مشاهده‌ای نیمه تجربی از تاثیر قدرت ستاره افراد مشهور بر رفتار خرید مصرف کنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران- بابلسر

2 دانشکده علوم اقتصادی و اداری. بابلسر. مازندران. ایران

3 دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

10.34785/J018.2023.004

چکیده

تبلیغات و اطلاع رسانی در کسب و کار امروز به جزئی لاینفک در واحدهای اقتصادی مبدل شده؛ به گونه ای که بقا و تداوم هر تجارتی تا حدود زیادی به موفقیت و یا عدم موفقیت فعالیت های اطلاع رسانی، بازاریابی ، بازارسازی و تبلیغاتی محصولات آن واحد بستگی دارد. به نظر می‌رسد تبلیغاتی که ازتاییدکنندگان مشهور استفاده می کنند از محبوبیت بالایی در بین مردم برخوردار هستند. هدف این پژوهش تبیین تاثیر قدرت ستاره افراد مشهور بر نگرش به برند،اعتمادبه برند و قصد خرید می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها یک تحقیق شبه آزمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش دانشجوبان دانشگاه مازندران بوده اند. حجم نمونه 465 نفر تخمین زده شده است که به دلیل بروز بحران کرونا در زمان جمع آوری داده‌ها، از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. ابتدا 10 فرد مشهور و 10 برند مشهور از سوی اعضای نمونه اولویت بندندی شدند تا بالاترین و پایین ترین اولویت وارد فرآیند آزمایش گردند. سپس نمونه آماری به گروه های آزمایش و کنترل تقسیم شد و پرسش‌هایی در رابطه با تاثیر قدرت ستاره بر رفتار خرید از آن ها صورت گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان می دهد که استفاده از افراد مشهور باعث نگرشی مثبت به برند،اعتماد و قصد خرید بیشتر در مصرف کنندگان می شود.همچنین قدرت ستاره بالاتر تاثیری بیشتری نسبت به قدرت ستاره پایین تر در نگرش به برند و اعتماد به برند و قصد خرید دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A semi-experimental observation of the effect of celebrity star power on consumer buying behavior

نویسندگان [English]

  • meysam shirkhodaie 1
  • bahareh abedin 2
  • Amir Hossein Zadeh Ahangar 3
1 University of Mazandaran
2 Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
3 University of Mazandaran
چکیده [English]

Today Advertising and information in business have become an integral part of economic units; consequently, the survival of any business greatly depends on the success or failure of information, marketing, marketing and advertising activities of the same products. Apparently, those Advertisements enjoying well-known endorsers are very popular among the people. This study aims to explain the star power of celebrities on the brand attitude, the brand trust and it’s purchase intention. The given study, is an applied research in terms of the purpose and a quasi-experimental study in terms of data collection.
The statistical population of the given study is students of Mazandaran University. The sample size is estimated to be 465 people. Due to the corona virus outbreak, the available sampling method is used. At first, ten celebrities and 10 well-known brands are prioritized in order to often the statistical sample is devided into two groups including “surveys and control”. Finally the questionnaire about the effect of star power on the “purchasing behavior” was attributed among the sample. The findings show that the use of celebrities leads to a positive attitude towards the brand, more trust and intention to buy in consumers. Compared to lower star power, the higher counterpart leaves a greater impact on the brand attitude, the brand trust and buying intention as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • star power
  • celebrities
  • advertising
  • purchase intention
  • brand attitude
 
