عوامل مؤثر بر برندسازی شخصی در شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام) با رویکرد داده‌کاوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 استادیار مدیریت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

3 دانشیار کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

10.34785/J018.2021.885

چکیده

برندسازی شخصی یکی از زیر شاخه‌های جدید در حوزه برندسازی می‌باشد که اخیراً مورد توجه قرار محققین حوزه برند قرار گرفته است. گسترش شبکه‌های اجتماعی و افزایش روزافزون کاربران این شبکه‌ها و همچنین محبوبیت این فضا نزد کاربران باعث شده تا شبکه‌های اجتماعی تبدیل یکی از بهترین بسترها برای توسعه برندها شود بنابراین افراد نیز می‌توانند برند خود را در آن عرضه کنند. لذا با توجه به ضرورت مطالعه در حوزه برند سازی شخصی و اهمیت شبکه‌های اجتماعی در برندسازی این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر برندسازی شخصی در شبکه اجتماعی اینستاگرام با استفاده از تکنیک داده کاوی آنجام گرفته است. در این تحقیق صفحات شخصی افراد صاحب برند شخصی در حوزه‌های تخصصی علمی(روانشناسی، پزشکی و کسب و کار) در شبکه اجتماعی اینستاگرام مورد بررسی قرار گرفته شد و در یک بازه 3 ماهه بیش از 1000 پست اینستاگرامی در صفحات مورد نظر بررسی شد. و با استفاده از نرم افزار داده کاوی knime به تجزیه و تحلیل و داده کاوی و استخراج الگوی درخت تصمیم پرداخته شد. و این الگوی درخت تصمیم نشان می‌دهد که عواملی مانند نوع، زمینه، محتوا و همچنین روز انتشار پست اینستاگرامی بر مشارکت مخاطبان و آگاهی از برند شخصی تأثیر دارند. با استفاده از نتایج این تحقیق افراد می‌توانند عواملی که برند شخصی آنها در شبکه‌های اجتماعی تأثیر دارد را آموخته و با استفاده از این عوامل ، برند شخصی خود را مدیریت کرده و آنرا توسعه دهند و مخاطبان بیشتری را از برند خود آگاه کرده و تحت تأثیر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Personal Branding on Social Networks (Instagram) with Data Mining Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saffari 1
  • Mohammad Mehdi Poursaeed 2
  • AliAkbar Niknafs 3
1 M.A. of Management, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Assistant Professor, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
3 Assiosiate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Personal branding is one of the new subjects in the field of branding that has recently received the attention of brand researchers. The expansion of social networks and the increasing popularity of users of these networks and the popularity of these networks among users has made social networks one of the best platforms for brand development so people can also offer their personal brand. Therefore, due to the necessity of studying in the field of personal branding and the importance of social networks in branding, this study aimed to investigate the factors affecting personal branding in the social network (Instagram) using data mining technique. In this research, the personal pages of personal brand owners in the specialized areas of science (psychology, medicine and business) in the social network of Instagram were examined and over a period of three months more than 1000 Instagram posts were reviewed on the target pages. The data were analyzed using knime data mining software and data mining and extraction of decision tree pattern. And this decision tree pattern shows that factors such as type, context, content, and even the date of posting on Instagram have an impact on audience engagement and personal brand awareness. Using the results of this study, people can learn about the factors that influence their personal brand in social networks, and by using these factors, they can manage and develop their own brand and make their audience more aware of their brand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Mining
