edition. (in Persian)
Ionita, D. (2012). Entrepreneurial marketing: A new approach for challenging times. Management & Marketing, 7 (1), 131-150.‏
Karimian, S., & Attarzadeh, A. (2011). The Role of the Industrial Revolution in the Developments of Iranian Handicrafts, Quarterly Journal of Islamic History Studies, 3 (11), 120-99. (in Persian)
Khastar, H. (2009). Presenting a Method for Calculating the Reliability of the Coding Stage in Research Interviews, Journal of Methodology and Humanities Methodology, 15 (58), 174-161. (in Persian)
Kraus, S., Harms, R., & Fink, M. (2009). Entrepreneurial marketing: Moving beyond marketing in new ventures. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 11(1), 19–34.
Lam, W., & Harker, M. J. (2015). Marketing and entrepreneurship: An integrated view from the entrepreneur's perspective. International Small Business Journal, 33(3), 321–348.
Miles, M. P., Lewis, G. K., Hall-Phillips, A., Morrish, S. C., Gilmore, A., & Kasouf, C. J. (2016). The influence of entrepreneurial marketing processes and entrepreneurial self-efficacy on community vulnerability, risk, and resilience. Journal of Strategic Marketing, 24(1), 34–46.
Morris, M. H., Schindehutte, M., & Laforge, R. W. (2002). Entrepreneurial marketing: A construct for integrating emerging entrepreneurship and marketing perspectives. Journal of Marketing Theory and Practice, 10(4), 1–19.
Morrish, S. C. (2011). Entrepreneurial marketing: a strategy for the twenty-first century? Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 13(2), 110-119.
Mort, S. G., Weerawardena, J., & Liesch, P. (2012). Advancing entrepreneurial marketing: Evidence from born global firms. European Journal of Marketing, 46(3/4), 542–561.
Nobakht, M. A. & Imani, A. (2017), Discovering Opportunities for the Development of Handicrafts by Focusing on the Roodoos of Sistan and Baluchestan Province Using the Lean Startup Method, Sistan and Baluchestan Specialized Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Monthly (Kav), 4, 33-29. (in Persian)
O'Cass, A., & Morrish, S. (2016). Anatomy of entrepreneurial marketing. Journal of Strategic Marketing, 24(1), 2–4.
Sadiku-Dushi, N; Dana, L. P; Ramadani, V. (2019). Entrepreneurial marketing dimensions and SMEs performance, Journal of Business Research, V, 100, 86-99.
Sanayei, A. (2019), Editor's note, Journal of Consumer Behavior Studies, 6(1), pp. 1-1. (in Persian)
Shariati, S., & Shafiee, Z. (2018), Another Birth: A Qualitative Study of the Emerging Phenomena of Modern Handicrafts in the Age of Networks, Journal of Sociology of Art and Literature, 10 (1), 229-189. (in Persian)
Stokes, D. (2000). Putting entrepreneurship into marketing: The processes of entrepreneurial marketing. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 2(1), 1–16.
Taghdimi, T., Isfahani Moshabaki, A., Salehi Amiri, R., & Navabakhsh, M. (2019). Designing a marketing model for exporting cultural products according to consumer behavior (Case Study: Painting), Two Quarterly Journal of Consumer Behavior Studies, 6(1), 332-311. (in Persian)
Toghraei, M. T., Rezvani, M., & Mobaraki, M. H. (2016). Designing an Entrepreneurial Marketing Pattern in Cultural-Artistic Businesses, Entrepreneurship Development Magazine, 9(3), 491-473. (in Persian)
Uslay, C., & Erdogan, E. (2014). The mediating role of mindful entrepreneurial marketing (MEM) between production and consumption. Journal of Research in Marketing & Entrepreneurship, 16(1), 47–62.
Whalen, P., Uslay, C., Pascal, V. J., Omura, G., McAuley, A., Kasouf, C. J., & Deacon, J. (2016). Anatomy of competitive advantage: Towards a contingency theory of entrepreneurial marketing. Journal of Strategic Marketing, 24(1), 5–19.