دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 1، بهمن 1402، صفحه 1-221 

برگرفته از پایان نامه و رساله

نقش هیجان بر تجربه خرید زنان با بررسی انگیزه خرید با همراه؛ مطالعه‌ای کیفی

صفحه 50-67

10.22034/cbsj.2023.62785

مژگان رجبی؛ محمدعلی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده


طراحی مدل وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)

صفحه 136-159

10.22034/cbsj.2023.62922

محمد زاهدی پور؛ اصغر مشبکی؛ بهناز خدایاری؛ فریدون رهنمای رودپشتی


برگرفته از پایان نامه و رساله

ارائه مدل رفتار مصرف پایدار با استفاده از نظریه تلنگر

صفحه 180-205

10.22034/cbsj.2023.62917

نازنین حکیمی فر؛ منیژه حقیقی نسب؛ محمدرضا رستمی