ارائه الگوی پیامدهای استعاره های دیداریِ تبلیغات تعاملی بر رفتار مصرف کنندگان با استفاده از تکنیک دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ; مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،

2 گروه مدیریت بازرگانی ، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

4 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، ایران

10.34785/J018.2022.023

چکیده

تبلیغات تعاملی، یکی از مهم‌ترین روش‌های نوین تبلیغاتی در عصر حاضر هستند که از پیشرفته‌ترین شیوه‌ها و ابزارها در راستای برقراری ارتباط دو و یا چند سویه با مخاطبان، بهره می‌گیرند و می‌کوشند تا با به چالش کشیدن بیننده به نوعی وی را در گیر خود نمایند که علاوه بر برقراری یک ارتباط دو طرفه و دلنشین، مشتری را جذب و متقاعد به خرید نمایند. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی پیامدهای استعاره‌های دیداریِ تبلیغات تعاملی بر رفتار مصرف‌کنندگان انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه متشکل از خبرگان مدیریت فروش، بازاریابی و اجرایی در فروشگاه‌های زنجیرهای بزرگ است که از این بین 40 نفر از مدیران فروشگاه‌های رفاه، اتکا، افق، جانبو و هفت، با روش نمونه‌گیری هدفمند بعنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه دلفی استفاده شده است. در این مطالعه روش دلفی طی چهار راند انجام و عوامل موثر شناسایی شده توسط نرم افزار میک مک استخراج شدند و پس از تایید توسط 5 نفر از خبرگان دانشگاهی، مدل نهایی ارائه گردید. سپس با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد، سناریوهای مختلف با توجه به مدل نهایی پژوهش عنوان شد. بر اساس نتایج بدست آمده چهار دسته از عوامل اصلی شامل ویژگی‌های دیداری، ویژگی‌های فیزیکی محصول، ویژگی‌های خدماتی محصول و نحوه تبلیغات تعاملی بعنوان مهمترین مولفه‌ها شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the pattern of consequences of visual metaphors of interactive advertising on consumer behavior using Delphi technique

نویسندگان [English]

