نقش هیجان بر تجربه خرید زنان با بررسی انگیزه خرید با همراه؛ مطالعه‌ای کیفی

نوع مقاله : برگرفته از پایان نامه و رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 استادیار گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیارگروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/cbsj.2023.62785

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش هیجان بر تجربه خرید زنان با بررسی انگیزه خرید با همراه است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام شد. نمونه پژوهش را 18 نفر از مراجعین به مراکز خرید ارگ، پالادیوم و کوروش تشکیل دادند که با روش نمونه‌گیری هدفمند به صورت گلوله برفی، انتخاب شده بودند. گردآوری داده‌ها با استفاده مصاحبه عمیق و با بهره‌گیری از راهنمای مصاحبه جمع‌آوری شد. تمامی مصاحبه‌ها ضبط و پیاده‌سازی گردید. در مرحله‌ی تحلیل از طریق فرایند مقایسه مستمر دادها وکدگذاری باز، محوری و انتخابی مضامین اصلی و فرعی استخراج شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار «مکس کیو دی ای» انجام شده است. جهت بررسی روایی از روش کسب اطلاعات از همگنان و برای بررسی پایایی از توافق کدگذاران که با ضریب کاپا نشان داده می شود استفاده شده است. از مصاحبه‌های انجام گرفته در زمینه نقش همراه خرید، هفت مضمون پایه: تعامل اجتماعی، تجارب خوشایند، مزایای گروه‌های مرجع، کاهش ریسک، مزایای اطلاعاتی، ایجاد تضاد و در رودربایستی؛ و از مصاحبه‌های انجام گرفته در زمینه انگیزه خرید، دو مضمون پایه: انگیزه خرید لذت جویانه و انگیزه خرید فایده باور؛ و از مصاحبه‌های انجام گرفته در زمینه هیجان درک شده، دو مضمون پایه: هیجان درک شده مثبت و هیجان درک شده منفی و در نهایت از مصاحبه‌های انجام گرفته در زمینه رضایت از تجربه خرید، چهار مضمون پایه: تجربه لذت جویانه، تجربه جریان، تجربه اجتماعی و تجربه یادگیری استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of excitement on women's shopping experience by examining the motivation of shopping with a partner; A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Rajabi 1
  • MohammadAli Abdolvand 2
  • Kambiz Heidarzadeh 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Business Administration, U.A.E Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
2 Associate Professor, Department of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of the current research is to investigate the role of excitement on women's shopping experience by examining the motivation of shopping with a companion. This research was done with a qualitative approach and phenomenological method. The research sample was made up of 18 visitors to Arg, Palladium, and Cyrus shopping malls, who were selected by the purposeful snowball sampling method. The data was collected using in-depth interviews and using the interview guide. All interviews were recorded and implemented. In the analysis stage, main and secondary themes were extracted through the process of continuous data comparison and open, central, and selective coding. Data analysis was done using "Max QDA" software. In order to check the validity of the method of obtaining information from homogeneous people, and to check the reliability of the coders' agreement, which is shown by the Kappa coefficient, it was used. From the interviews conducted on the role of the purchase companion, seven basic themes: social interaction, pleasant experiences, advantages of reference groups, risk reduction, informational advantages, creating conflict, and confrontation; And from the interviews conducted in the field of purchase motivation, two basic themes: pleasure-seeking purchase motivation and faith-based purchase motivation; And from the interviews conducted in the field of perceived excitement, two basic themes: positively perceived excitement and negatively perceived excitement, and finally, from the interviews conducted in the field of satisfaction with the shopping experience, four basic themes: pleasurable experience, flow experience, experience Social and learning experience has been extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Excitement
  • Purchase experience
  • Purchase motivation
  • Companionship in purchase
اخوان خرازیان، مریم و شادبهر، امیرحسین (1401). تاثیر انگیزه های خرید بر چسبندگی مشتریان با نقش میانجی دلبستگی و ارزش ادراک شده مشتری در فضای مجازی. مطالعات رفتار مصرف کننده، 9(1) ، 207-229
ایمان، محمدتقی. (1393). روش‎شناسی تحقیقات کیفی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
حشمتی، ابراهیم؛ سعیدنیا، حمیدرضا و بدیع زاده، علی. (1398). طراحی مدل مدیریت تجربه مشتری خدمات بانکی. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 11(21)، 247- 268.
حکیم زاده، فرزاد و عبدالملکی، جمال. (1390). پروپوزال نویسی در مطالعات کیفی و ترکیبی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
فتحی، بشارت. (1384). پدیدارشناسی به منزله روش پژوهش کیفی، اطلاع شناسی، 2(4)، 157-169.
