طراحی و اعتباریابی مدل تکنولوژی نرم تجاری مبتنی بر بازاریابی آنلاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، گروه مدیریت بازرگانی، قم، ایران

2 دانشگاه کردستان

3 گروه مدیریت دولتی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی مدل تکنولوژی نرم تجاری مبتنی بر بازاریابی آنلاین است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و دارای رویکرد آمیخته است. در مرحله اول از رویکرد کیفی بهره گرفته شد. در این مرحله بعد از مرور جامع ادبیات به بهره‌مندی از نظرات خبرگان پرداخته شد. جامعه آماری مرحله اول خبرگان وکارشناسان حوزه فناوری و بازاریابی بویژه بازاریابی آنلاین هستند که با منطق اشباع نظری تعداد 14 نفر با روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مرحله دوم با استفاده از رویکرد کمی و با روش پیمایشی به بررسی اعتبار مدل استخراج شده از مرحله کیفی، پرداخته شد. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بود. تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از طریق تحلیل تم و در بخش کمی از طریق مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفت. پس از ترسیم مدل اولیه، 390 پرسشنامه به روش تصادفی بین فعالان حوزه بازاریابی آنلاین، فناوری‌های سخت و نرم و اساتید دانشگاه و دانشجویانی که با تکنولوژی های نرم تجاری و بازاریابی آنلاین آشنا بودند؛ توزیع شد. پایایی مصاحبه با استفاده از روش توافق درون موضوعی و روایی آن با روش روایی هفت مرحله‌ای بررسی شد. پایایی پرسشنامه با استفاده ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن از روش اعتبار محتوا بررسی شد. یافته‌های پژوهش حکایت از شناسایی26 مفهوم و 5 مقوله مشتمل بر: تکنولوژی نرم تجاری، نحلیل بازار، تجارت هوشمند،فناوری مشتری محور و بازاریابی آنلاین می‌باشد.یافته‌های مرحله کمی حاکی از تایید روابط بین مولفه‌های مدل ساختاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating an online marketing-based commercial soft technology model

نویسندگان [English]

  • farzad sadeghi 1
  • rasol sanavifard 1
  • fakhredin maroofi 2
  • ali hamidizadeh 3
1 Department of Business Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Department of Business Management, Faculty of Humanities, Kurdistan University
3 Department of Management and accounting, Farabi campus, university of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of present study is to design and validate a commercial soft technology model based on online marketing. This is an applied research with a mixed approach. In the first phase, a qualitative approach was used and after a comprehensive review of the literature, the opinions of the experts were discussed. The population of the study consisted of experts in the field of technology and marketing, especially online marketing, with a theoretical saturation of 14 individuals selected by purposeful sampling. In the second phase, the validity of the model extracted from the qualitative stage was investigated using a quantitative approach and a survey. The research instruments in the qualitative part of the study was interview, and questionnaire in the quantitative part. Data analysis was done in qualitative part through thematic analysis, and in quantitative part through structural equation modeling (SEM). After designing the initial model, 390 questionnaires were randomly distributed among local and international online marketing practitioners, people active in hard and soft technologies, university professors, and students familiar with soft business and online marketing technologies. Reliability and validity of the interviews were assessed using inter-subject agreement and seven-stage validity. The reliability and validity of the questionnaire were assessed using Cronbach's alpha coefficient and content validity. The findings of the study revealed the identification of 26 concepts and 5 categories including: soft business technology, market analysis, smart commerce, customer- centric technology, and online marketing. The findings in the quantitative phase confirmed the correlation between structural model components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • commercial soft technology
  • online marketing
کاتلر، فیلیپ و فرناندو تریاس، دبس. ( 1396). بازاریابی خلاق"روش‌های نوین کشف ایده‌های راهگشا". ترجمه امید آبدار. اصفهان، چاپ چهارم، انتشارات آموخته.
مصلح‌شیرازی، علی‌نقی؛ محمدی، علی؛ علی‌محمدلو، مسلم و صفائی، بهزاد. (1397). ارائه مدل سیستم اشاعه فناوری نرم تجاری در صنعت نفت ایران. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری. ٦ (3)، 41-70.
مصلح‌شیرازی، علی‌نقی و نظری، محمد. (1395). طراحی مدل ‌انتقال ‌فناوری نرم ‌تجاری با رویکرد برنامه‌ریزی تعاملی (موردکاوی: بنگاه‌های‌کوچک‌ و‌ متوسط شهرک صنعتی آق‌قلا). رساله دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه شیراز.
مصلح‌شیرازی، علی‌نقی؛ ‌محمدی، علی؛ عباسی، عباس و نظری، محمد. (1395). مروری بر فناوری نرم تجاری و مدل­های انتقال فناوری نرم تجاری. کنفرانس بین المللی علم و تکنولوژی، ترکیه، 15-1.
جامی‌پور، مونا؛ طالاری، محمد و بهادری، مهناز. (1398). طراحی چارچوب مدیریت تجربه مشتری در تجارت اجتماعی: رویکرد آمیخته. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 6 (2)، 46-67.
محمدی‌فر، یوسف و پورجمشیدی، حدیث. (1400). پیشایندهای توسعه رفتار مصرف هوشمندانه. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 8 (1)، 158-173.
 
