شاخص‌های تأثیرگذار بر نگرش مصرف‌کنندگان بازار خودروهای لوکس به روش تحلیل مضمون

نوع مقاله : برگرفته از پایان نامه و رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

نگرش مصرف‌کنندگان عامل تعیین‌کننده در گرایش به برندهای لوکس است. مطالعه حاضر باهدف شناسایی شاخص‌های تأثیرگذار در نگرش مصرف‌کنندگان بازار خودروهای لوکس انجام شد. این مطالعه کاربردی-اکتشافی، بر پایه تحقیق کیفی و به روش دلفی و روش نمونه‌گیری غیر احتمالی هدفمند صورت گرفت. شرکت‌کنندگان در مطالعه شامل اساتید دانشگاهی و خبرگان بازار خودروهای لوکس و داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه گردآوری شدند. تحلیل مصاحبه‌ها با روش تحلیل مضمون و شاخص‌های شناسایی‌شده از مصاحبه، به روش دلفی اعتبارسنجی شدند. تحلیل داده‌ها در فاز کیفی با نرم‌افزار MaxQDA و تحلیل پرسشنامه دلفی با نرم‌افزار Matlab انجام شد. نتایج نشان داد به‌کارگیری توانمندی فناورانه و مدیریت کیفیت قطعات و ایمنی خودروها بیشترین تأثیر را در نگرش مصرف‌کنندگان به خودروهای لوکس دارند. این عوامل بر آپشن‌های کاربردی خودروهای لوکس و مدیریت تجربه مشتری تأثیرگذارند. بر پایه این نتایج شرکت‌های خودروسازی می‌توانند استراتژی بازاریابی خود را جهت بهبود ارزش ادراک‌‌شده برند، رضایت و حس انحصارطلبی مشتری، درگیری ذهنی مصرف‌کننده با برند طراحی کنند تا جایگاه برندهایشان در ذهن مشتری تقویت ‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Indices Affecting The Consumers Attitude In The Luxury Car Market By Theme Analysis Method

نویسندگان [English]

  • Maryam Alinezhad 1
  • shahram salavati 2
  • mohammad ali nasimi 3
1 Business Administration, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Assistant Professor, Business Administration Department, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
3 Assistant Professor, Business Administration Department, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Consumer attitude is a determining factor in the tendency towards luxury brands. The aim of this research was to identify the effective indicators in the attitudes of consumers in the luxury car market. This research is applied-exploratory from the perspective of purpose, which was done by qualitative research method and non-probability and purposeful sampling. The statistical population includes university professors and experts in the luxury car market. Data collection tools are semi-structured interview and Delphi questionnaire. The analysis of interviews was done by Theme analysis method. The identified indicators from the interview with the experts, were validated by Delphi method. Data analysis was performed in qualitative phase with MaxQDA software and Delphi questionnaire analysis was performed with Matlab software. The results showed that the use of technological capabilities and quality management of parts and safety of luxury cars affect consumer attitudes.These factors affect the practical options of luxury cars and customer experience management. Accordingly, it is possible to design a marketing strategy of luxury cars to improve the perceived value of the brand, customer satisfaction and the sense of the customer's monopolism, to achieve the consumer's mental engagement with the brand, which increases the brand position in the customer's mind. In this way, the customer's attitude towards the luxury cars brand is formed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "luxury brand"
  • "luxury cars"
  • "consumer attitude"
  • " qualitative approach"