جرم و پیشگیری از آن در بازار سرمایه؛ راهبردهایی برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

4 استادیار گروه حسابداری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

10.34785/J018.2022.025

چکیده

بدیهی است ارزش‌ها بایدها و نبایدهای نظام اقتصادی بواسطه جرم‌های علیه بازار سرمایه، با چالش جدی مواجه می-شوند. به واسطه ارتکاب چنین رفتارهایی اعتماد فی‌مابین کنشگران بازار سرمایه دچار آسیب‌های جدی می‌شود. به همین جهت سیاست‌گذاران جنایی علاوه بر جرم‌انگاری و کیفرگذاری، نیم نگاهی به پیشگیری از جرایم در حوزه بازار سرمایه دارند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی جرم و پیشگیری از آن در بازار سرمایه؛ راهبردهایی برای افزایش اعتماد سرمایه-گذاران است. این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و علی است. جامعه آماری پژوهش حاضر سرمایه‌گذاران خاصه بازار سرمایه می‌باشند که به روش نمونه‌گیری هدفمند و به تعداد 384 نفر انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسش‌نامه محقق‌ساخته با مکانیزم پرسشگری مستقیم، پرسش-های بسته و چند گزینه‌ای از نوع طیفی با درجه‌بندی استفاده شده و جهت توصیف متغییرهای اصلی از آمار توصیفی و برای تحلیل یافته‌ها از آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد اتخاذ تدابیر مهمی چون پیشگیری ماهوی ، پیش‌گیری فردمدار، پیشگری موقعیت‌مدار، آموزش اخلاق خرفه ای، آموزش عمومی شهروندان، تدوین آیین نامه های مرتبط نظارتی، استفاده نهادهای ماهوی می تواند بر پیشگیری از جرم در بازار سرمایه موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crime and its prevention in the capital market; Strategies to increase investor confidence

نویسندگان [English]

  • Vali Rasoli 1
  • Jamal Beigi 2
  • Ahmad Ahmadi 3
  • Nader Rezay 4
1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Maragheh Branch, Iran.
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran
4 Assistant Professor of Accounting, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
چکیده [English]

Obviously, the values of the do's and don'ts of the economic system are seriously challenged by crimes against the capital market. By committing such behaviors, trust between capital market actors is seriously damaged. Therefore, in addition to criminalization and punishment, criminal policymakers have a glimpse of capital market crime prevention. The present study seeks to investigate crime and its prevention in the capital market; Strategies to increase investor confidence. This research is descriptive-survey and causal in terms of applied purpose and data collection method. The statistical population of the present study is special investors in the capital market who have been selected by purposive sampling method and 384 people. To collect information, a researcher-made questionnaire with direct questioning mechanism, closed questions and multiple choice spectral type with grading was used and descriptive statistics was used to describe the main variables and inferential statistics was used to analyze the findings. Is. The results of the present study showed that the adoption of important measures such as substantive prevention, individualistic prevention, situational prevention, professional ethics education, public education of citizens, development of relevant regulatory regulations, use of substantive institutions can be effective in crime prevention in the capital market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Market
  • Prevention Strategies
  • Investors
  • Capital Market Crimes
  • Public Trust
منابع
ابراهیمی، شهرام و صادق‌نژادنایینی، مجید (1392). تحلیل جرم‌شناختی جرایم اقتصادی. پژوهش حقوق کیفری، 2(5)، 174-147.
ابراهیمی، شهرام (1393). بازدارندگی از منظر حقوقی و جرم‌شناسی. کارآگاه، 2(2)، 51-33.
ارباب، حمیدرضا (1388). الفبای بازار سرمایه. تهران: نشر شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس.
اسدی، حمید، اعظم، مهدوی­پور و رضوانی، سودابه (1398). مفهوم و جایگاه تنظیم­گری اقتصادی با تامید بر پاسخگویی به جرایم بورسی. پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، 20(2)، 498-473.
باقری محمود (1394). نقش حقوق شرکت‌ها و بازار بورس در موفقیت خصوصی‌سازی. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
توسلی زاده، توران (1392). پیشگیری از جرایم اقتصادی. تهران: انتشارات جنگل.
حسن‌زاده، محمدرضا؛ ملکی، محمدحسن؛ جهانگیرنیا، حسین و غلامی‌جمکرانی، رضا (1399). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر تاب­آوری بازار سرمایه ایران. مدیریت صنعتی، 12(1)، 205-172.
حسنی، جعفر و مهرا، نسرین (1394). نقدی بر مفهوم جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، 2(3)، 69-45.
دادخدایی، لیلا (1389). مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن. تعالی حقوق، 2(6)، 45-62.
سلطانی، محمد (1396). حقوق بازار سرمایه. تهران: انتشارات سمت.
سلطانی، محمد؛ خلیلی، مرضیه؛ سهرابی، لیلا و فلاح‌تفتی، زینب (1395). بایسته‌های حقوق بازار سرمایه (اصول). تهران: سازمان بورس و اوراق بهادار.
قاسمی ‌حامد، عباس (1394). حقوق اقتصادی. تحقیقات حقوقی، 18(70)، 55-31.
کنعانی خامنه، مرجان (1397). تاثیر فعالان بازار سرمایه در ارتقاء فضای کسب‌وکار و رشد بازار مالی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهریار.
گسن، ریموند (1392). جرم‌شناسی بزهکاری اقتصادی. چاپ دوم، ترجمه: ابراهیمی، شهرام: تهران: نشر میزان.
منفرد، محبوبه و میرمحمدصادقی، حسین (1399). چالش­های سیاست جنایی تقنینی ایران در برابر جرایم و تخلفات بازار سرمایه. مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، 50 (2)، 514-491.
میرسعید، سیدمنصور و زمانی، محمود (1392) جرم اقتصادی-تعریف یا ضابطه؟ پژوهش حقوق کیفری، دوره 2 (4)، 199-167.
نیازپور، امیرحسین (1396). تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه پیشگیری از جرم. فصلنامه راهبرد، 26(82)، 355-327.
وروایی، اکبر و بنی­نعیمه، عیسی (1397). راهبردهای کنترل کیفری جرایم حوزه کسب‌وکار. مطالعات حقوقی، 10(2)، 53-77.
 
