از مولفه های نگرشی تا تمایل به خرید؛ بررسی نقش آمیخته بازاریابی، مسئولیت اجتماعی و کیفیت ادراک شده؛ رویکردی به بازاریابی سبز (مورد مطالعه: مشتریان محصولات ارگانیک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی، قوچان، ایران

10.34785/J018.2022.026

چکیده

امروزه استفاده از محصولات ارگانیک در میان افراد جامعه رواج پیدا کرده است. لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مولفه‌های نگرشی بر تمایل مصرف‌کننده به خرید محصولات ارگانیک؛ تحلیل نقش آمیخته بازاریابی، مسئولیت اجتماعی و کیفیت درک شده است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی است. جامعه‌آماری پژوهش مصرف‌کنندگان محصولات ارگانیک در شهر مشهد می-باشد. با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر مشخص شد که پرسشنامه‌ها به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس بین آنان توزیع گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده که جهت روایی آن از روایی صوری و تایید خبرگان و روایی سازه استفاده شده است و جهت پایایی پرسشنامه‌ها از آلفای کرونباخ استفاده و تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از نرم افزار spss و آمار استنباطی با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS3 بهره گرفته شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مولفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری مشتریان (به ترتیب 0.118، 0.026، 0.024) اثر مثبت و معناداری بر آمیخته بازاریابی شرکت‌ها دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار کیفیت درک شده بر آمیخته بازاریابی (0.247) و تمایل مصرف کننده (0.465) نیز مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین اثر میانجی آمیخته بازاریابی در تاثیر مولفه های نگرشی بر تمایل مصرف کننده (0.280، 0.376) به جز مولفه عاطفی تایید شد و اثر تعدیلگری مسئولیت اجتماعی در بین مولفه‌های نگرشی (0.116، 0.106) به جز مولفه شناختی (0.008) تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From attitude components to willingness to purchase; Examining the role of marketing mix, social responsibility and perceived quality; An Approach to Green Marketing (Case Study: Customers of Organic Products)

نویسندگان [English]

  • Omid Behboodi 1
  • Amir Ghafourian shagerdi 2
  • Hadi Alimirzaei 3
1 Assistant Professor of Management Department, Attar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 Associate Professor,Faculty of Management and Accounting, ImamReza International University.
3 Master of Business Administration - Marketing, Department of Management, Hakim Nezami Institute of Higher Education, Quchan, Iran
چکیده [English]

