دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 1-220 

مقاله پژوهشی

مدل سازی فروش محصولات مصرفی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی

صفحه 1-16

10.34785/J018.2021.281

حمیدرضا نژادعلی لفمجانی؛ حمیدرضا ایرانی؛ تورج کریمی؛ مرتضی سلطانی؛ احمد صفار


پدیدار شناسی ارزش ادراک شده توسط گشت زن های مراکز خرید و مال ها

صفحه 33-56

10.34785/J018.2021.676

شیرین خسروزاده؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ محمدعلی عبدالوند؛ محسن خون سیاوش