ارائه مدل عوامل موثر برصادرات فرش دستباف از دیدگاه قابلیت‌های پویا و قابلیت‏‌های بازاریابی با تاکید بر نگرش مشتریان هدف

نوع مقاله : برگرفته از پایان نامه و رساله

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

اهمیت توجه به رونق کالاهای استراتژیک نظیر فرش دستباف در جهت کسب مزیت‏های رقابتی برای این محصول مهم، بسیار بالا است، اما پژوهش‏های موثر در این زمینه کم انجام شده است. بنابراین، هدف این تحقیق "طراحی مدل عوامل موثر برصادرات فرش دستباف از دیدگاه قابلیت‏های پویا و قابلیت‏های بازاریابی با تاکید بر نگرش مشتریان هدف است. این پژوهش کاربردی، کیفی کمی (آمیخته) ، تک مقطعی و میدانی بوده و با روش داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین تحلیل شده‏ است. به منظور گردآوری داده‏ها درگام نخست (مطالعات کیفی ISM)، استقرایی و در گام دوم (مطالعات کمّی SEM،) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق خبرگان صنعت فرش دستباف در کشور بوده‏اند. یافته‌های این مطالعه نشان داد مدل عوامل موثر بر صادرات فرش دستباف از دیدگاه قابلیت‏های پویا و قابلیت‏های بازاریابی شامل عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، کیفیت محصول، قابلیت بازاریابی، به روز بودن دانش در حوزه‏ی فعالیت، حمایت قانونی، امنیت شغلی، و ارتباطات بازاریابی است و متغیرهای امنیت شغلی و دانش به روز، از مهم‏ترین عوامل در این زمینه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model of effective factors on the export of handmade carpets from the perspective of dynamic capabilities and marketing capabilities with emphasis on the attitude of target customers

نویسندگان [English]

  • Amir Reza Adineh Far 1
  • Edris Mahmoodi 2
  • Ali Mehrabi 3
1 Department of Business Management, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
2 Management Department, Faculty of Economic and Social Sciences,,Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Department of Management, Shahid Chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The importance of paying attention to the prosperity of strategic products such as hand-woven carpets in order to gain competitive advantages for this important product is very high, but effective researches in this field have not been done. Therefore, the aim of this research is to "design a model of factors affecting the export of handmade carpets from the perspective of dynamic capabilities and marketing capabilities with an emphasis on the attitude of target customers. The foundation has been analyzed with the Strauss and Corbin approach. In order to collect data in the first step (ISM qualitative studies), inductive and in the second step (SEM quantitative studies) were used. The statistical population is the structural-interpretive method of experts. The findings showed that the model of factors affecting the handmade carpets export of includes economic factors, political factors, product quality, marketing capability, up-to-date knowledge in the field of activity, legal protection, job security, and Communication is marketing and the variables of job security and up-to-date knowledge are among the most important factors in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export of Handmade Carpets
  • Dynamic Capabilities
  • Marketing capabilities