Today, the use of organic products has become popular among the people of the society. Therefore, the main purpose of this study was to investigate the effect of attitude components on the consumer's desire to buy organic products; Analysis of the role of marketing mix, social responsibility and quality is understood. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in nature. The statistical population of the study is consumers of organic products in Mashhad. Due to the uncertainty of the statistical population using the Cochran's formula, 388 people were identified and the questionnaires were distributed among them by non-random sampling method. Data collection tool was a standard questionnaire that for its validity was used face validity and expert approval and structural validity and for reliability of the questionnaires Cronbach's alpha was used and confirmed. To analyze the data in the descriptive statistics section, SPSS software and inferential statistics using structural equation modeling using PLS software were used. The results of this study showed that the cognitive, emotional and behavioral components of customers (0.118,0.026,0.024, respectively) have a positive and significant effect on the marketing mix of companies. The positive and significant effect of perceived quality on the marketing mix(0.247) and consumer willingness(0.465) has also been confirmed. Also, the mediating effect of marketing mix on the effect of attitudinal components on consumer desire(0.280,0.376) except the emotional component was confirmed and the moderating effect of social responsibility among the attitudinal components(0.116, 0.106) except the cognitive component(0.008) was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude Components
  • willingness to purchase
  • Marketing mix
  • Organic Products
منابع
ابراهیمی، محمدرضا؛ سلیلی، سروناز و فلاح، مهدی (1393). تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: شرکت لبنیات صالح شهرستان بابل). کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز، بابلسر، ایران.
احمدی، سعید؛ یزدانی، ناصر و کاظمی، فاطمه (1400). تأثیر آمیخته بازاریابی بر عملکرد سودآوری برند با تأکید بر ارزش ویژه برند خشک‌پاک. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 13(25)، 528-499.
افشاری، رقیه (1396). نقش آگاهی از برند و کیفیت درک‌شده بر تمایل به خرید مجدد در بین مشتریان فروشگاه‌های زنجیره­ای رفاه استان اردبیل. چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل، موسسه آموزش عالی نوین اردبیل.
آزور، هیوا و کاظمی، مهدی (1393). شناسایی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر کیفیت روابط کارکنان و پیامدهای آن (مطالعۀ موردی: کارکنان شرکت خدمات مهندسی و ساخت کیسون). مدیریت بازرگانی، 6(4)، 685-665.
بخشی، حامد و هاشمیان، مریم (1400). بررسی تاثیر تجربه تعاملی گردشگران بر نگرش آنان نسبت به جامعه میزبان (مورد مطالعه: شهر مشهد). مطالعات اجتماعی گردشگری، 14(7)، 200-175.
خیراللهی، هادی؛ عالی، صمد و تقی‌زاده، هوشنگ (1400). طراحی مدل ارتقاء نگرش مشتریان محصولات غذایی ارگانیک در ایران. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 8(2)، 199-176.
داوری، علی و رضازاده، آرش (1393). مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
دهدشتی‌شاهرخ، زهره؛ تابش‌مقدم، محمد و فتاح‌ناصرآباد، سجاد (1400). مدل تاثیرگذاری تبلیغات شفاهی مشتری بر قصد خرید در شبکه‌های اجتماعی. مطالعات رفتارمصرف کننده، 8(4)، 190-160.
رستگار، عباسعلی و شهریاری، مهری (1397). از تصویر مرکز خرید تا تمایل به خرید با ارزش خرید ادراک‌شده، رضایت مشتریان و ترجیح مشتریان (مطالعه موردی: مراکز خرید شهر سمنان). مدیریت بازرگانی، 1(3)، 658-643.
رشیدی، فاطمه؛ طاهرپورکلانتری، هادی و غیورباغبانی، سیدمرتضی (1398). تاثیر تصویر کشور مبدا بر وفاداری به برند؛ تحلیل نقش میانجی آگاهی از برند و کیفیت درک‌شده در میان مصرف‌کنندگان خودروهای وارداتی. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب‌ کارهای بین‌المللی، 2(4)، 21-1.