  • Instagram
  • Personal Branding
  • Social Networking
اکبری‌تبار، علی و اسکندری‌پور، ابراهیم (۱۳۹۲). رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های مجازی. دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی، گروه مطالعات راهبردی، تهران.
بخشی، بهاره؛ نصیری، بهاره؛ بختیاری، آمنه و طاهریان، مریم (1392). نقش و کارکرد شبکه‌های اجتماعی (مطالعۀ موردی: شبکه اجتماعی کفه مام، شبکه‌ای برای مادران و کودکان). پژوهش‌نامه زنان، 4 (8)، 59-37.
پورسعید، محمدمهدی؛ نیک‌نفس، علی اکبر؛ کاظمی گل خندان، رامین (1397). بررسی تأثیر عملکرد شبکه‌های اجتماعی بر آگاهی از برند با رویکرد داده‌کاوی (مطالعه موردی: صفحه اینستاگرام لوازم آرایشی سینره). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
توکلی، احمد؛ مرتضوی، سعید؛ کاهانی، محسن و حسینی، زهرا (1389). به‌کارگیری فرایند داده‌کاوی برای پیش‌بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمه. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 9 (4)، 41-55.
جماعت، علی و عسگری، فرید (1389). مدیریت ریسک اعتباری در سیستم بانکی با رویکرد داده‌کاوی. مطالعات کمی در مدیریت، 1 (3)، 115-126.
خانیکی، هادی، و محمود بابائی (۱۳۹۰). فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی: مفهوم و کارکردها.  فصلنامه جامعه اطلاعاتی، ۱ (۱)، 96-71.
رهنمارودپشتی، فریدون (1391). داده‌کاوی و کشف تقلب‌های مالی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1 (3)، 17-34.
سهرابی، بابک؛ رییسی وانانی، ایمان و طالبیان، مرضیه (1395). ارائه الگویی برای تحلیل رفتار کاربران شبکه‌های اجتماعی با استفاده از روش‌های داده‌کاوی: مطالعه موردی یک شبکه اجتماعی در ایران. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 6 (4)، 83-106.
صائمیان، صدیقه (1393). شناسایی عوامل موثر بر شایستگی‌های برند شخصی در حوزه سرمایه‌های انسانی. آموزش و توسعه منابع انسانی، 1 (3)، 131-153.
عزیزی، محمد؛ بهادری‌فر، سحر و اخلاصی، امیر (1396). ارائه مدل برندسازی شخصی مربیان کسب‌وکار براساس نظریه داده‌بنیاد. مدیریت برند، 4 (3)، 28-11.
کاووسی، اسماعیل و کاظمی، حسنا (1392). نقش تحرک اجتماعی سیاسی شبکه‌های اجتماعی مجازی در شکل‌گیری بعد فرهنگی سرمایه اجتماعی. مطالعات رسانه‌ای، 8 (3)، 145-157.
کرمی، مهتاب (1386). کاربرد ابزارهای تحلیلگر داده‌کاوی و متن‌کاوی در چابکی سازمان‌های مراقبت‌های بهداشتی و درمانی. مدیریت سلامت، 10 (30)، 20-15.
محمدنبی، ساویز و محمدنبی، سینا (1391). داده‌کاوی حوادث شغلی در صنعت ساختمان، موردکاوی در یک سازمان پروژه‌محور. مطالعات مدیریت صنعتی، 9 (24)، 161-182.
محمدی‌الیاسی، قنبر؛ رکنی، ندا و طیبی، سیدکمیل (1390). نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی. توسعه کارآفرینی، 4 (1)، 26-7.
مصطفوی‌ثابت، علی اصغر؛ صالحی‌راد، محمدرضا؛ بیات، علی و فیوض، هدا (1388). شناسایی مستمر الگوهای مصرف کاربران اینترنت با استفاده از یک مدل داده‌کاوی تکاملی. اقتصاد و تجارت نوین، 5 (17)، 193-214.
مظلومی، نادر و جلالی، سیدحسن (1391). شبکه‌های اجتماعی و موفقیت سیاستگذاری گردشگری ایران. مطالعات مدیریت گردشگری، 7 (18)، 48-25.
ناظمی، جمشید؛ جعفری، پژمان و هاشمی، حامد (1391). کاوش خصوصیات مشتریان بانکداری خرد با استفاده از تکنیک های داده‌کاوی. مدیریت بازاریابی، 7 (14)، 21-35.
نجات، سیدامیررضا و علی‌اکبری، آرش (1387). داده‌کاوی راهی به سوی ناشناخته‌ها. توسعه سازمانی پلیس، 5 (18)، 53-69.
 
