تأثیر انگیزه‌های مذهبی، انسانی و مالی بر قصد مشارکت خیرخواهانه، قصد خرید و نگرش به فروشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی-دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

10.22034/cbsj.2023.62914

چکیده

اهدف تحقیق حاضر بررسی انگیزه های افراد در کمک کردن به دیگران است. برای این منظور، سه انگیزه ی مذهبی، انسانی و مالی به عنوان انگیزه های احتمالی برای بروز رفتارهای خیرخواهانه در نظر گرفته شد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به روش، تجربی است و از طرح عاملی 2×2×3 شامل نوع محرک رفتار (مذهبی، انسان دوستانه، مالی) × نوع محصول اعطایی (غذایی، بهداشتی) × هنجارهای گروهی (حضور اطرافیان، عدم حضور اطرافیان)، مجموعاً 12 سناریو استفاده شده است. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه مبتنی بر سناریو با کاربرد متن و تصویر گردآوری شده است. در این مطالعه به تعداد هر یک از گروه های حاصل از طرح های عاملی تعداد 30 نمونه آماری از جامعه آماری دانشجویان به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون مانووا استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که انگیزه های مذهبی در کشور ایران با توجه به اینکه گستره مذهب به عنوان یک ارزش اخلاقی جایگاه مهمی در باورهای مردم دارد نسبت به سایر محرک های انگیزشی تاثیرگذارتر است. از آنجا که مطالعه حاضر در دوره زمانی شیوع بیماری کرونا انجام شده است این پارامتر بر نتایج پژوهش تاثیرگذار بوده به نحوی فعالیت های خیرخواهانه در خصوص محصولات بهداشتی بیشتر از محصولات غذایی تاثیرگذار بوده است. درواقع افراد بیشتر تمایل به اهدای محصولات بهداشتی (مانند ماسک) داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of religious, humanitarian and financial motivations on charitable participation intention, purchase intention and attitude toward store

نویسندگان [English]