Baum, D., S, Martin., F, Johann., & T, Carina. (2019). The impact of social media campaigns on the success of new product introductions. Journal of Retailing and Consumer Services, 50, 289-297.
Blunch, Niels. (2012). Introduction to structural equation modeling using IBM SPSS statistics and AMOS.Sage.
Botchie, D., S, David., and B, Jianxing. (2018). A comparative study of appropriateness and mechanisms of hard and soft technologies transfer.Technological Forecasting and Social Change, 131, 214-226.
Chaffey, Dave., and Pier, Smith. 2017.Digital marketing excellence: planning, optimizing and integrating online marketing.Fifth Edition, Taylor & Francis Group .
De ,P .Patrick., V,T, Sofie., and H, Chirstian. (2018). Digital marketing strategies, online reviews and hotel performance.International Journal of Hospitality Management, 72, 47-55.
  Haryani, Sharda., and Motwani, Bharti. (2015). Discriminant model for online viral marketing influencing consumers behavioural intention.Pacific science review B: Humanities and social sciences, 1, 49-56.
Jami pour, M.,Talari, M., & Bahadori, M. )2019). Designing a Customer Experience Management Framework in a Social Business: A Mixed Approach.[ Consumer Behavior Studies Journal, 6 (2), 46-67.[ in persain].
Jayaram, D., M, Ajay K., and M, Lalita A.( 2015). Effective use of  customer analytics, digital campaigns and mobile applications. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 39, 118-132.
Jensen, Louhse, A and Marion,N, Allen. (1996). Meta-Synthesis of Qualitative Findings, Qualitative Health Research, 6 (4), 553-560.
   Jin, Zhouying. (2005). "Global Technological Change; From Hard Technology to Soft Technology", Translated by Kelvin W. Willoughby, Bristol, UK.( 2005). Chapter 3.
Jin. Zhoying. (2004). Service Innovation and Social Resource,China Financial & Economic Publishing House, Beijing.
Kotler, Filip. Trias De Bes, F. ( 2013). Creative marketing, translated by Abdar, O. Amokhtehpublications. 1st vol. Isfahan. ,[in Persian].
Kharat, A., T, Shital, V., and C, Rahul. (2020). Importance of Online Marketing on Integrated Marketing Communication.Studies in Indian Place Names,Vol 40 No27, 620-626.
Kingsnorth, Simon. (2019). Digital marketing strategy: an integrated approach to online marketing. Kogan Page Publishers.
Liberti, Jose. Maria., and Petersen, Mitchell A. (2019). Information: Hard and soft. Review of Corporate Finance Studies, Vol 8 No1, 1-41.
Liu, F., T, Zhichao., and Z, Xue, Hui. (2019). The Application Research of Soft Starting Technology in Marine LED Lighting System.In (2019). IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA) (pp. 2105-2110).IEEE.
Mackey, T., K, Janani., K, Josh., K, Ella., and G, Rashmi. (2018). Solution to detect, classify, and report illicit online marketing and sales of controlled substances via Twitter: using machine learning and web forensics to combat digital opioid access. Journal of medical Internet research,Vol 20 No 4, e10029.
Morehouse,Richard,E.,and Pamela,,Mayhut. (2002). Beginning Qualitative Research:A Philosophical and Practical Guide: Routledge.
Moslehshirazi A., Mohammadi, A., Alimohammadloo, M. Safaei, B. (2018). Presentation a SystemModel for the Promotion of Commercial Soft Technology in the Iranian Oil Industry, Quarterly of Technology Development Management. Volume 6.  3rd No. Autumn (2018). p 41-70,[in Persian].
Moslehshirazi, A. Nazari, M. (2016).  Designing a Commercial   Soft Technology TransferModel with an Interactive Planning Approach (Case Study: Small and Medium Enterprises of AqQala Industrial Township). Ph.D.  thesis on System Management, Shiraz University,[Persian].
MoslehShirazi, A., Mohammadi, A., Abasi, A., & Nazari, M. (2016).  A Review of Soft Commercial Technology and Commercial Soft Technology Transmission Models. International Conference on Technology  andScience, Turkey. 1-15,[in Persian].
Mohamadi,Y.,Pour jamshidi, H.,(2021). Prerequisites for the Development of Smart Consumption Behavior., Consumer Behavior Studies Journal, 2021, Vol. 8, No.1, pp. 158-173. [in Persian].
Najm al-Sha'a, Z. SeyyedMohammadamin, F. (2014). The Effect of Technology on Marketing, National Conference on Management and Information Technology, Tehran, Bartar Service Company. P 1-10,[in Persian].
Opreana, Alin., and Vinerean, Simona. (2015). A new development in online marketing: Introducing digital inbound marketing. Expert Journal of Marketing, Vol 3No1,P,29-34.
Pelsmacker, P. D., Tilburg, S. V., Holthof, C. (2018). Digital marketing strategies, online reviews and hotel performance. International Journal of Hospitality Management 72 (2018) 47–55.
Raja, Selvi, K., and Thomas, Rincy,V. (2020). Challenges and Opportunities in Online Marketing.Our Heritage, Vol68 No30, 6239-6245.
Ramayah, Thurasamy. (2013). Determinants of technology adoption among Malaysian SMEs: An IDT perspective. Journal of Information and Communication Technology,Vol 12, 103-119.
Reid, Dan, R. and Sanders, Nada, R. (2019). Operations management: an integrated approach. John Wiley & Sons.
Rogers, Everett, M. (2010). Diffusion of innovations.A Division of Simon and Schuster Inc.5th Edition.Free Press New York.
Sekaran, Uma., and Bougie, Roger. (2016). Research methods for business: A skill Building Approch,7 th Editon,wiley.
Walsh, G., D, Alexander., and K, Thomas. (2020). Online-Marketing.In Marketing (pp. 535-569). Springer Gabler, Berlin, Heidelberg.
Wilson, Victor., and Makau, Chirstpher. (2018). Online marketing use: small and medium enterprises (SMEs) experience from Kenya. Orsea Journal, Vol7 No2.P 63-77.