  • Narges Sadighian 1
  • firouze hajialiakbari 2
  • Homa Doroudi 3
  • Fereshteh Lotfizadeh 4
1 PHD student of management, Department of Management , Zanjan Branch,Islamic Azad University, Iran
2 Department of Business Management , Zanjan Branch,Islamic Azad University , zanjan, Iran
3 Associate Professor, Department of Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
4 Department of Bussiness Management, Islamic Azad University of Zanjan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Interactive advertising is one of the most important modern advertising methods of the present age, which uses the most advanced approaches and tools in order to communicate in two or more ways with the audience, and tries to engage the viewer in a way that challenges him. In addition to establishing a two-way and pleasant relationship, they attract and persuade the customer to buy. The present study aimed to provide a model of visual metaphorical consequences of interactive advertising on consumer behavior. The statistical population of this study consists of sales management, marketing and executive experts in large chain stores out of which a sample of 40 Managers of Rifah, Etka, Ofogh, Janbo and Haft stores were selected through purposive sampling. Data were collcted by Delphi questionnaire. In this study, the Delphi method was performed in four rounds and the effective factors identified by MicMac software were extracted and after approval by 5 academic experts, the final model was presented. Then, using scenario wizard software, different scenarios were named according to the final research model. Based on the results, four main factors including visual characteristics, physical characteristics of the product, service characteristics of the product and the way of interactive advertising were identified as the most important components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consequences of visual metaphors
  • interactive advertising
  • consumer behavior
  • Delphi technique
منابع
  اسداللهی، امین و اردهالی، محمد­رضا (1396). بازاریابی دهان به دهان ( ایدیل .ام.کاچیم). چاپ اول، انتشارات کتاب مهربان، تهران.
اسماعیل‌پور، حسن و بهمدی، معصومه (1395). بازاریابی حسی: رویکرد نوین بازاریابی. مطالعات مدیریت و حسابداری، 2(4)، 46-55.
بازیار، کتایون و افشار مهاجر، کامران (1396). بررسی تبلیغات تعاملی در جهان (رویکردی فراتر از کاربرد عناصر بصری در تبلیغات). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر پردیس بین‌المللی فارابی.
بخشی‌زاده، علیرضا؛ کردنائیج، اسداله؛ خدادادحسینی، سیدحمید و احمدی، پرویز (1395). تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع‌های تجاری بر آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری مشتریان. تحقیقات بازاریابی نوین، 6(4), 1-24.
بزرگ‌زاده، زهرا و امیرشاه‌کرمی، سید نجم الدین (1396). گسترش فراگیری تبلیغ تعاملی و ساختار فرآیند ارتباطی آن با مخاطب. هنرهای زیبا هنرهای تجسمی، 22(4)، 101-114.
  بیچرانلو، عبدالله و پورعزت، علی‌ اصغر (1392). کارکردها و کژکارکردهای بازگشت معنایی استعاره‌ها؛ مطالعه موردی مفهوم میانرشته‌ای مهندسی فرهنگی. مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، 5(3)، 121 -101.
   تشکریان‌جهرمی، علیرضا و سعادت‌یار، فهیمه‌سادات (1395). بازاریابی رابطه‌ای. چاپ اول، انتشارات کتاب مهربان، تهران.
جهانگیری، سارا و امامی‌فر، سیدنظام‌الدین (1396). تحلیل تبلیغات تعاملی و تاثیر آن بر تبلیغات فرهنگی. کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، رشت.
جولایی، کامیار و همتی، طاهره (1396). استعاره‌ها و مجازهای مفهومی در تبلیغات رسانه ملی؛ رویکردی شناختی و پیکره بنیاد. پژوهش‌های ارتباطی، 4 (92)، ۵۵-۷۱.
حسینی، میرزاحسن؛ عباسی، محمدرضا و اعظمی، محسن (1391). کاربرد استعاره در بازاریابی. بررسی‌های بازرگانی، 55، 11-1.
حقیقی‌نسب، منیژه؛ احدی، پری و حقدادی، الهام (1399). تاثیر پیوندهای اجتماعی بر پاسخ مصرف‌کنندگان به تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 7 (1)، 22-46.
خدادادحسینی، حمید؛ سمیعی، نیلوفر و احمدی، پرویز (1397). تأثیر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر رفتار مصرف‌کنندگان؛ بررسی نقش ارزش ویژه برند، کیفیت رابطه برند و نگرش نسبت به برند. مطالعات رفتار مصرف‌کننده. (5)1، 37-59  
درگی، پرویز و سالاری، محمد (1397). بازاریابی حسی (راهنمای کاربردی تجربه تعاملی). شاز اسمیلانسکی، چاپ دوم، انتشارات بازاریابی، تهران.
زارع‌مهذیبه، محبوبه و ناصری، منصور (1396). تبلیغات تعاملی در اینترنت. کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت، حقوق، اقتصاد و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون.