زارعی عظیم، فیض داود و رضایی‌راد، مصطفی (1395). ارائه مدل عوامل موثر بر اجرای یکپارچه آمیخته بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت. فصلنامه مدیریت سلامت، 66(19)، 30-20.
سمیعی‌زفرقندی، عادله؛ نایب‌زاده، شهناز و دهقان‌دهنوی، حسن (1394). بررسی تاثیر ارزش، اثربخشی و ریسک درک‌شده از سوی مصرف‌‌کننده بر قصد خرید محصولات سبز (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران). مدیریت بازاریابی، 10(27)، 99-79.
شاه‌منصوری، عزت‌اله؛ سعادتمندی، جواد و صالحی، سعادت‌اله (1400).  اولویت‌بندی و تحلیل نقش عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان درآمدزایی اماکن ورزشی خصوصی استان قم. مطالعات بازاریابی ورزشی، 2(3)، 122-92.
شکرچی‌زاده، زهرا و ولیخانی، زهرا (1400). تأثیر ویژگی‌های تأثیرگذاران رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید آنلاین از طریق نقش میانجی نگرش به تبلیغ و برند (مورد مطالعه: دنبال‌کنندگان صفحات پوشاک چرم در اینستاگرام). تحقیقات بازاریابی نوین، 11(4)، 176-157.
صالحی، محمدرضا و مختاران، ماهرخ (1395). بررسی رابطه شاخص­های مسئولیت اجتماعی با آمیخته بازاریابی سبز (مورد مطالعه: شرکت فرآورده های لبنی پگاه). دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
عباس­پور، احسان و انصاری، توفیق (1395). گذر از مدل آمیخته بازاریابی  (4Ps)به آمیخته بازاریابی اجتماعی COM-SM. پنجمین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
عباسی، عباس؛ منصورآبادی، زهرا و محمودشاهی، شهرزاد (1395). تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد مشتریان و قصد خرید با تاکید بر نقش میانجی رضایت مشتریان. مدیریت بازرگانی، 8(4)، 902-855.
عربشاهی، معصومه؛ غفوریان شاگردی، امیر؛ بهبودی، امید و نایبی، علی (1398). عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات آرایشی خارجی توسط آقایان: بررسی نقش نگرش مصرف‌کنندگان. مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، 2(3)، 107-87.
عربشاهی، معصومه؛ غفوریان شاگردی، امیر؛ نیکوئی، ریحانه و بهبودی، امید (1398). تأثیر نشانگرهای حسی بر تمایل به خرید مشتریان محصولات ارگانیک با نقش میانجی اخلاق‌مداری برند (مورد مطالعه: مشتریان محصولات ارگانیک نفس). اقتصاد و توسعه کشاورزی، 33(4)، 426-413.
عریضی، حمید رضا و مرتضوی، نرگس‌السادات (1396). بررسی رابطه عاطفی، رفتاری و شناختی نگرش به مسجد از طریق ماتریس چندصفتی-چندروشی. کنگره بین‌المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
عشوری، فاطمه؛ آزاد، ناصر؛ نعامی، عبدالله و مدیری، محمود (141). متغیرهای اثرپذیر بر تغییر نگرش مصرف‌کننده مبنی بر رویکرد ناهماهنگی شناختی. مدیریت بازاریابی، 17(55)، 94-81.
فرحناک، مرتضی و دانشمندمهر، مریم (1398). بررسی و شناسایی شاخص‌های اقدام در تبیین استراتژی اقیانوس آبی در صنعت پخش ایران با استفاده از عوامل آمیخته بازاریابی خدمات و الگوی چهاراقدام. مدیریت کسب‌و کار، 11(44)، 170-149.
لوایی‌آدریانی، رسول؛ شعبانعلی‌فمی، حسین؛ شریفیان، فرشید؛ فتح‌الهی‌گلام‌بحری، سعدی و امیری، علی (1395). الگویی از عوامل محدودکننده مصرف محصولات ارگانیک از دیدگاه متخصصان کشاورزی در شهرستان کرج: یک نظریه داده‌بنیان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 47(3)، 656-647.
محسنی،‌ فرید و جوهر، سعید (1393). ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل.‌ پژوهش حقوق کیفری، 3(8)، 113-87.  
محمدی، امید؛ پیرزاد، علی و موسوی، سیدنجم‌الدین (1401). طراحی مدل توسعه‌ای بازاریابی سبز برای محصولات ارگانیک. مدیریت بازاریابی، 17(54)، 149-131.
مهرابی‌جوان، اعظم و اسمعیل‌زاده، مهزاد (1398). بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بنگاه و کیفیت خدمات درک‌شده توسط مشتریان بر وفاداری آنان. دومین کنفرانس بین‌المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش‌رو، استانبول، شرکت همایش آروین البرز.
نظرپورکاشانی، حامد؛ خاشعی، وحید؛ دهدشتی‌شاهرخ، زهره و محمدیان، محمود (1395). خانواده و الگوی مصرف، تحلیلی کیفی بر الگوهای رفتار خرید مبتنی بر نظریه‌های سبک زندگی. فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده،10(34)، 71-106.
هومن، حیدرعلی (1393). مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
 