References
Arbab, H. (2009). The Capital Market Alphabet. Tehran: Burse Information and Services Company Publishing. (In Persian)
Asadi, H. Azam, M., & Rizvani, S. (2018). The concept and place of economic regulation with the hope of responding to stock market crimes. Islamic Law Research Quarterly, 20th year, number two (consecutively 50): 473-498 . (In Persian)
Bagheri, M. (2014). The role of corporate law and the stock market in the success of privatization. Research Center of the Islamic Council. (In Persian)
dadkhodaei, L. (2010). The concept of economic crime and its developments. Taalah Law, second year, 6, 45-62. (In Persian)
Ebrahimi, Sh.,&  Sadegh Nejad Nayini, M. (2012). Criminal Analysis of Economic Crimes. Criminal Law Research Quarterly, 2(5), 147-174. (In Persian)
Ebrahimi, Sh. (2013). Deterrence from a legal and criminological point of view. Detective Scientific Quarterly, second year, second period, 5, 33-51. (In Persian)
Hassanzadeh, M. R., Malaki, M. H., Jahangirniya, H., & Golamijamkarani, R. (2019). Identification and prioritization of the effective factors of the resilience of Iran's capital market. Industrial Management Quarterly, 2 (1), 172-205. (In Persian)
Hosni, J., & Mehra, N. (2014). Criticism on the concept of economic crime in the Islamic Penal Code approved in 2013. Studies in Criminal Law and Criminology, 2(3), 45-69. (In Persian)
Gessen, R. (2012). Criminology of economic crime. second edition, translated by: Ebrahimi, Shahram: Tehran: Meezan Publishing House. (In Persian)
Ghasemi Hamed, A. (2014). Economic Laws. Legal Research, 18(70), 31-55. (In Persian)
Kanani Khamene, M. (2017). The impact of capital market activists on improving the business environment and growth of Iran's financial market. master's thesis, financial management, Islamic Azad University, Shahriar branch. (In Persian)
Monfard, M., & Mirmohammad Sadeghi, H. (2019). Challenges of Iran's legislative criminal policy against capital market crimes and violations. Criminal Law and Criminology Studies, 50(2), 491-514. (In Persian)
Mir Saeed, S. M., & Zamani, M. (2012). Economic Crime-Definition or Rule? Criminal Law Research Quarterly, 2(4), 167-199. (In Persian)
Niazpour, A. H. (2016). Tasks of the Stock Exchange and Securities Organization in the field of crime prevention. Strategy Quarterly, 26(82), 355-327. (In Persian)
Soltani, M. (2016). Capital Market Laws. Tehran: Somit Publications. (In Persian)
Soltani, M., Khalili, M., Sohrabi, L., & Fallah Tafti, Z. (2016). Fundamentals of Capital Market Laws (Principles). Tehran: Securities and Exchange Organization. (In Persian)
Tavosolizadeh, T. (2012). Prevention of Economic Crimes. Tehran: Jangal Publications. (In Persian)
Varvai, A., & Bani-Naimeh, I. (2017). Strategies of Criminal Control of Business Crimes. Legal Studies, 10(2), 53-77. (In Persian)