اسماعیل‌پور، مجید؛ بحرینی‌زاده، منیژه و زارعی، کوروش (1396). بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده‌های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف­کنندگان نسبت به تبلیغ. تحقیقات بازاریابی نوین، 7 (1)، 1-22.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (1396). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. انتشارات اشراقی.
رسولی، سیدمهدی؛ ساعت‌چیان، وحید و الهی، علیرضا (1391). پیش­بینی توان صحه­گذاری ورزشکاران بر قصد خرید مشتریان. مطالعات مدیریت ورزشی، 6 (24)، 59-74.
ساترلند، ماکس (2008). رواشناسی تبلیغات تجاری (تبلیغات تجاری و ذهن مصرف‌کننده): آنچه عمل می‌کند، آنچه عمل نمی‌کند و چرایی آن. ترجمه: سینا قربانلو (1391). تهران: انتشارات مبلغان.
سلیمانی، محمدحسین؛ صفرپور، مهدخت؛ طهماسبی، جواد و میرمهدی‌کمجانی، سیدمحمد (1399). تأثیر تأیید افراد مشهور بر شهرت برند: یک مطالعه موردی. امور مالی، بیمه و مدیریت ریسک، 10 (4)، 68-80.
شمالی، زهرا (1396). بررسی تاثیر عوامل مرتبط با چهره‌های معروف در تبلیغات بر قصد خرید مشتریان با درنظرگرفتن نقش نگرش به برند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی تهران.
شهبازی، الهه (1390). بررسی نقش چهره‌های معروف در اثرگذاری تبلیغات بازرگانی در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
عیدی، حسین؛ نظری، فرهاد و قبادی‌یگانه، اکرم (1395). بررسی برند ستارگان ورزشی در برنامه های تبلیغاتی. مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 4 (13)، 13-22.
فیض، داوود؛ عارفی، امین و کهیاری‌حقیقت، امین (1395). تأثیر جذابیت افراد مشهور و اثربخشی تبلیغات. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 8 (16)، 185-209.
کاکاوند، علیرضا (1395). آمار در روانشناسی و علوم تربیتی. انتشارات سرافراز.
محمودی، احمد؛ هنری، حبیب؛ حبیبی‌راد، عاطفه و رسولی، مهدی (1397). سنجش روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه صحه‌گذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشی از دیدگاه مشتریان. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 8 (15)، 65-79.
  میرزایی، سارا (1396). نقش مشاهیر در رشد برندها. بنیاد فرهنگ زندگی دیجیتال.
References
Adam, M., & Hussain, N. (2017). Impact of celebrity endorsement on consumers buying behavior, British Journal of Marketing Studies, 5(3), 79-121.
Braunstein, J. R., & Zhang, J. J. (2005). Dimensions of athletic star power associated with Generation Y sports consumption. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 6(4), 37–62.
Burnasheva, R., & Suh, Y. G. (2021). The Impact of Celebrity Endorsement on Brand Loyalty: Mediating and Moderating Mechanisms. International Business Research, 14(2), 1-29.
Carlson, B. D., & Donavan, D. T. (2008). SEM. Sport Marketing Quarterly, 17, 154-162.
Chan, K., Ng, Y. L., & Luk, E. K. (2013). Impact of celebrity endorsement in advertising on brand image among Chinese adolescents. Young Consumers.
Danaeifar, H., Alwani, M., & Azar, A. (2016). Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach. Tehran, Sharaghi Publishing. (In Persian)
Elberse, A., & Verleun, J. (2012). The economic value of celebrity endorsements. Journal of advertising Research, 52(2), 149-165.
Eydi, H., Nazari, F., & Ghobadi Yeganeh, A. (2016). Identify of Sport’s Stars Brand in the Advertising Show. Communication Management in Sports Media, 4(13), 13-22. (In Persian)
Ellison, B. T., Padgett, B. C., & Fowler, D. C. (2017). Social Media Celebrity Endorsements Effect on Generation Z's Purchase Intentions. In International Textile and Apparel Association Annual Conference Proceedings, 74(1). 
Feyz. D., Arefi. A., & Kahyari Haghighat, A. (2016). The effect of the attractiveness of celebrities and the effectiveness of advertising. Business Management Explorations, 16(8), 185-209. (In Persian)
Friedman, H. H., & Friedman, L. (1979). Endorser effectiveness by product type. Journal of Advertising Research, 19, 63-71.
Fleck, D., Phu, L., Verschueren, E., Hinkle, T., Reichelt, M., Bhangale, T., ... & Bingol, B. (2019). PTCD1 is required for mitochondrial oxidative-phosphorylation: possible genetic association with Alzheimer's disease. Journal of Neuroscience, 39(24), 4636-4656.
Ghotbivayghan, B., Hoseinzadehshahri, M., & Ebrahimi, M. (2015). Effect of Celebrity Endorsement on Consumer’s Perception of Corporate Image, Corporate Credibility and Corporate Loyalty (Case Study: Novin Charm Company). Case Studies in Business and Management, 2(1), 51-67.
Gupta, V., Tyagi, P., Siddiquei, M. I., & Sharma, G. (2020). Does Celebrity Endorsement Extend Brand Loyalty? International Journal of Advanced Science and Technology, 29(6), 7674-7684.
Huang, J. C. (2021). Gender and Celebrity Scandals: A Cross-Cultural Examination on Celebrity Endorsement. Journal of Promotion Management, 27(1), 133-150.
Ibidunni, A. S., Olokundun, M. A., Ibidunni, O. M., Borishade, T. T., Falola, H. O., Salau, O. P., ... & Fred, P. (2018). Data on customer perceptions on the role of celebrity endorsement on brand preference. Data in brief, 18, 1107-1110.
Ismailpour, M., Bahreinizad M., & Zarei, K. (2016). Study of the effect of using popular endorsers on consumers' attitudes toward advertising. New Marketing Research, 1(24), 1-22. (In Persian)
Kakavand, A. L. (2016). Statistics in psychology and educational sciences. Sarafraz Publications. (In Persian)