  • Hossein Vazifedoost 1
  • Amin Mojoodi 2
  • Saeed Jalalian 3
1 Department of Business Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
2 Business Management Department, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 Faculty of Business Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Islam always encourages its followers to be active in activities which are beneficial to the society. The purpose of this study was to examine people's motivations for helping others. For this purpose, we considered three religious, human and materialistic motives as possible ones for benevolent behaviors. The present study was performed with an applied purpose, an experimental method and a 2 × 2 × 3 factorial design, including the behavioral stimulus type (religious, humanitarian, materialistic) × the donated product type (food, health) × group norms (the presence of people around, the absence of people around). Research data were collected through a scenario-based questionnaire using texts and images. The statistical population of this study included students. Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to analyze the evidence in this study according to the objectives. The authors found that religious motives were considered as the most effective motivators for charitable activities in the country. This research showed that religious motives in Iran were more effective than other motivational stimuli due to the fact that the scope of religion has had an important place in people's beliefs as a moral value. Since the present study was conducted in the period of the Covid-19 pandemic, this parameter affected the research results in a way that benevolent activities regarding health products were more effective than food products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philanthropy Marketing
  • Benevolent Marketing
  • Religious motives
  • Humanitarian motives
  • Covid-19
جواهری، بختیار؛ علی احمد، یونس؛ عبدالله محمود، ئاشتی و محمدی، سمیرا (1401). بررسی تأثیرهمه گیری ویروس کرونا بر رفتار مصرف کننده در اقلیم کردستان عراق. مطالعات رفتار مصرف کننده، 9 (3) -55 .34
مسعودی پور، سعید و محمدی، فرزانه (1402). بررسی تاثیر دینداری مصرف کنندگان مسلمان بر نگرش به برند، تمایل شخصی و قصد خرید نسبت به محصولات لوکس. مطالعات رفتار مصرف کننده، 10)3(، -166 .143
Ahn, J. c., Sura, S., & An, J. C. (2018). Intention to donate via social network sites (SNSs). Information Technology & People, 31(4), 910-926.
Amalia, N., Moeis, J. P., Arundina, T., Pertiwi, R. H., & Mardhatillah, A. (2021). Impact analysis of religiosity and altruism on multidimensional inequality. International Review of Economics and Finance(71), 517-525.
Bochenek, L. M. (2019). From Philanthropy to Sustainability through CSR – What’s Next? Societal Context and Changing Role of the Companies. In L. M. Bochenek , From Philanthropy to Sustainability through CSR – What’s Next? Societal Context and Changing Role of the Companies (pp. 67-89). Bingley: Advocacy and Organizational Engagement,Emerald Publishing Limited. doi:https://doi.org/10.1108/978-1-78973-437-920191005
Effendi, I., Murad, M., Rafiki, A., & Lubis, M. M. (2020). The application of the theory of reasoned action on services of Islamic rural banks in Indonesia. Journal of Islamic Marketing, 12(5), 951-976.
Oni, A. A., Oni, S., Mbarika, V., & Ayo, C. K. (2017). Empirical study of user acceptance of online political participation: Integrating Civic Voluntarism Model and Theory of Reasoned Action. Government Information Quarterly, 34(2), 317-328.
Uysal, A., & Okumus, A. (2019). Impact of religiosity on ethical judgement: a study on preference of retail stores among consumers. Journal of Islamic Marketing, 10, 1332-1350.
Amalia, N., Moeis, J. P., Arundina, T., Hayu Pertiwi, R., & Mardhatillah, A. (2021). Impact analysis of religiosity and altruism on multidimensional inequality. International Review of Economics and Finance(71), 517-525.
Angerer, S., Glätzle-Rützler, D., Lergetporer, P., & Matthias, S. (2015). Donations, risk attitudes and time preferences: A study onaltruism in primary school children. Journal of Economic Behavior & Organization(115), 67-74.
Arli, D. , & Tjiptono, F. (2018). Consumer Ethics, Religiosity, and Consumer Social Responsibility: Are They Related? Social Responsibility Journal, 14(2), 302-320.
Bagozzi, R. P., Wong, N., Abe, S., & Bergami, M. (2000). Cultural and Situational Contingencies and the Theory of Reasoned Action: Application to Fast Food Restaurant Consumption. JOURNAL OF CONSUMER PSYCHOLOGY, 9(2), 97-106.
Becker, T. E., Randall, D. M., & Riegel, C. D. (1995). The Multidimensional View of Commitment and the Theory of Reasoned Action: A Compara five Evaluation. Journal of Management, 21(4), 617-638.
Benjamin, D. J., Choi, J. J., & Fi, G. (2016). RELIGIOUS IDENTITY AND ECONOMIC BEHAVIOR. The Review of Economics and Statistics, 98(4), 617–637.
Bukhari, S., Woodside, F. M., Hassan, R., Shaikh, A. L., Hussain, S., & Mazhar, W. (2019). Is religiosity an important consideration in Muslim consumer behavior. Journal of Islamic Marketing, 10(4), 1288-1307.
Delistavrou, A., Krystallis, A., & Tilikidou, I. (2020). Consumers’ decision to boycott “unethical” products: the role of materialism/post materialism. International Journal of Retail & Distribution Management, 48(10), 1121-1138.
