علایم روانشناختی و عاطفی در انواع جهت گیری های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران؛ مطالعه ای بر اساس تئوری پومپین

نوع مقاله : برگرفته از پایان نامه و رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 گروه مدیریت مالی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 گروه حسابداری دانشگاه رازی

4 گروه روانشناسی دانشگاه مونترئال

10.22034/cbsj.2023.62916

چکیده

تئوری پومپین یکی از رویکردهای جدید رفتار مالی است که افراد سرمایه گذار در بازارهای مالی را به چهار دسته یا جهت گیری محافظه کار، ثروت اندوز، پیرو و مستقل تقسیم می کند. هدف این مطالعه بررسی سلامت روان افراد فعال در بورس اوراق بهادار تهران در شهر سنندج بر اساس جهت گیری های این تئوری است. روش مطالعه علی مقایسه ای و تعداد 430 نفر افراد فعال در بورس انتخاب شدند. این نمونه با استفاده از پرسشنامه‌ی انواع جهت گیری های رفتاری سرمایه گذاری پومپین، به چهار نوع جهت گیری تقسیم شدند و با 163 نفر گروه غیر فعال در بورس، از نظر علایم روانشناختی افسردگی، اضطراب، و استرس و در عواطف مثبت و منفی مقایسه شدند. نتایج حاکی از آن است که افراد ثروت اندوز، پیرو و محافظه کار افسردگی، اضطراب، و استرس بیشتری به نسبت افراد غیرفعال در بورس و افراد مستقل تجربه می کنند. گروه کنترل عاطفه مثبت بیشتری به نسبت هر چهار گروه فعال در بورس دارند و عاطفه منفی افراد مستقل کمتر از سایر گروهها بود. نشانه های روانشناختی و عواطف منفی بالای افراد بورسی می تواند تاثیر زیادی در تصمیم گیری های مالی داشته باشد و می تواند در ریزش بازارهای مالی تعیین کننده باشد. این تاثیر میتواند دو سویه نیز باشد که ریزش بازار های مالی میتواند اثرات روانشناختی مخربی بر سرمایه گذاران محافظه کار، ثروت اندوز، و پیرو داشته باشد و رضایت از زندگی آنها را پایین بیاورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Psychological and effective symptoms among Pompian’s behavioral investor types in Tehran stock Exchange

نویسندگان [English]

  • yousef Hosseini 1
  • Babak Jamshidinavid 2
  • Farshid Kheirollahi 3
  • Morad Rasooliazad 4
1 Department of Financial Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Department of Financial Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 Razi University
4 University of Montreal
چکیده [English]

