جرم و پیشگیری از آن در بازار سرمایه؛ راهبردهایی برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

4 استادیار گروه حسابداری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

چکیده

بدیهی است ارزش‌ها بایدها و نبایدهای نظام اقتصادی بواسطه جرم‌های علیه بازار سرمایه، با چالش جدی مواجه می-شوند. به واسطه ارتکاب چنین رفتارهایی اعتماد فی‌مابین کنشگران بازار سرمایه دچار آسیب‌های جدی می‌شود. به همین جهت سیاست‌گذاران جنایی علاوه بر جرم‌انگاری و کیفرگذاری، نیم نگاهی به پیشگیری از جرایم در حوزه بازار سرمایه دارند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی جرم و پیشگیری از آن در بازار سرمایه؛ راهبردهایی برای افزایش اعتماد سرمایه-گذاران است. این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و علی است. جامعه آماری پژوهش حاضر سرمایه‌گذاران خاصه بازار سرمایه می‌باشند که به روش نمونه‌گیری هدفمند و به تعداد 384 نفر انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسش‌نامه محقق‌ساخته با مکانیزم پرسشگری مستقیم، پرسش-های بسته و چند گزینه‌ای از نوع طیفی با درجه‌بندی استفاده شده و جهت توصیف متغییرهای اصلی از آمار توصیفی و برای تحلیل یافته‌ها از آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد اتخاذ تدابیر مهمی چون پیشگیری ماهوی ، پیش‌گیری فردمدار، پیشگری موقعیت‌مدار، آموزش اخلاق خرفه ای، آموزش عمومی شهروندان، تدوین آیین نامه های مرتبط نظارتی، استفاده نهادهای ماهوی می تواند بر پیشگیری از جرم در بازار سرمایه موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crime and its prevention in the capital market; Strategies to increase investor confidence

نویسندگان [English]

  • Vali Rasoli 1
  • Jamal Beigi 2
  • Ahmad Ahmadi 3
  • Nader Rezay 4
1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Maragheh Branch, Iran.
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran
4 Assistant Professor of Accounting, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
چکیده [English]

Obviously, the values of the do's and don'ts of the economic system are seriously challenged by crimes against the capital market. By committing such behaviors, trust between capital market actors is seriously damaged. Therefore, in addition to criminalization and punishment, criminal policymakers have a glimpse of capital market crime prevention. The present study seeks to investigate crime and its prevention in the capital market; Strategies to increase investor confidence. This research is descriptive-survey and causal in terms of applied purpose and data collection method. The statistical population of the present study is special investors in the capital market who have been selected by purposive sampling method and 384 people. To collect information, a researcher-made questionnaire with direct questioning mechanism, closed questions and multiple choice spectral type with grading was used and descriptive statistics was used to describe the main variables and inferential statistics was used to analyze the findings. Is. The results of the present study showed that the adoption of important measures such as substantive prevention, individualistic prevention, situational prevention, professional ethics education, public education of citizens, development of relevant regulatory regulations, use of substantive institutions can be effective in crime prevention in the capital market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Market
  • Prevention Strategies
  • Investors
  • Capital Market Crimes
  • Public Trust