Ekström, M. (2018). Seasonal altruism: How Christmas shapes unsolicited charitable giving. Journal of Economic Behavior and Organization(153), 177–193.
Gao, Y. L., & Mattila, A. S. (2019). The social influence of other consumers on consumers’ reward donations. International Journal of Hospitality Management(77), 504–511.
Hansen, T., Jensen, J. M., & Solgaard, H. S. (2004). Predicting online grocery buying intention: a comparison of the theory of reasoned action and the theory of planned behavior. International Journal of Information Management(24), 539–550.
Hao, Z., Jin, L., Lyu, R., & Akram, H. (2020). Problematic mobile phone use and altruism in Chinese undergraduate. Children and Youth Services Review(118), 105402.
Hasan, M. (2020). Social marketing: an Islamic perspective. Journal of Islamic Marketing, 11(4), 863-881.
Heidarzadeh Hanzaee, K., Sadeghian, M., & Jalalian, S. (2019). Which can affect more? Cause marketing or cause-related marketing. Journal of Islamic Marketing, 10(1), 304-322.
Hoi, C. K., Xiong, J., & Zou, H. (2020). Ownership identity and corporate donations: evidence from a natural experiment in China. China Finance Review International, 10(2), 113-142.
Huang, W. H., & Lin, T. D. (2011). Developing effective service compensation strategies. Journal of Service Management, 22(2), 202-216.
Islam, T., & Chandrasekaran, U. (2019). Religiosity, values and consumer behaviour: a study of young Indian Muslim consumers. Journal of Consumer Marketing, 36(7), 948–961.
Kamineni, R. (2005). Influence of materialism, gender and nationality on consumer brand perceptions. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing(14), 25–32. doi:https://doi.org/10.1057/palgrave.jt.5740167
Kawamura, Y., & Kusumi, T. (2018). The relationship between rejection avoidance and altruism is moderated by. Personality and Individual Differences(129), 24-27.
Kusumawati, A., Listyorini, S., Yulianto, S., & Yulianto, E. (2019). The impact of religiosity on fashion knowledge, consumer-perceived value and patronage intention. Research Journal of Textile and Apparel, 23(4), 269-290.
Lahdesmaki, M., & Takala, T. (2012). Altruism in business – an empirical study of philanthropy in the small business context. SOCIAL RESPONSIBILITY JOURNAL, 8(3), 373-388.
Lee, M., & Marquis, C. (2018). LARGE CORPORATIONS, SOCIAL CAPITAL, AND COMMUNITY PHILANTHROPY. Sustainability, Stakeholder Governance, and Corporate Social Responsibility (Advances in Strategic Management), 38, 197-226. doi:https://doi.org/10.1108/S0742-332220180000038013
Milaniak, I., Wilczek-Rużyczka, ,., & Przyby, P. (2018). The role of empathy and altruism in organ donation decision making among nursing. Transplantation Proceedings, 50(7), 1928-1932.
Mishra, D., Akman, I., & Mishra, A. (2014). Theory of Reasoned Action application for Green Information Technology acceptance. Computers in Human Behavior(36), 29-40.
Neugebauer, R., Wickramaratne, P., Svob, C., McClintock, C. H., Gameroff, M. J., Miller, L., & Conway, A. (2020). Contribution of religion/spirituality and major depressive disorder to. Journal of Affective Disorders(262), 16-22.
O'Connell, L. J. (2015). The religious and spiritual perspective toward human organ donation and transplantation. The Ethics of Organ Transplantation, 7, 277-292.
Park, Y., & Yi, Y. (2019). When free gifts hurt the promoted product. European Journal of Marketing, 53(7), 1423-1444.
Quick , B. L., Anker, A. E., Feeley, T. H., & Morgan, S. E. (2016). An examination of three theoretical models to explain the organ donation attitude--registration discrepancy among mature adults. Health Communication, 31(3), 265-274.
Rashid, M., & Ibrahim , S. (2008). The Effect of Culture and Religiosity on Business Ethics: A Cross-Cultural Comparison. Journal of Business Ethics, 82(4), 907-917.
Scott, E. (2021, January 26). benefits-of-altruism. Retrieved from www.verywellmind.com: https://www.verywellmind.com/benefits-of-altruism-3144685
Tuhin, M., Miraz, M., Habib, M., & Alam, M. (2020). Strengthening consumers’ halal buying behaviour: role of attitude, religiosity and personal norm. Journal of Islamic Marketing, ahead of print. doi:http://doi.org/10.1108/JIMA-07-2020-0220
von Schnurbein, G., Seele, P., & Lock, I. (2016). Exclusive corporate philanthropy: rethinking the nexus of CSR and corporate philanthropy. SOCIAL RESPONSIBILITY JOURNAL, 12(2), 280-294.
Wang, Y. (2016). Social stratification, materialism, post-materialism and consumption values. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 28(4), 580-593.
Xiao, S., & He, w, (2011), “A study of Chinese consumers’ attitudes toward Volvo cars”, Master`s  Thesis in international Business 15 ECTS, Department of  Economics and informatics, University West. Pp. 1-55.
Zarzuela, P., & Antón, C. (2015). Determinants of social commitment in the young. Applying the Theory of Reasoned Action. Revista Española de Investigación de Marketing ESIC, 19, 83-94.
Zhu, Y., & Lin, P. (2019). Hedonic or utilitarian: The influences of product type and reward type on consumer referral likelihood. Journal of Contemporary Marketing Science, 2(2), 120-136.