دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 1، آبان 1402، صفحه 1-159 

برگرفته از پایان نامه و رساله

ارائه الگوی عوامل تاثیرگذار بر تمایلات رفتاری گردشگران نسبت به مصرف غذا در استان گیلان با استفاده از نظریه داده‌‌بنیاد

صفحه 11-20

10.22034/cbsj.2023.62779

ابراهیم علی زاده جورکویه؛ نرگس دل افروز؛ سید محمود شبگو منصف؛ یلدا رحمتی


برگرفته از پایان نامه و رساله

نقش هیجان بر تجربه خرید زنان با بررسی انگیزه خرید با همراه؛ مطالعه‌ای کیفی

صفحه 71-80

10.22034/cbsj.2023.62785

مژگان رجبی؛ محمدعلی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده