طراحی مدل مفهومی کنارگذاری محصول با رویکرد شبکه خزانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد یار گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

چکیده

رفتار مصرف کننده به عنوانِ مطالعه واحدهای خرید و فرآیندهای مبادله که شامل "اکتساب، مصرف و کنارگذاریِ کالا، خدمات، تجارب و ایده‌ها،" می‌باشد، تعریف می‌شود. لذا کنارگذاریِ آنچه اکتساب شده، بخش بنیادینِ فرآیند تصمیم‌گیری مصرف‌کننده می‌باشد. نوعِ کناره‌گذاری محصول پیامدهایی را برای مصرف‌کننده‌، کسب‌و‌کار، اجتماع و محیط زیست خواهد داشت و همچنین با خریدِ محصولِ جدید ارتباطِ تنگاتنگ دارد. در این تحقیق که یک پژوهش بنیادی می‌باشد سعی بر آن است که کلیه عوامل تأثیرگذار بر کنارگذاری کالا در یک مدل جامع گردآوری گردد. بنابراین با روش کیفی "شبکه خزانه" و روش نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبه با تعداد 20 نفر از متخصصان در این حوزه، مدلی مفهومی در خصوص عوامل کنارگذاری کالا ارائه شد. از نتایج حاصل از مدل ارائه شده، تعداد 229 سازه بدست آمد و به وسیله تحلیل محتوا این سازه‌ها با یکدیگر ترکیب شده و به تعداد 37 سازه تقلیل پیدا نمود. در انتها با استفاده از روش آماری خوشه‌بندی سلسله مراتبی و نظر متخصصان، کل سازه‌ها به 10 خوشه تقسیم و نام‌گذاری گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of Conceptual Model for Product Disposition using Repertory Grid Approach

نویسندگان [English]

