بررسی رابطه به خاطر سپاری پیام‌های بازرگانی و هیجانات دیداری و شنیداری با استفاده از رویکرد بازاریابی عصبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/cbsj.2023.62782

چکیده

در تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد بازاریابی عصبی به بررسی رابطه به خاطرسپاری پیام‌های بازرگانی و هیجانات دیداری و شنیداری پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آزمایشگاهی است. جامعه آماری پژوهش شامل مخاطبین آگهی‌های بازرگانی و نمونه آماری این پژوهش شامل 4 مرد و 5 زن در محدوده سنی 22 تا 55 سال است که به روش غیر احتمالی قضاوتی انتخاب شدند. در گام جمع‌آوری داده‌ها، واکنش‌های مغزی مشتریان توسط دستگاه الکتروآنسفالوگرام و با استفاده از نرم‌افزار پردازش واسط مغز- رایانه با نرخ نمونه گیری 512 در بازه 7 تا 13 هرتز و 30 فرم بر ثانیه توسط الکترود FP1 ثبت گردید. پس از حذف داده های خطا و میانگین‌گیری داده‌ها در نرم-افزار Excel، پیام‌های بازرگانی نمایش داده شده به 3 پیام منتخب و معمولی تفکیک شدند. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد که بین احساسات و هیجانات در حین تماشای آگهی بازرگانی منتخب و کلمات، آواهاو تصاویر به یادآورده شده همبستگی معناداری وجود دارد. به علاوه، بین احساسات و هیجانات در حین تماشای آگهی بازرگانی معمولی و کلمات، آوا‌ها و تصاویر به یادآورده شده همبستگی معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship Between Memorable TV Advertisement and Consumers’ Audiovisual Emotions Using Neuromarketing Approach

نویسندگان [English]

  • Mahdi Homayounfar 1
  • Mehdi Fadaei 1
  • Mansour Soufi 1
  • Omid Pishevarzad 2
1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran,
2 MA of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

In this study, the relationship between memorable TV advertisement and consumers’ audiovisual emotions has been investigated using neuromarketing approach. Considering research objective, it’s an applied study and regarding method it’s an experimental study. The statistical population of the study includes audience of TV commercials and the statistical sample includes 4 male and 5 female in the range of 22 to 55 years old which selected using purposive sampling method. In data gathering phase, customers’ brain reactions were recorded using electroencephalogram applying OpenBCI processing software with a sampling rate of 512, in the range of 7-13 HZ and 30 frames per second using FP1. After elimination of the artifacts and calculation of the data average of these in the Excel software, TV commercials were divided into three selected and normal messages. Analyzing the research data using SPSS software indicated that, there is a significant correlation between the emotions and feelings while watching the selected commercial and the remembered words, sounds and images. Furthermore, there isn’t any significant relation between the emotions and feelings while watching the lower rank commercial and the remembered words, sounds and images.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neuromarketing
  • Emotions
  • Advertisement
  • TV commercials
  • Electroencephalograph (EEG)