ارزیابی اثر منابع پشیمانی، مقایسه اجتماعی و پشیمانی بر واکنش-های مشتری

نوع مقاله : برگرفته از پایان نامه و رساله

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران

3 دکتری مدیریت بازرگانی- سیاست گذاری بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران

چکیده

در بسیاری از موارد پیامدهای یک تصمیم منجر به بروز احساسات منفی می‌شود. در واقع پشیمانی یک احساسِ منفی کلیدی برای مصرف‌کنندگان است و افراد سعی دارند در هنگام تصمیم‌گیری از آن پرهیز کنند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر منابع پشیمانی، مقایسه اجتماعی و پشیمانی پس از خرید بر روی واکنش‌های پس از پشیمانی مشتریان در بازار تلفن همراه در شهر تهران است. این پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات طرح عاملی قرار می‌گیرد. ابزارِ گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه بوده که در قالب هشت سناریو (2×2×2) بین سوژه‌ای و بر اساس آزمایش سناریو محور تهیه شده است. نمونه آماری این پژوهش 400 نفر از مصرف‌کنندگان گوشی تلفن همراه در محدودۀ شهر تهران را بودند که از طریق نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب‌شده‌اند. پس از ارزیابی پرسشنامه‌های گردآوری شده تعداد 310 نمونه مورد تحلیل قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها در بخش اول از مدل‌سازی عمومی خطی و نرم‌افزار STATISTICA و در بخش دوم از رگرسیون لجستیک و نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. برای بررسی اثر مقایسۀ اجتماعی از دو متغیر اعتبارِ مرجع خارجی و اطلاعاتِ نرخ پایه استفاده‌شده است. نتایج آزمون اثرات بین گروهی نشان داد که از میان سه متغیر منبع آگاهی از پشیمانی، اعتبارِ مرجع خارجی و اطلاعات نرخِ پایه، تنها عامل منبع آگاهی از پشیمانی بر میزان پشیمانی مؤثر است. نتیجۀ آزمون‌های نسبت احتمال حاکی از این است که دو متغیر پشیمانی و اعتبارِ مرجع خارجی، به‌طور معناداری می‌توانند متغیر واکنش‌های رفتاری مشتری را پیش‌بینی ‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate The Effect Of Regret Resources, Social Comparison, And Regret On Customer Responses

نویسندگان [English]

  • shahriar azizi 1
  • saleh ghoreshi 2
  • salman eyvazinezhad 3
1 Business Administration, Faculty of Management & Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Master of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University ,Tehran, Iran
3 PhD student in Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University ,Tehran, Iran.
چکیده [English]

Decision outcomes sometimes result in negative emotions. Regret is a key negative emotion consumers attempt to avoid while making decisions. The purpose of this study is to evaluate the effect of post-purchase regret on the reactions after customers' regrets. In terms of the type of the research, this research is a part of applied research and is in terms of its nature and method in the field of factor analysis research design. The data gathering tool in this research is a 8-sample questionnaire designed for scenario-based experiment and consists of 8 scenarios, each with 4 item questions. The sample of this study includes 310 users of mobile phones in the city of Tehran, selected by available sampling. In this research, social comparison involves two variables of the base rate information and Credit of external reference points. The results of tests of between-subject effects show that among 3 variables, source of regret, base rate information and Credit of external reference points, only source of regret affects amount of regret. Finally, the results of probability ratio tests indicate that regret and Credit of external reference points can significantly predict behavioral consumer responses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • post-purchase regret
  • regret resources
  • social comparison
  • customer responses