سیف‌اللهی ناصر و اسکندری، نادر (1400). بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و قصد خرید مصرف‌کننده، واسطه‌گری تصویر و آگاهی برند. مطالعات رفتار مصرف کننده، 8(3)، 199 -220.
عسکری‌فر، کاظم؛ نکویی‌زاده، مریم و جهانبخش‌تهرانی، پگاه (1399). تاثیر عناصر بصری تبلیغات مستقیم چاپی محصولات لبنی بر به‌خاطرآوری مصرف‌کننده؛ مطالعه میدانی تجربی. مدیریت بازرگانی، 12 (4)، 1050-1068.     
فرقانی، محمدمهدی و متقدم، عقیل (1393). الگوی استفاده از اینترنت و نگرش نسبت به تبلیغات بازرگانی. رسانه، 26 (2)،  69-83.
References
Albakry, N. S., & Daimin, G. (2014). The visual rhetoric in public awareness print advertising toward Malaysia perceptive sociolculture design. Procedia-Social and Behavioral Sciences155, 28-33.‏
Asadollahi, A., & Ardehali, M. R. (2018). Word-of-mouth marketing (Idil. M. Kachim). first edition, Mehraban book publishing house, Tehran. (In Persian)
Askarifar, K., Nekuizadeh, M., & Jahanbakhsh Tehrani, P. (2019). The effect of visual elements of direct printed advertisements of dairy products on consumer recall; Experimental field study. Business Administration, 46. 1050-1068. (In Persian)
Bakshizadeh, A., Kurdanaij, A., Khodadad Hosseini, S.h., & Ahmadi, P. (2015). The effect of visual aspects of commercial complexes' environmental advertising on brand awareness, brand preference and customer loyalty. New Marketing Research, 6(4), 1-24. (In Persian)
Baziar, K., & Afshar Mohajer, K. (2016). Examining the interactive advertising of degrees (an approach beyond the use of visual elements in advertising). master's thesis, Farabi International Campus Art University. (In Persian)
Belanche, D., Flavián, C., & Pérez-Rueda, A. (2020). Consumer empowerment in interactive advertising and eWOM consequences: The PITRE model. Journal of Marketing Communications, 26(1), 1-20.
Bichranlu, A., & Pour Ezzat, A. A. (2015). Functions and functions of the semantic return of metaphors; a case study of the concept of cultural engineering transmissions. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Human Sciences, 5(3), 101-121. (In Persian)
Bozurzadeh, Z., & Amirshah Karmi, S. N. (2016). Expanding the learning of interactive advertising and the structure of its communication process with the audience. Journal of Fine Arts, Visual Arts, 22 (4), 101-114. (in Persian)
Burton, B. (2007a). Results of Business Intelligence and Performance Management Maturity.
Chiu, W., & Choi, H. (2018). Consumers’ goal-directed behavior of purchasing sportswear products online: A case study of Chinese consumers. Sport, Business and Management: An International Journal.
Dargi, P., & Salari, M. (2019). Sensory marketing (a practical guide to interactive experience). by Shaz Smilanski, second edition, Marketing Publications, Tehran. (In Persian)
Esmailpour, H., & Behmadi, M. (2015). Sensory Marketing: New Marketing Approach. Management and Accounting Studies Quarterly, 2(4), 46-55. (In Persian)
Evans, N. J., Phua, J., Lim, J., & Jun, H. (2017). Disclosing Instagram influencer advertising: The effects of disclosure language on advertising recognition, attitudes, and behavioral intent. Journal of interactive advertising17(2), 138-149.‏
Fondevila-Gascón, J. F., Vidal-Portés, E., Muñoz-Sánchez, O., & Polo-López, M. (2021). Interactive Advertising on HbbTV: An Experimental Analysis of Emotions. Sustainability, 13(14), 77-94.
Foreman, J. R., Hsieh, M. H., & Grover, A. (2019). The role of imagination in consumers’ processing of visual metaphors in prescription drug advertising. Health marketing quarterly, 36(3), 169-185.
Furqani, M. M., & Motaghadm, A. (2013). Internet usage pattern and attitude towards commercial advertisements. Media magazine, 26 (2), 69-83. (In Persian)
Gan, Z., & Tsai, S. B. (2021). Research on the Optimization Method of Visual Effect of Outdoor Interactive Advertising Assisted by New Media Technology and Big Data Analysis. Mathematical Problems in Engineering, 2021.
García-Madariaga, J., Moya, I., Recuero, N., & Blasco, M. F. (2020). Revealing unconscious consumer reactions to advertisements that include visual metaphors. a neurophysiological experiment. Frontiers in Psychology, 11, 760.
Haghighi nasab, M., Ahadi, P., & Haqdadi, E. (2019). The effect of social links on consumers' response to advertisements in social networks. Consumer behavior studies. 22-46. (In Persian)
