دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-232 

برگرفته از پایان نامه و رساله

نقش میانجی نفرت از برند در تأثیر تجربه منفی مشتری بر مقابله با برند و اجتناب از برند

صفحه 1-25

10.34785/J018.2022.013

مجید فانی؛ سیده معصومه غمخواری؛ نسرین رسولی؛ محمدامین ترابی


برگرفته از پایان نامه و رساله

شاخص‌های تأثیرگذار بر نگرش مصرف‌کنندگان بازار خودروهای لوکس به روش تحلیل مضمون

صفحه 2-2

10.34785/J018.2022.022

مریم علی‌نژاد؛ شهرام صلواتی؛ محمد علی نسیمی


مقاله پژوهشی (کیفی)

ارائه الگوی پیامدهای استعاره های دیداریِ تبلیغات تعاملی بر رفتار مصرف کنندگان با استفاده از تکنیک دلفی

صفحه 3-3

10.34785/J018.2022.023

فیروزه حاجی علی اکبری؛ نرگس صدیقیان؛ هما درودی؛ فرشته لطفی زاده


برگرفته از پایان نامه و رساله

ارزیابی اثر منابع پشیمانی، مقایسه اجتماعی و پشیمانی بر واکنش-های مشتری

صفحه 4-4

10.34785/J018.2022.024

شهریار عزیزی؛ صالح قرشی؛ سلمان عیوضی نژاد


مقاله پژوهشی (کمی)

جرم و پیشگیری از آن در بازار سرمایه؛ راهبردهایی برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران

صفحه 5-5

10.34785/J018.2022.025

ولی رسولی؛ جمال بیگی؛ احمد احمدی؛ نادر رضایی