References                                                                                                        
Akbaritabar, & A.L., Eskandaripour, E. (2013). Social media and virtual social networks. Cultural Institute of Cultural Convergence and Exchange. (in Persian)
Azizi, M, Bahadori Far, S, Akhlassi, A. (2017). A personal branding model for business coaches based on the grounded theory, Journal of Brand Management, 4 (3), 11-28. (in Persian)
Bakhshi, B., Nasiri, B., Bakhtiari, A, Taherian, M. (2013). The Role and Function of Social Networks: A Case Study of the CaféMom Social Network (A Network for Mothers and Children). Women's Studies, Biannual Jurnal, 4 (8), 37-59. (in Persian)
Bakhshi, S., Shamma, D. A., & Gilbert, E. (2014). Faces engage us: Photos with faces attract more likes and comments on instagram. In Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems, 965-974.‏
Bendisch, F. (2012). Ph.D. Branding CEOS: how relationships between chief executive officer, corporate brands and stakeholders image can influence perceived brand value. Bradford: Bradford University School of Management.
Brodie, R. J., Ilic, A., Juric, B., & Hollebeek, L. (2013). Consumer engagement in a virtual brand community: An exploratory analysis. Journal of business research, 66 (1), 105-114.‏
De, S., Maity, A., Goel, V., Shitole, S., & Bhattacharya, A. (2017). Predicting the popularity of instagram posts for a lifestyle magazine using deep learning. 2nd International Conference on Communication Systems, Computing and IT Applications (CSCITA), 174-177.
Hennessy, B., (2018). Influencer, Kensington Publishing Corp.
Hong, T. P., Lee, Y. C., & Wu, M. T. (2014). An effective parallel approach for genetic-fuzzy data mining. Expert Systems with Applications, 41 (2), 655-662.‏
Jama'at, A, Asgari, F. (2011). Credit risk management in the banking system with data mining approach. Quarterly Journal of Quantitative Studies in Management. 1 (3), 115-126. (in Persian)
Karami, M. (2008). Application of data mining and text mining tools in agility of health care organizations. Journal of Health Management, 10 (30), 15-20. (in Persian)
Kavousy, I., & Kazemi, H. (2012). The role of political social mobility of virtual social networks on the formation of the cultural dimension of social capital. Media Studies, 8 (3), 145-157. (in Persian)
Keegan, B. j. & Rowley, J. (2017). Evaluation and decision making in social media marketing. management decision, 55 (1), 15-31.
Keller, K.L, (2013). Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity. 4th edition. Person education.
Khaniiki, H., & Babai, M. (2011). Cyberspace and Social Networks Concept and Functions. Journal of the Information Society, 1 (1), 71-96. (in Persian)
Khedher, M. (2014). Personal branding phenomenon. International journal of information, business and management, 6 (2), 29-40.‏
Labrecque, L. I., Markos, E., & Milne, G. R. (2011). Online personal branding: Processes, challenges, and implications. Journal of interactive marketing, 25(1), 37-50.‏
Lair, D. J., Sullivan, K., & Cheney, G. (2005). Marketization and the recasting of the professional self: The rhetoric and ethics of personal branding. Management communication quarterly18(3), 307-343.‏
Linton, c. (2004). The Development of Social Network Analysis: A Study in the Sociology of Science, 1(687), 159-167.
Liu, R., & Suh, A. (2017). Self-branding on social media: An analysis of style bloggers on Instagram. Procedia Computer Science, 124, 12-20.‏
Lyle, R., & Wetsch, M. (2012). A Personal Branding Assignment Using Social Media, Journal of Advertising Education, spring: 50(5), 5878.
Mazloomi, N., & Jalali, S. H. (2012) Social Networks and Success of Iranian Tourism Policy Making. Journal of Tourism Management Studies, 7 (18), 25-48. (in Persian)
Mohammadnabi, S., & Mohammadnabi, S. (2012). Data Mining for Occupational Accidents in Construction Industry Case Study: A Project Oriented Organization. Industrial Management Studies, 9 (24), 161-182. (in Persian)
Mohammadi Eliasi, Gh., Rokni, N., & Tayebi, S. K. (2011). The Role of Social Networks in Identifying Entrepreneurial Opportunities. Entrepreneurship Development, 4 (1), 7-26. (in Persian)
Morgan, M. (2011). Personal branding: Create your value proposition. Strategic Finance93 (2), 13-14.‏
Mostafavi Sabet, A., Salehi Rad, M.R., Bayat, A., & Fayyaz, H. (2009). Continuous identification of Internet users' consumption patterns using an evolutionary data mining model. Journal of New Economy and Trade, 5 (17), 193-214. (in Persian)
Nazemi, J, Jafari, P., & Hashemi, H. (2012). Mining the Retail Banking Customers Characteristics Using Data Mining Techniques. Journal of Marketing Management, 7 (14), 21-35. (in Persian)
Nejat, S. A. R., & Ali Akbari, A. (2009). Data Mining a Way to the Unknown. Police Organizational Development, 5 (18), 53-69. (in Persian)
Poursaid, M., Nik Nafs, A., & Kazemi Gol Khandan, R. (2018). The effect of social media performance on brand awareness a data mining approach (Case study: Cinere Cosmetics Instagram page) Master Thesis, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman. (in Persian)
Putnam, R.D. (2000). Bowling alone. NY: Simon & Schuster.
Rahnama Roudposhti, F. (2012). Data Mining and Discovery of Fraud Investigations of Financial Research Quarterly. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 1 (3), 17-34. (in Persian)
Rampersad, H. K. (2008). A new blueprint for powerful and authentic personal branding. Performance Improvement47 (6), 34-37.‏
Rampersad, H. K. (2009). Authentic personal branding: A new blueprint for building and aligning a powerful leadership brand. IAP.‏
Saeemian, S. (2015). Investigating the Impact of Social Components on the Personal Brand Model Based on Personal Competencies, Scientific Roots, Research and Management Information (Special Issue of National Conference on Organizational Culture), 1 (3), 131 – 153. (in Persian)
Schivinski, B., & Dabrowski, D. (2015). The impact of brand communication on brand equity through Facebook. Journal of Research in Interactive Marketing, 9(1), 31-53.
Shaker, F., & Hafiz, R. (2014). Personal branding in online platform. global disclosure of economic and business, 3 (3), 20-70.
Sohrabi, B., Raisi Vanani, I., & Talebian, M. (2016). Provide a model for analyzing the behavior of social network users using data mining methods: A social network in Iran. Organizational Resource Management Research, 6 (4), 83-106. (in Persian)
Tavakoli, A., Mortazavi, S., Kahani, M., & Hosseini, Z. (2011). Using the Increased Data Mining to Predict Customer Turnover Patterns in Insurance. Business Management Perspective, 9 (4), 41-55. (in Persian)
Tifferet, S., & Vilnai-Yavetz, I. (2018). Self-presentation in LinkedIn portraits: common features, gender, and occupational differences. Computers in Human Behavior80, 33-48.‏