واکاوی نقش رسانه ای شدن و مسئولیت اجتماعی شرکت بر ادراک مشتری با توجه به نقش تعدیلگر ریسک شهرت (مورد مطالعه : مشتریان محصولات شرکت اروم آدا)

نوع مقاله : برگرفته از پایان نامه و رساله

نویسندگان

مدیریت بازرگانی، اقتصاد و مدیریت،دانشگاه ارومیه، ارومیه ،ایران

چکیده

در دنیای رقابتی امروز مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت ها قرار دارند. در این میان ادراک مشتری جنبه بسیار مهمی برای موفقیت هر شغلی اعم از بخش خدمات، کسب و کارهای تولیدی و شرکت های تجاری است. شرکت ها با حضور فعال در رسانه ها و همچنین مسئولیت پذیری اجتماعی باعث ایجاد شهرت مثبت و در نتیجه جذب مشتری می شوند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رسانه ای شدن و مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی ادراک مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری ریسک شهرت در بین مشتریان محصولات اروم آدا در شهر ارومیه بوده است. جامعه آماری تحقیق را مشتریان محصولات اروم آدا در شهرارومیه تشکیل داده اند که از بین آنها 384 نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده جهت پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند. پرسشنامه مورداستفاده، استاندارد بوده و روایی صوری و محتوایی با نظرسنجی از اساتید محترم دانشگاه مورد تایید قرار گرفته، همچنین روایی همگرا، واگرا و تحلیل عاملی تاییدی نیز انجام شده است. برای محاسبه پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن برای کل پرسشنامه 932/0 محاسبه گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای25 SPSSو Smart PLS2استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش به وضوح بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار رسانه ای شدن و مسئولیت اجتماعی شرکت برروی ادراک مشتری می باشد همچنین تاثیر تعدیل کنندگی ریسک شهرت بر رابطه بین رسانه ای شدن و مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی ادراک مشتری مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of media exposure and corporate social responsibility on customer perception with the moderating role of reputation risk (Case study: Customers of Urum Ada's products)

نویسندگان [English]

  • leila firouzi
  • Ramin Bashir Khodaparasti
Business Management, Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Customers are the focus of businesses in today's competitive environment. Meanwhile, Customer perception is a very important aspect required for the success of any business whether it is a service sector organization, a trading concern, or a manufacturing business. Companies with active media presence and social responsibility have a positive reputation and consequently attract customers. According to this, the purpose of this study was investigating the role of media exposure and social responsibility of company (CSR) on customer perception by considering the moderating role of reputation risk among custumers of Urum Ada’s products in Urmia, Iran. The statistical population of research is consisted of 384 custmers of Urum Ada’s products in Urmia that were chosen using Cochran’s formula and simple random sampling method to answer the questionnaire. The questionnaire was standard and its face and content validity was approved by university professors, also convergent and divergent validity and confirmatory factor analysis were done. The reliability of the questionnaire was determined using Cronbach's alpha coefficient, which was found to be 0.932 for the entire questionnaire. For data analysis, 25 SPSS and Smart PLS2 software were used. The study's findings clearly show that media and social responsibility of company have a positive and significant impact on consumer perception, as well as the moderating influence of reputation risk on the relationship between media exposure and social responsibility of company on customer perception.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reputation risk
  • consumer perception
  • corporate social responsibility and media exposure