از مولفه های نگرشی تا تمایل به خرید؛ بررسی نقش آمیخته بازاریابی، مسئولیت اجتماعی و کیفیت ادراک شده؛ رویکردی به بازاریابی سبز (مورد مطالعه: مشتریان محصولات ارگانیک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی، قوچان، ایران

چکیده

امروزه استفاده از محصولات ارگانیک در میان افراد جامعه رواج پیدا کرده است. لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مولفه‌های نگرشی بر تمایل مصرف‌کننده به خرید محصولات ارگانیک؛ تحلیل نقش آمیخته بازاریابی، مسئولیت اجتماعی و کیفیت درک شده است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی است. جامعه‌آماری پژوهش مصرف‌کنندگان محصولات ارگانیک در شهر مشهد می-باشد. با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر مشخص شد که پرسشنامه‌ها به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس بین آنان توزیع گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده که جهت روایی آن از روایی صوری و تایید خبرگان و روایی سازه استفاده شده است و جهت پایایی پرسشنامه‌ها از آلفای کرونباخ استفاده و تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از نرم افزار spss و آمار استنباطی با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS3 بهره گرفته شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مولفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری مشتریان (به ترتیب 0.118، 0.026، 0.024) اثر مثبت و معناداری بر آمیخته بازاریابی شرکت‌ها دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار کیفیت درک شده بر آمیخته بازاریابی (0.247) و تمایل مصرف کننده (0.465) نیز مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین اثر میانجی آمیخته بازاریابی در تاثیر مولفه های نگرشی بر تمایل مصرف کننده (0.280، 0.376) به جز مولفه عاطفی تایید شد و اثر تعدیلگری مسئولیت اجتماعی در بین مولفه‌های نگرشی (0.116، 0.106) به جز مولفه شناختی (0.008) تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From attitude components to willingness to purchase; Examining the role of marketing mix, social responsibility and perceived quality; An Approach to Green Marketing (Case Study: Customers of Organic Products)

نویسندگان [English]

  • Omid Behboodi 1
  • Amir Ghafourian shagerdi 2
  • Hadi Alimirzaei 3
1 Assistant Professor of Management Department, Attar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 Associate Professor,Faculty of Management and Accounting, ImamReza International University.
3 Master of Business Administration - Marketing, Department of Management, Hakim Nezami Institute of Higher Education, Quchan, Iran
چکیده [English]

Today, the use of organic products has become popular among the people of the society. Therefore, the main purpose of this study was to investigate the effect of attitude components on the consumer's desire to buy organic products; Analysis of the role of marketing mix, social responsibility and quality is understood. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in nature. The statistical population of the study is consumers of organic products in Mashhad. Due to the uncertainty of the statistical population using the Cochran's formula, 388 people were identified and the questionnaires were distributed among them by non-random sampling method. Data collection tool was a standard questionnaire that for its validity was used face validity and expert approval and structural validity and for reliability of the questionnaires Cronbach's alpha was used and confirmed. To analyze the data in the descriptive statistics section, SPSS software and inferential statistics using structural equation modeling using PLS software were used. The results of this study showed that the cognitive, emotional and behavioral components of customers (0.118,0.026,0.024, respectively) have a positive and significant effect on the marketing mix of companies. The positive and significant effect of perceived quality on the marketing mix(0.247) and consumer willingness(0.465) has also been confirmed. Also, the mediating effect of marketing mix on the effect of attitudinal components on consumer desire(0.280,0.376) except the emotional component was confirmed and the moderating effect of social responsibility among the attitudinal components(0.116, 0.106) except the cognitive component(0.008) was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude Components
  • willingness to purchase
  • Marketing mix
  • Organic Products