نقش هیجان بر تجربه خرید زنان با بررسی انگیزه خرید با همراه؛ مطالعه‌ای کیفی

نوع مقاله : برگرفته از پایان نامه و رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 استادیار گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیارگروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/cbsj.2023.62785

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش هیجان بر تجربه خرید زنان با بررسی انگیزه خرید با همراه است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام شد. نمونه پژوهش را 18 نفر از مراجعین به مراکز خرید ارگ، پالادیوم و کوروش تشکیل دادند که با روش نمونه‌گیری هدفمند به صورت گلوله برفی، انتخاب شده بودند. گردآوری داده‌ها با استفاده مصاحبه عمیق و با بهره‌گیری از راهنمای مصاحبه جمع‌آوری شد. تمامی مصاحبه‌ها ضبط و پیاده‌سازی گردید. در مرحله‌ی تحلیل از طریق فرایند مقایسه مستمر دادها وکدگذاری باز، محوری و انتخابی مضامین اصلی و فرعی استخراج شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار «مکس کیو دی ای» انجام شده است. جهت بررسی روایی از روش کسب اطلاعات از همگنان و برای بررسی پایایی از توافق کدگذاران که با ضریب کاپا نشان داده می شود استفاده شده است. از مصاحبه‌های انجام گرفته در زمینه نقش همراه خرید، هفت مضمون پایه: تعامل اجتماعی، تجارب خوشایند، مزایای گروه‌های مرجع، کاهش ریسک، مزایای اطلاعاتی، ایجاد تضاد و در رودربایستی؛ و از مصاحبه‌های انجام گرفته در زمینه انگیزه خرید، دو مضمون پایه: انگیزه خرید لذت جویانه و انگیزه خرید فایده باور؛ و از مصاحبه‌های انجام گرفته در زمینه هیجان درک شده، دو مضمون پایه: هیجان درک شده مثبت و هیجان درک شده منفی و در نهایت از مصاحبه‌های انجام گرفته در زمینه رضایت از تجربه خرید، چهار مضمون پایه: تجربه لذت جویانه، تجربه جریان، تجربه اجتماعی و تجربه یادگیری استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of excitement on women's shopping experience by examining the motivation of shopping with a partner; A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Rajabi 1
  • MohammadAli Abdolvand 2
  • Kambiz Heidarzadeh 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Business Administration, U.A.E Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
2 Associate Professor, Department of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of the current research is to investigate the role of excitement on women's shopping experience by examining the motivation of shopping with a companion. This research was done with a qualitative approach and phenomenological method. The research sample was made up of 18 visitors to Arg, Palladium, and Cyrus shopping malls, who were selected by the purposeful snowball sampling method. The data was collected using in-depth interviews and using the interview guide. All interviews were recorded and implemented. In the analysis stage, main and secondary themes were extracted through the process of continuous data comparison and open, central, and selective coding. Data analysis was done using "Max QDA" software. In order to check the validity of the method of obtaining information from homogeneous people, and to check the reliability of the coders' agreement, which is shown by the Kappa coefficient, it was used. From the interviews conducted on the role of the purchase companion, seven basic themes: social interaction, pleasant experiences, advantages of reference groups, risk reduction, informational advantages, creating conflict, and confrontation; And from the interviews conducted in the field of purchase motivation, two basic themes: pleasure-seeking purchase motivation and faith-based purchase motivation; And from the interviews conducted in the field of perceived excitement, two basic themes: positively perceived excitement and negatively perceived excitement, and finally, from the interviews conducted in the field of satisfaction with the shopping experience, four basic themes: pleasurable experience, flow experience, experience Social and learning experience has been extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Excitement
  • Purchase experience
  • Purchase motivation
  • Companionship in purchase