  • hamed ghobakhloo 1
  • elham faridchehr 2
  • mahmood ahmadi sharif 3
  • nader gharib navaz 3
1 PhD student in Business Management (Marketing), Department of Management, college of Human Science, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
2 Assistant Professor of Business Management, Department of Management, college of Human Science, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
3 Management, Department of Management, college of Human Science, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract:
Consumer behavior is defined as the study of purchasing units and exchange processes that include the "acquisition, consumption, and disposal of goods, services, experiences, and ideas." Therefore, discarding what has been acquired is a fundamental part of the consumer decision-making process. The type of product dispositionl will have consequences for the consumer, the business, the community and the environment, and will be closely related to the purchase of a new product. In this research, which is a fundamental research, attempt to collect all the factors affecting the disposal of goods in a comprehensive model. Therefore, with the qualitative method of "repertory grid" and the method of Purposive sampling and interviews with 20 experts in this field, a conceptual model was presented regarding the factors of Purposive sampling. From the results of the presented model, 229 structures were obtained and by analyzing the content of these structures, they were combined with each other and reduced to 37 structures. Finally, using the statistical method of hierarchical clustering and expert opinion, the total structure was divided into 10 clusters and marked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disposal of goods
  • repertory grid
  • Consumer Behavior
  • Personal construction theory
اسفیدانی، محمد‌رحیم و جلیلیان، حسین (1395). رفتار مصرف‌کننده. تهران: نگاه دانش
جاویدی، مهری؛ فروزنده، لطف‌الله؛ حسینی، میرزاحسن و پرهیزگار، محمدمهدی (1399). شناسایی و استخراج عوامل مؤثر بر رفتار خرید سبز مصرف‌کنندگان با استفاده از روش فراترکیب. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 7 (2)، 48-73.
جلالی، رستم (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 1 (4)، 310-320.
خدادادحسینی، سیدحمید؛ سمیعی، نیلوفر و احمدی، پرویز (1397). تأثیر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر رفتار مصرف‌کنندگان؛ بررسی نقش ارزش ویژه برند، کیفیت رابطه برند و نگرش نسبت به برند. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 5 (1)، 37-59.
خیری، بهرام؛ سمیعی‌نصر، محمود و عظیم‌پور، محمد (1392). وابستگی عاطفی مصرف‌کنندگان به برند: پیش نیازها و نتایج. مجله مدیریت بازاریابی، 8 (20)، 49-65.
دانایی‌فرد، حسن و مرتضوی، لیلا (1390). فهم نحوه معنابخشی در عرصه سازمان. فصلنامه علمی پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی، 17 (66)، 27-51.
سولومون، مایکل.آر (1394).  رفتار مصرف‌کننده: خریدن، داشتن و بودن (کامبیز حیدرزاده، مترجم). تهران: انتشارات بازاریابی (نشر اثر اصلی 2011)
سلیمانی، بهزاد و حلیمی، محمدحسین (1390). رهیافت های زیبایی شناسی به مثابه طراحی و توسعه محصول. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 8 (16)، 79-92.
فقیهی، ابوالحسن و آغاز، عسل (1390). روش‌های پژوهش اجتماعی رویکرد کمی و کیفی، تهران: ترمه.
موون، جان و مینور، مایکل ( 1395 ). رفتار مصرف‌کننده عوامل درونی و بیرونی. (عباس صالح اردستانی و محمد رضا سعدی، مترجمان). تهران: آیلار (نشر اثر اصلی 2008).
مومنی، منصور (1397)، خوشه‌بندی داده‌ها (تحلیل خوشه‌ای)، تهران: انتشارات مولف.
References
Agrawal, S., Singh, R. K., & Murtaza, Q. (2016). Disposition decisions in reverse logistics by using AHP-fuzzy TOPSIS approach. Journal of Modelling in Management.‏
Ardestani, A. S., & Sadi, M. R. (2016). Consumer behavior of internal and external factors. Aylar Publications. (in Persian).
Belk, R. W., Sherry Jr, J. F., & Wallendorf, M. (1988). A naturalistic inquiry into buyer and seller behavior at a swap meet. Journal of Consumer Research14(4), 449-470.‏
Birtwistle, G., & Moore, C. M. (2007). Fashion clothing–where does it all end up?. International Journal of Retail & Distribution Management‏, 35(3), 210–216.
Cruz-Cárdenas, J., & Arévalo-Chávez, P. (2018). Consumer behavior in the disposal of products: Forty years of research. Journal of Promotion Management24(5), 617-636.‏
Cruz-Cárdenas, J., González, R., & Gascó, J. (2017). Clothing disposal system by gifting: Characteristics, processes, and interactions. Clothing and Textiles Research Journal35(1), 49-63.‏
Danaei Fard, H., & Mortazavi, L. (2011). Understand how to make sense in the field of organization. Journal of Humanities Methodology, 17 (66), 51-27. (in Persian)
Esfidani, M. R., & Jalilian, H. (2016). Consumer behavior. Negah e Dansh Publications. (in Persian)
Faghihi, A., & Aghaz, A. (2011).  Quantitative and qualitative approaches to social research methods. Termeh Publications. (in Persian).
Fortuna, L. M., & Diyamandoglu, V. (2017). Disposal and acquisition trends in second-hand products. Journal of cleaner production142, 2454-2462.‏
Green, R. T., Mandhachitara, R., & Smith, T. (2001). Macroeconomic shock and product disposition in an emerging market. Journal of Macromarketing21(1), 47-60.‏
Ha-Brookshire, J. E., & Hodges, N. N. (2009). Socially responsible consumer behavior? Exploring used clothing donation behavior. Clothing and Textiles Research Journal27(3), 179-196.‏
Hazen, B. T., Hall, D. J., & Hanna, J. B. (2012). Reverse logistics disposition decision‐making: Developing a decision framework via content analysis. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management.‏ 423, 244–274.
HeidarZade, K. (2015). Consumer behavior: buying, having, and being. Marketing Publications. (in Persian).
Jacoby, J., Berning, C. K., & Dietvorst, T. F. (1977). What about disposition?. Journal of marketing41(2), 22-28.‏
Jalali, R. (2013). Qualitative research Sampling. J Qual Res Health Sci; 1(4): 310-20. (in Persian).
Javidi, M., forozandeh dehkordi, L., hosseini, M., & Parhizgar, M.M. (2020). Identification and Extraction of Factors affecting Consumers’ Green Purchase Behavior Using a Meta-Synthesis Method ,Consumer Behavior Studies Journal, 7 (2), 48-73. (in Persian).
Kheiri, B., Samei Nasr, M., & Azimpoor, M. (2013). Consumers' emotional dependence on the brand: Prerequisites and results. Journal of Marketing Management, 8 (20), 65-49. (in Persian)
Khodadad Hoseini, H., Samei, N., & Ahmadi, P. (2018). The effect of social media marketing on consumer behavior; Investigate brand equity, brand relationship quality and brand attitude, Consumer Behavior Studies Journal, 5 (1), 59-37. (in Persian)
Momeni, M. (2018).  Data clustering (cluster analysis). Moallef Publications. (in Persian)
Okada, E. M. (2001). Trade-ins, mental accounting, and product replacement decisions. Journal of Consumer Research27(4), 433-446.‏
Paden, N., & Stell, R. (2005). Consumer product redistribution: Disposition decisions and channel options. Journal of Marketing Channels12(3), 105-123.‏
Raghavan, S. (2010). Don't throw it away: the corporate role in product disposition. Journal of Business Strategy, 31 (3), 50 – 55.
Raju, P. S. (1995). Consumer behavior in global markets: the A‐B‐C‐D paradigm and its application to Eastern Europe and the Third World. Journal of Consumer Marketing , 12 (5), 37-56.
Roster, C. A. (2001). Letting go: the process and meaning of dispossession in the lives of consumers. ACR North American Advances.‏, 28, 425–430.
Schiffman, L. G., & Wisenblit, J. (2015). Consumer Behavior (11th, glob ed.).‏
Soleimani, B., & Halimi, M. H. (2011). AESTHETIC APPROACHES TO PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT, Scientific Information Databases Journal, 8 (16), 92-79. (in Persian)
Usha, S. (2015). Consumer Disposition Behavior: An Exploration Of Factors, Typology And Tendency (Doctoral dissertation).‏