Pompian’s theory is one of the new approaches to behavioral finance that divides investors into four types: preserver, accumulator, follower and independent. This study investigates psychological symptoms of Tehran Stock Exchange investors in Sanandaj based on the orientations of Pompian’s theory. The method is casual-comparative and 430 stock exchange investors were recruited. The sample was divided into four investing orientations using the Pompin’s Behavioral investor types Questionnaire and compared with 163 non-stock group members as a control group in the psychological symptoms such depression, anxiety, and stress and in positive and negative affect. The results show that preservers and accumulators experience more depression, anxiety, and stress than non-stockholders and independents individuals. The control group have more positive affect than all four groups. Negative affect of independent individuals was less than other groups. Psychological symptoms and high negative affect of stock market investors can have a great impact on their financial decisions and can be decisive in the collapse of financial markets. This impact can be reciprocal: the collapse of financial markets can have devastating psychological effects on preservers, accumulators, and followers and decline their life satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral investor types
  • Pompian’s theory
  • Psychological symptoms
  • Tehran Stock Exchange
وقفی، سیدحسام؛ سربازی، نورالله؛ فیاض، علی و خواجه زاده، سامیران(1397). تحلیل نقش کیفیت وبسایت بررفتار سرمایهگذاران شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات رفتار مصرف کننده، .122-101 ،(1) 5
American Psychiatric Association. (2013). DSM-5 Diagnostic Classification. In Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596.x00diagnosticclassification
Antony, M. M., Cox, B. J., Enns, M. W., Bieling, P. J., & Swinson, R. P. (1998). Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the Depression Anxiety Stress Scales in clinical groups and a community sample. Psychological Assessment, 10(2), 176–181. https://doi.org/10.1037/1040-3590.10.2.176
Bakhshipour, R., & Dezhkam, M. (2006). A confirmatory factor analysis of the positive affect and negative affect scales (PANAS).
Busseri, M. A. (2018). Examining the structure of subjective well-being through meta-analysis of the associations among positive affect, negative affect, and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 122, 68–71. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.10.003
Chang, E. C., Cheng, J. W., & Khorana, A. (2000). An examination of herd behavior in equity markets: An international perspective. Journal of Banking and Finance, 24(10), 1651–1679. https://doi.org/10.1016/S0378-4266(99)00096-5
Cude, B. J., Chatterjee, S., & Tavosi, J. (2021). Investment Strategies, Personality Traits, and Overconfidence: Evidence from Iran. Review of Integrative Business and Economics Research, 10(3), 83–107.
De Bondt, W., Mayoral, R. M., & Vallelado, E. (2013). La toma de decisión en las finanzas del comportamiento: Estado de la cuestión a partir de los trabajos seleccionados. Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad, 42(157), 99–118. https://doi.org/10.1080/02102412.2013.10779742
Dozier, M. E., & DeShong, H. L. (2021). The association between personality traits and hoarding behaviors. Current Opinion in Psychiatry.
Frantz, A., Olivo, R. L. de F., Sales, G. A. W., & Silva, F. (2021). Toward enhanced excellence in Brazilian investment firms: the role of investors’ personality assessment tools. Benchmarking. https://doi.org/10.1108/BIJ-09-2020-0488
Ghelichi, M. A., Nakhjavan, B., & Gharehdaghi, M. (2016). Impact of Psychological Factors on Investment Decision Making in Stock Exchange Market. Asian Journal of Management Sciences & Education, 5(July), 36–44.
Gillam, T. (2018). Creativity, Wellbeing and Mental Health Practice. In Creativity, Wellbeing and Mental Health Practice. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74884-9
Godinic, D., Obrenovic, B., & Khudaykulov, A. (2020). Effects of Economic Uncertainty on Mental Health in the COVID-19 Pandemic Context: Social Identity Disturbance, Job Uncertainty and Psychological Well-Being Model. International Journal of Innovation and Economic Development, 6(1), 61–74. https://doi.org/10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.61.2005
Gray, E. K., & Watson, D. (2007). Assessing positive and negative affect via self-report. Handbook of Emotion Elicitation and Assessment. Series in Affective Science, 171–183.
Gruber, J., Prinstein, M. J., Clark, L. A., Rottenberg, J., Abramowitz, J. S., Albano, A. M., Aldao, A., Borelli, J. L., Chung, T., Davila, J., Forbes, E. E., Gee, D. G., Hall, G. C. N., Hallion, L. S., Hinshaw, S. P., Hofmann, S. G., Hollon, S. D., Joormann, J., Kazdin, A. E., … Weinstock, L. M. (2021). Mental health and clinical psychological science in the time of COVID-19: Challenges, opportunities, and a call to action. American Psychologist, 76(3), 409–426. https://doi.org/10.1037/amp0000707