References

Abbas, J. (2020). Impact of total quality management on corporate green performance through the mediating role of corporate social responsibility. Journal of Cleaner Production242, 118458.

Abbasi, A., Mansourabadi, Z., & Mahmoudshahi, SH. (2016). The effect of corporate social responsibility on customer trust and purchase intention with emphasis on the mediator role of customer satisfaction. Journal of Business Management,  8(4), 855-902. (In Persian)

Abbasi-Moghaddam, M. A., Zarei, E., Bagherzadeh, R., Dargahi, H., & Farrokhi, P. (2019). Evaluation of service quality from patients’ viewpoint. BMC health services research19(1), 1-7.
Abbaspour, E., & Ansari, T. (2016). Transition from the 4Ps marketing mix model to the social marketing mix. Fifth International Conference on New Research in Management, Economics and Accounting. (In Persian)
Abdullah, F. (2006). Measuring service quality in higher education: three instruments compared. International Journal of Research & Method in Education29(1), 71-89.
Afshri, R. (2017). The role of perceived brand awareness and quality on the desire to repurchase among customers of convenience stores in Ardabil province. Fourth National Conference on Iranian Islamic Economics, Management and Culture, Ardabil, Ardabil Institute of Modern Higher Education. (In Persian)
Ahmadi, S., Yazdani, N., & Kazemi, F. (2021). The Effect of Marketing Mix on Brand Profitability with an Emphasis on Khoshkpak Brand Equity in Retailers of Tehran. Journal of Business Administration Researches, 13(25), 499-528. doi: 10.29252/bar.2021.13798.3479. (In Persian)
Ajzen, I. (1980). Understanding attitudes and predictiing social behavior. Englewood cliffs.
Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). A Bayesian analysis of attribution processes. Psychological bulletin82(2), 261.
Ajzen, I., & Fishbein, M. (1977). Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review of empirical research. Psychological bulletin84(5), 888.
Alan, A. K., & Kabadayı, E. T. (2014). Quality antecedents of brand trust and behavioral intention. Procedia-Social and Behavioral Sciences150, 619-627.
Arabshahi, M., Ghafourian shagerdi., Behboodi, O., & Nayebi, A. (2019). Factors Influencing Men's Intent to Buy Foreign Cosmetics: Investigating the Mediating Role of Consumer Attitudes. Journal of International Business Administration, 2(3), 87-107. (in Persian)

Arabshahi, M., Ghafourian shagerdi., Nikuei, R., & Behboodi, O. (2020). The Effect of Sensory Cuess on Customers' Willingness to Buy with the Mediating Role of Consumer Perceived Brand Ethicality (Case Study: Nafas Customers of Organic Products). Journal of Agricultural Economics & Development,  33(4), 413-426. (In Persian)

Arizi, H.,  & Mortazavi, N. (2017). Investigating the Emotional, Behavioral and Cognitive Relationship of Attitude Towards the Mosque through a Multi-Trait-Multi-Method Matrix, The International Congress of the Humanities and Cultural Studies. (In Persian)
Aryan M, & Kordnaeij A. (2018). Brand Satisfaction and Repurchase Intention: The Role of Lifestyle and Hedonic Valve. ORMR, 8 (1), 1-21. (in Persian)
Ashouri, F., Azad, N., naami, A., & modiri, M. (2022). Influential variables on changing consumer attitudes based on cognitive dissonance approach. Jounal of Marketing Management, 17(55), 81-94. doi: 10.30495/jomm.2022.63056.1866. (In Persian)

Azvar, H., & Kazemi, M. (2015). Specification of corporate social responsibility effect on relationship quality and its outcomes (Case study: Kayson Construction & Engineering Services Company). Journal of Business Management,  6(4), 665-685. (In Persian)