Kamins, M. A. (1990). An investigation into the ‘match-up’ hypothesis in celebrity advertising: when beauty may be only skin deep. Journal of Advertising, 19(1), 4-13.
Kim, J. W., Choi, J., Qualls, W., & Han, K. (2008). It takes a marketplace community to raise brand commitment: the role of online communities. Journal of marketing management, 24(3-4), 409-431.
Li, Z. G., & Dant, R. P. (1997). An exploratory study of exclusive dealing in channel relationships. Journal of the Academy of Marketing Science, 25(3), 201-213
Mahmoudi, A., Honari, H., Habibi Rad, A., & Rasouli, M. (2017). Assessing the validity and reliability of the Persian version of the famous athletes validation questionnaire on products from the perspective of customers. Research in Sports Management and Motor Behavior, 8(15), 65-79. (In Persian)  
Mathur, A. (2017). Effect of celebrity endorsement on consumers: a study of selected fmcg products (Doctoral dissertation, University of Kota).
McCormick, K. (2018). Impact of athletic star power on product consumption. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship.
McCracken, G. (1989). Who is the Celebrity Endorser? Cultural Foundations of the Endorsement Process. Journal of Consumer Research, 16, 310-21.
Mirzaei, S. (2015). The role of celebrities in the growth of brands. Tehran: Life Culture Foundation. (In Persian)
Moon, J., & Minor. M. (2016). Consumer Behavior. Translated by Kambiz Heidarzadeh K. Tehran: Mehraban Publishing (in Persian).
Moraes, M., Gountas, J., Gountas, S., & Sharma, P. (2019). Celebrity influences on consumer decision making: New insights and research directions. Journal of marketing management, 35(13-14), 1159-1192.
Muda, M., Musa, R., Mohamed, R. N., & Borhan, H. (2014). Celebrity entrepreneur endorsement and advertising effectiveness. Procedia-social and behavioral science 130,11-20.
Mukherejee, D. (2009). Impact of celebrity endorsement on brand image. Social science electronic publishing, (6), 2-55.
Nguyen, N. T. (2021). The Influence of Celebrity Endorsement on Young Vietnamese Consumers' Purchasing Intention. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 8(1), 951-960.
Ohanian, R. (1991). The Impact of Celebrity Spokespersons' Perceived Image on Consumers' Intention to Purchase. Journal of Advertising Research, 31, 46-54.
Rasouli, S. M., Saatchian, V., & Elahi A. (2013). Predicting the ability of athletes to validate the intention to buy customers. Sports Management Studies, 6(24), 59-74. (In Persian)
Sallam, M. A. A., & Wahid, N. A. (2012). Endorser credibility effects on Yemeni male consumer's attitudes towards advertising, brand attitude and purchase intention: The mediating role of attitude toward brand. International Business Research, 5(4), 55.
Shahbazi, G. (2011). Study of the role of famous figures in the impact of commercial advertising in Iran. Master Thesis of Islamic Azad University. (In Persian)  
Shomali, Z. (2017). Investigating the effect of factors related to famous faces in advertising on the intention of customers to buy by considering the role of brand attitude. Master Thesis of Kharazmi University of Tehran. (In Persian)
Soleimani, M., Safarpour, M., Tahmasebi, J., & Komejani, S. M. M. (2020). The Effect of Celebrity Endorsement on Brand Reputation: Α Case Study. International Journal of Finance. Insurance and Risk Management, 10(4), 68-80. (In Persian)
Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S., & Hogg, M. K. (2006). Consumer Behaviour, A European Perspective. Europe: Prentice Hall.
Sutherland, M. (2008). Advertising and the Mind of the Consumer: What Works, What Doesn't, and Why. Translated by Ghorbanloo S., Tehran: Missionary Publishing. (In Persian)
Till, B. D. (2001). Managging athlete endorser image: The effect of endorsed product. Sport Marketing Quarterly, 10(1), 35-42.
Till, B. D. (1998). Using celebrity endorsers effectively: lessons from associate learning. Journal of Product and Brand Management, 7, 400-409.
Vien, C., Yun, C., & Fai, P. (2017). The effect of celebrity endorsement on brand attitude and purchase intention. Journal of global business and social entrepreneurship, 1(4), 141-150.
Wang, S. W., Kao, G. H. Y., & Ngamsiriudom, W. (2017). Consumers' attitude of endorser credibility, brand and intention with respect to celebrity endorsement of the airline sector. Journal of Air Transport Management, 60, 10-17.
Zhang, H., Xu, H., & Gursoy, D. (2020). The effect of celebrity endorsement on destination brand love: A comparison of previous visitors and potential tourists. Journal of Destination Marketing & Management, 17, 100454.
Zhang, K., & Hung, K. (2020). The effect of natural celebrity–brand association and para-social interaction in advertising endorsement for sustainable marketing. Sustainability, 12(15), 6215.
Zhang, Y., Lin, Y., & Goh, K. H. (2018). Impact of Online Influencer Endorsement on Product Sales: Quantifying Value of Online Influencer. In PACIS, 201.
Zipporah, M. M., & Mberia, H. K. (2014). The effects of celebrity endorsement in advertisements. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 3(5), 178.