Hamamc\i, H. N., & Aren, S. (2021). Evaluation of Personality Traits and Rational Behavior Relationship with TOPSIS Method.
Iannello, P., Sorgente, A., Lanz, M., & Antonietti, A. (2021). Financial Well-Being and Its Relationship with Subjective and Psychological Well-Being Among Emerging Adults: Testing the Moderating Effect of Individual Differences. Journal of Happiness Studies, 22(3), 1385–1411. https://doi.org/10.1007/s10902-020-00277-x
Kanagasabai, B., & Aggarwal, V. (2021). Personality traits and irrational decision-making of individual investors: evidence from India using PLS-SEM approach. International Journal of Indian Culture and Business Management, 23(1), 1. https://doi.org/10.1504/ijicbm.2021.115387
Koçak, M. (2010). A novice teacher’s action research on EFL learners’ speaking anxiety. Procedia - Social and Behavioral Sciences. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.025
Lanciano, T., Graziano, G., Curci, A., Costadura, S., & Monaco, A. (2020). Risk Perceptions and Psychological Effects During the Italian COVID-19 Emergency. Frontiers in Psychology, 11, 2434. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.580053
Nosratabadi, S., Fathi, Z., & Shoul, A. (2021). Investigating the framework of stock trading movements considering the relationship between individual and group action. Financial Knowledge of Securities Analysis, 13(48), 199–218.
Pompian, M. (2012). Behavioral Finance and Investor Types: Managing Behavior to Make Better Investment Decisions. John Wiley & Sons. http://www.amazon.com/Behavioral-Finance-Investor-Types-Investment/dp/1118011503/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1398058116&sr=8-1&keywords=1118011503
Pompian, M. M. (2011). Behavioral finance and wealth management: How to build investment strategies that account for investor biases. In Behavioral Finance and Wealth Management: How to Build Investment Strategies That Account for Investor Biases (Vol. 667). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119202400
Rofman, E. S. (2009). Kaplan and Sadock’s Synopsis of Psychiatry. The Journal of Clinical Psychiatry, 70(6), 940. https://doi.org/10.4088/jcp.09bk05044
Rosales-Pérez, A. M., Fernández-Gámez, M. A., Torroba-Díaz, M., & Molina-Gómez, J. (2021). A study of the emotional intelligence and personality traits of university finance students. Education Sciences, 11(1), 1–12. https://doi.org/10.3390/educsci11010025
Sahebi A, Asghari MJ, S. R. (2011). Validation of depression anxiety and stress scale (DASS-21) for an Iranian population. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences., 2(3), 11–17.
Sánchez-Recio, R., García-Ael, C., & Topa, G. (2021). Investigating the relationship between stress and self-rated health during the financial crisis and recession in 2008: The mediating role of job satisfaction and social support in Spain. Journal of Clinical Medicine, 10(7), 1463. https://doi.org/10.3390/jcm10071463
Satyamoorthy, A., Brand, H., & van Kessel, R. (2021). How to minimize negative health effects in the European Union due to the Economic recession caused by the COVID-19 Pandemic. South Eastern European Journal of Public Health, June, 1–15. https://doi.org/10.11576/seejph-4492
Shivani Vasudev. (2019). Understanding More About College Students Who Use Multiple Drugs–Who They Are, Their Temperaments and Their Genotypes. Proceedings of The National Conference On Undergraduate Research (NCUR). http://www.ncurproceedings.org/ojs/index.php/NCUR2019/article/view/3032
Singh, S. (2012). Investor Irrationality and Self-Defeating Behavior : Insights from Behavioral Finance. The Journal of Global Business Management, 8(1), 116–122. http://www.jgbm.org/page/16 Sudhir Singh.pdf
Sri Utami Ady, S. U. A. (2013). Psychology’s Factors of Stock Buying and Selling Behavior in Indonesia Stock Exchange (Phenomenology Study of Investor Behavior in Surabaya). IOSR Journal of Business and Management, 7(3), 11–22. https://doi.org/10.9790/487x-0731122
Trull, T. J., & Widiger, T. A. (2013). Dimensional models of personality: The five-factor model and the DSM-5. Dialogues in Clinical Neuroscience, 15(2), 135–146. https://doi.org/10.31887/dcns.2013.15.2/ttrull
Tuckett, D., & Taffler, R. (2008). Phantastic objects and the financial market’s sense of reality: A psychoanalytic contribution to the understanding of stock market instability. International Journal of Psychoanalysis, 89(2), 389–412. https://doi.org/10.1111/j.1745-8315.2008.00040.x
Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and Validation of Brief Measures of Positive and Negative Affect: The PANAS Scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54(6), 1063–1070. https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.6.1063