Bakhshi, H., Hashemian, M., & Amirpour, M. (2019). Investigating the effect of tourists' interactive experience on their attitude towards the host community (Case study: Mashhad). Biannual Journal of Social Studies in Tourism, 7(14), 175-200. (In Persian)
Chang, J. C., Tarr, J. A., Holland, C. L., De Genna, N. M., Richardson, G. A., Rodriguez, K. L., ... & Arnold, R. M. (2019). Beliefs and attitudes regarding prenatal marijuana use: perspectives of pregnant women who report use. Drug and alcohol dependence196, 14-20.
Chou, S. F., Horng, J. S., Liu, C. H. S., & Lin, J. Y. (2020). Identifying the critical factors of customer behavior: An integration perspective of marketing strategy and components of attitudes. Journal of retailing and consumer services55, 102113.
Coles, T., Fenclova, E., & Dinan, C. (2013). Tourism and corporate social responsibility: A critical review and research agenda. Tourism Management Perspectives6, 122-141.
Davari, A., & Rezazadeh, A. (2014). Modeling Structural Equations with PLS Software, Tehran: Academic Jihad Publications. (In Persian)
de Araújo Batista, D., & de Medeiros, D. D. (2014). Assessment of quality services through linguistic variables. Benchmarking: an international journal21(1), 28-45.
Dehdashti Shahrokh, Z., Tabesh Moghadam, M., & Fatah Naserabad, S. (2022). The Model
of the Effect of Customer Word of Mouth Advertising on the Purchase Intention on Social Networks. Consumer Behavior Studies Journal, 8 (4), 160-190. (In Persian)
Ebrahimi, M., Salili, S., & Falah, M. (2014). The effect of green marketing mix on consumers' purchase intention (Case study: Saleh Dairy Company in Babol city). International and Online Conference on Green Economy. (In Persian)

Farahnak, M., & Daneshmandmehr, M. (2019). Investigation and Identification the action factors for developing the Blue Ocean Strategy in Iran's distribution Industry, Using Marketing Mix of Service (8P) and , Four Actions Framework. Journal of business management,  11(44), 149-170. (In Persian)

Hanssens, D. M., Pauwels, K. H., Srinivasan, S., Vanhuele, M., & Yildirim, G. (2014). Consumer attitude metrics for guiding marketing mix decisions. Marketing Science33(4), 534-550.
Hooman, H. A. (2008). Modeling structural equations using LISREL software. Tehran; Ghost Publications. (In Persian)
Jaiswal, D., & Kant, R. (2018). Green purchasing behaviour: A conceptual framework and empirical investigation of Indian consumers. Journal of Retailing and Consumer Services41, 60-69.
Khaerolahi, H., Aly, S., & Taghizadeh, H. (2021). Designing a model to improve the attitude of customers to organic food products in Iran. Consumer Behavior Studies Journal, 8 (2), 176-199. (In Persian)
Kolk, A. (2016). The social responsibility of international business: From ethics and the environment to CSR and sustainable development. Journal of World Business51(1), 23-34.
Lavaei Adriani, R., Shabanali Fami, H., Sharifian, F., Fathelahi, S., & Amiri, A. (2017). A Model Of Limiting Factors Of Organic Crops Consumption According To Agricultural Experts In Karaj County: A Grounded Theory. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 47(3), 647-656. (In Persian)
Lee, W. H., & Cheng, C. C. (2018). Less is more: A new insight for measuring service quality of green hotels. International Journal of Hospitality Management68, 32-40.
Leonidou, L. C., Leonidou, C. N., & Kvasova, O. (2013). Cultural drivers and trust outcomes of consumer perceptions of organizational unethical marketing behavior. European Journal of Marketing.
Mehrabi javan, A., & Esmaeilzadeh, M. (2019). Investigating the Impact of Corporate Social Responsibility and the Quality of Services Perceived by Customers on Their Loyalty, The Second International Conference on New Strategies in Engineering, Information Science and Technology in the Next Century, Istanbul, Arvin Alborz Conference Company. (In Persian)
Mohammadi, O., pirzad, A., & Mousavi, S. (2022). Designing a Green Marketing Development Model for Organic Products. Jounal of Marketing Management, 17(54), 131-149. (In Persian)

Mohseni, F., & Johar, S. (2014). The Relationship between Social Responsibility and Criminal Responsibility; Interaction or Confrontation. Criminal Law,  3(8), 87-113. (In Persian)