کوهزادی، فواد؛ قره بیگلو، حسین؛ بوداقی خواجه نوبر، حسین و علوی متین، یعقوب. (1401). طراحی مدل تجزیه و تحلیل رفتار. مشتریان مبتنی بر کلان داده با استفاده از روش فرا ترکیب و دلفی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 9(1)، 32- 54.
Afridi, A., Jan, S., Ayaz, B., & Irfan, M. (2021). The impact of Covid-19 on E-business practices and consumer buying behavior in a developing country. Amazonia Investiga, 10(38), 97-112.
Chavadi, A., Sirothiya, M., Vishwanatha, R., & Yatgiri, V. (2021). Analysing the Moderating Effects of Product Involvement and Endorsement Type on Consumer Buying Behaviour: An Empirical Study on Youth Perspective. IIM Kozhikode Society & Management Review, 12(3), 617-630.
Consoli, D. (2010). A new concept of marketing: The emotional marketing. BRAND. Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution, 1(1), PP. 52-59.
Davtyan, D., & Cunningham, I. (2017). An investigation of brand placement effects on brand attitudes and purchase intentions: Brand placements versus TV commercials. Journal of Business Research, 70, 160-167.
Fleiss, J., Levin, B., Paik, M. (1981). The measurement of interrater agreement. Statistical methods for rates and proportions, (2), 212-236.
Hudson, S., Roth, S., Madden, J. & Hudson, R. (2015). “The effects of social media on emotions, brand relationship quality, and word of mouth, an empirical study of music festival attendees. Tourism Management, 12(47), 68-76.
Kester, A. (2021). Consumer Behavior in Clothing Industry and Its Relationship with Open Innovation Dynamics during the COVID-19 Pandemic. Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity, 7(4), 211- 229.
Kundel, H., & Polansky, M. (2003). Measurement of observer agreement. Radiology, (228), 303-318.
Lombard, M., Snyder-Duch, J., & Bracken, C. (2002). Content analysis in mass communication: assessment and reporting of intercoder reliability. Human Communications Research, 7(28), 587-604.
Martensen, A., Martensen, A., Gronholdt, L. & Grønholdt, L. (2016). The effect of word-ofmouth on consumer emotions and choice: findings from a service industry. International Journal of Quality and Service Sciences, 8(3), 298-314.
Nordfalt, J., & Lange, F. (2013). In-store demonstrations as a promotion tool. Journal of Retailing and Consumer Services, 20(1), 20-25.
Park, C., Deborah, J., MacInnis, B., Lacobucci, D. (2010). Brand Attachment and Brand Attitude Strength: Conceptual and Empirical Differentiation of Two Critical Brand Equity Drivers. Journal of Marketing, 14(8), 331-348.
Pollak, F. (2022). Return to the New Normal: Empirical Analysis of Changes in E-Consumer Behavior during the COVID-19 Pandemic. Journal of Behavioral Science. 12(85), 1-19.
Rehman, U., Bhatti, A., Mohamed, R., & Ayoup, H. (2019). The moderating role of trust and commitment between consumer purchase intention and online shopping behavior in the context of Pakistan. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9(1), 43- 66.
Salunke, S., Joshi, T., & Bhoir, A. (2022). Understanding the consumer buying behaviour towards online buying for essential goods during covid outbreak. Journal of Business and Management, 14(10), 546-562.
Sharma, A., & Jhamb, D. (2020). Changing Consumer Behaviours Towards Online Shopping-An Impact of Covid 19. Academy of Marketing Studies Journal, 24(3), 1-10.
Sikandar, Q., Esthela, V., Li, Y., Sarfraz, D., Truong, T., & Sajid, M. (2021). Effects of perceived service quality, website quality, and reputation on purchase intention: The mediating and moderating roles of trust and perceived risk in online shopping. Cogent Business & Management, 8 (1), 297-311.
Tobi, T., Ayodele, D., & Akindele, A. (2020). Effect of Online Advertising on Consumer Buying Behaviour of Internet Users in Lagos State. Ilorin Journal of Human Resource Management, 4(1), 171-181.
Ventre, I., & Kolbe, D. (2020). The impact of perceived usefulness of online reviews, trust and perceived risk on online purchase intention in emerging markets: A Mexican perspective. Journal of International Consumer Marketing, 32(4), 1-13.
Wenzel, S., & Benkenstein, M. (2018). Together always better? The impact of shopping companions and shopping motivation on adolescents' shopping experience. Journal of Retailing and Consumer Services, 11(44), 118-126.
Zhang, T., Li, P., Yang, X., Yang, X., Tang, Y., & Wu, Y. (2019). A discount strategy in word-of-mouth marketing. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, (74), 167-179.
Zhao, Y., Wang, L., Tang, H., & Zhang, Y. (2020). Electronic word-of-mouth and consumer purchase intentions in social e-commerce. International Journal of Electronic Commerce Research and Applications, 11(41), 167-183.