Han, K. (2018). The influence of visual metaphor advertising types on recall and attitude according to congruity-incongruity. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 118(19), 2435-2449.
Hatzithomas, L., Manolopoulou, A., Margariti, K., Boutsouki, C., & Koumpis, D. (2021). Metaphors and Body Copy in Online Advertising Effectiveness. Journal of Promotion Management, 1-31.
Hosseini, M. H., Abbasi, M. R., & Azami, M. (2012). The use of metaphor in marketing. business reviews, 55 (8), 1-11 . (In Persian)
Jahangiri, S., & Emamifar, S. N. (2016). Analysis of interactive advertising and its impact on cultural advertising. National Conference on New Approaches to Humanities in the 21st Century, Rasht. (In Persian)
Julai, K., & Hemti, T. (2016). metaphors and conceptual metaphors in national media advertising; A cognitive approach and the body of the foundation. Communication Research, 4 (92), 55-71. (In Persian)
Khodadad Hosseini, H., Samei, N., & Ahmadi, P. (2018). The impact of social media marketing on consumer behavior; Investigating the role of brand equity, brand relationship quality and brand attitude. consumer behavior studies. 59-37, 1(5). (In Persian)
Kumar, S. (2018). The effect of a mobile interactive advertising game on the cinema consumer experience.: Using Cinemagame as an example. Movimento, 23(2), 633-646
Madsen, M. J. (2018). A Q-method study of visual metaphors in advertising. Brigham Young University.‏
Manavirad, M., & Madadi, S. (2021). Visual Representation of Metaphors in Urban Billboards. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 17(93), 93-104.
Margariti, K., Hatzithomas, L., Boutsouki, C., & Zotos, Y. (2021). Α path to our heart: Visual metaphors and “white” space in advertising aesthetic pleasure. International Journal of Advertising, 1-40.
Margot van Mulken, Andreu van Hooft, & Ulrike Nederstigt. (2014). Journal of Advertising, 43(4), 333–343, Copyri ght _ 2014, American Academy of Advertising ISSN: 0091-3367 print / 1557-7805 online.
Mohantya, P., & Ratneshwar, S. (2016). Visual Metaphors in Ads: The Inverted-U Effects of Incongruity on Processing Pleasure and Ad Effectiveness. Joural of promotion management,Pp 443–460.
Mulken, M., Pair, R., & Forceville, C. (2010). The impact of perceived complexity, deviation and comprehension on the appreciation of visual metaphor in advertising across three European countries. Journal of Pragmatics, 418–3430.
Peterson, M., Wise, K., Ren, Y., Wang, Z., & Yao, J. (2017). Memorable metaphor: How different elements of visual rhetoric affect resource allocation and memory for advertisements. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 38(1), 65-74.
Ryoo, Y., Jeon, Y. A., & Sung, Y. (2021). Interpret me! The interplay between visual metaphors and verbal messages in advertising. International Journal of Advertising, 40(5), 760-782.
Seyfolahi, N., & Eskandari, N. (2021). Social media marketing and consumer purchase intention, image mediation and brand awareness. consumer behavior studies, 8 (3), 199-220. (In Persain)
Sudarsono, K. (2021, July). Promoting Character Through Partnership Marketing and Interactive Advertising. Journal of Interactive Advertising, 17(1), 65-78.
Tashakorinan Jahromi, A., & Saadat Yar, F. (2017). Relationship marketing. first edition, Mehraban Kitab Publications, Tehran. (In Persian)
Tripathi, D. (2020). Marketing strategies for branding and interactive advertising through telecommunication. Journal of Accounting, Finance & Marketing Technology, 1(2), 6-17.
Van Dijk, J (2006), The Network Society, SAGE Publications Ltd, sage Publications Ltd, London.
Wang, C. L. (2021). New frontiers and future directions in interactive marketing: inaugural Editorial. Journal of Research in Interactive Marketing.
Weisheng Chiu, Hwansuk Choi(2017) Consumers’ goal-directed behavior of purchasing sportswear products online A case study of Chinese consumers, Sport, Business and Management: An International Journal https://doi.org/10.1108/SBM-03-2017-0020.
Younhotri, A., & Bhattacharya, S. (2019). Unethical consumer behavior: The role of institutional and socio-cultural factors. Journal of Consumer Marketing.
Zare Mahzaiba, M., & Naseri, M. (2016). Interactive advertising on the Internet. National Conference on New Researches in Management, Law, Economics and Human Sciences, Islamic Azad University, Kazeroon Branch . (In Persian)