Nazarpour Kashani, H., Khashei, V., Dehdashti Shahrokh, Z., & Mohammadian, M. (2016). Family and consumption pattern; A qualitative analysis of shopping behavior patterns based on lifestyle theories. The Women and Families Cultural-Educational journal, 10(34), 71-106. (In Persian)
Othman, B., Harun, A., Rashid, W., Nazeer, S., Kassim, A., & Kadhim, K. (2019). The influences of service marketing mix on customer loyalty towards Umrah travel agents: Evidence from Malaysia. Management Science Letters9(6), 865-876.
Ou, D., Mak, C. M., & Pan, S. (2017). A method for assessing soundscape in urban parks based on the service quality measurement models. Applied Acoustics127, 184-193.
Pakurár, M., Haddad, H., Nagy, J., Popp, J., & Oláh, J. (2019). The service quality dimensions that affect customer satisfaction in the Jordanian banking sector. Sustainability11(4), 1113.
Pirbabaei, M. T. (2015). Place attachment process in urban studies: A cognitive psychology approach. Advances in Cognitive Science17(1).
Rashidi, F., Taherpour Kalantari, H., & Ghayoor, M. (2019). The Impact of the Country of Origin's Image on Brand Loyalty; Analyzing the Mediating Role of Brand Awareness and Perceived Quality among Imported Car Users. Journal of International Business Administration, 2(4), 1-21. doi: 10.22034/jiba.2019.9799. (In Persian)
Rastgar, A., & Shahriari, M. (2018). From Shopping Centers’ Image to Purchase Intention with Perceived Value, Customer Satisfaction and Customer Preference (Case Study: Shopping Centers in Semnan). Journal of Business Management, 10(3), 643-658. (In Persian)
Rauf, A. A., Prasad, A., & Ahmed, A. (2019). How does religion discipline the consumer subject? Negotiating the paradoxical tension between consumer desire and the social order. Journal of Marketing Management35(5-6), 491-513.
Rita, P., Oliveira, T., & Farisa, A. (2019). The impact of e-service quality and customer satisfaction on customer behavior in online shopping. Heliyon5(10), e02690.
Salehi, M., & Mokhtaran, M. (2016). Investigating the relationship between social responsibility indicators and the green marketing mix studied: Pegah Dairy Products Company. The Second International Conference on Management and Information and Communication Technology.  (In Persian)

Samiei Zafarghandi, A., Nayebzadeh, A., & Dehgan Dehnavi, h. (2015).  The Effect of Consumer’s Received Value, Effectiveness and Risk on Purchase Intention of Green Products (Case Study: Islamic Azad University, Science and Research Brand Students). Journal of Marketing Management, 10(27), 79-99. (In Persian)

Schiffman. L.G. & Kanuk. L.L. (2007). Consumer Behavior. ninth ed. PrenticeHall Inc. NJ.
Shahmansouri, E., Saadatmandi, J., Salehi, S. (2021). prioritize and analyze the role of marketing mix elements on the income level of private sports facilities in Qom Province. Sports Marketing Studies, 2(3), 92-122. doi: https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.964. (In Persian)
Shekarchizadeh, Z., & Valikhani, Z. (2022). The Effects of Social Media Influencers on Online Purchase Intention through the Mediating Role of Attitude towards Advertising and Brand (Case of Study: Followers of Leather Clothing Pages on Instagram). New Marketing Research Journal, 12(1), 157-176. doi: 10.22108/nmrj.2022.129037.2464. (In Persian)
Teng, L., Laroche, M., & Zhu, H. (2007). The effects of multiple‐ads and multiple‐brands on consumer attitude and purchase behavior. Journal of Consumer Marketing24(1), 27-35.
Wang, X., & Yang, Z. (2008). Does country‐of‐origin matter in the relationship between brand personality and purchase intention in emerging economies? Evidence from China's auto industry. International marketing review25(4), 458-474.
Yarimoglu, E. K. (2017). Demographic differences on service quality and perceived value in private online shopping clubs. Journal of Strategic Marketing25(3), 240-257.
Yi, K. H., Jeon, S., Kim, H. M., & Forney, J. (2016). Impacts of Information Source and E-service Quality on Mobile Shopping Behavior in KakaoTalk. Journal of Fashion Business20(6), 32-51.
Zarei A, Feyz D, & Rezaei Rad M. (2017). Designing a Model of Factors Affecting the Implementation of Integrated Social Marketing Mix in Health Care. Jha, 19 (66), 20-30. (In Persian)