ارائه الگوی عوامل تاثیرگذار بر تمایلات رفتاری گردشگران نسبت به مصرف غذا در استان گیلان با استفاده از نظریه داده‌‌بنیاد

نوع مقاله : برگرفته از پایان نامه و رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/cbsj.2023.62779

چکیده

عدم شناخت تمایلات ‌رفتاری گردشگران، بواسطه نگاه سنتی به غذا به‌عنوان یک عامل ثانویه فعالیت گردشگری و نه به‌عنوان یک جاذبه اصلی، تدوین برنامه‌های راهبردی گردشگری غذا را با دشواری مواجه ساخته است. هدف این پژوهش، ارائه الگوی عوامل اثرگذار بر تمایلات رفتاری گردشگران نسبت به مصرف غذا در استان گیلان با استفاده از روش پژوهش کیفی و نظریه داده‌بنیاد کلاسیک است. با توجه به اهداف کاربردی پژوهش، جامعة‌آماری 12 نفر از خبرگان گردشگری، بازاریابی، کارآفرینان و فعالان عرصه غذا هستند که حداقل از 5 سال سابقه‌کاری مستمر در این بخش برخوردارند. انتخاب این نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انجام پذیرفت و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با طرح پنج سوال کلی تا تحقق اشباع‌نظری در مصاحبه دهم ادامه یافت. تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، انتخابی و نظری منجر به استخراج 201 مفهوم، 10 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی از تلفیق و طبقه‌بندی مفاهیم شد. الگوی پژوهش مبتنی بر فرآیند کدگذاری داده‌های کیفی با رهیافت کلاسیک گلیزر ترسیم شد. بر مبنای مدل، از یک‌طرف، خصوصیات غذا (کیفیت و ایمنی‌غذا، جذابیت‌غذا و فرهنگ‌غذایی) و از طرف‌دیگر، خصوصیات‌محیط گردشگری غذا (تبلیغات و اطلاع‌رسانی، وضعیت رستوران‌ها و وضعیت بازارهای محلی)؛ خصوصیات‌شخصی گردشگران (تداعی‌مقصد گردشگری‌غذا، تجربه مقصد گردشگری غذا، دلبستگی به مقصد گردشگری غذا و رضایت از مقصد گردشگری غذا) را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. در نهایت، خصوصیات‌شخصی گردشگران غذا، بر تمایلات رفتاری گردشگران نسبت به مصرف غذا برای سفر اثرگذار است. علاوه براین، می-توان گفت که تمایلات‌ رفتاری می‌تواند بصورت مستقیم، تحت‌تاثیر خصوصیات‌غذا و محیط گردشگری غذا قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of factors affecting the behavioral intentions of tourists towards food consumption in Guilan province using grounded theory

نویسندگان [English]

  • ebrahim alizadeh jurkuyeh 1
  • narges delafrooz 2
  • seyed mahmoud shabgu monsef 2
  • yalda rahmati ghofrani 2
1 PhD Student in Business Management (Marketing), Department of Business Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Lack of recognition of tourists' behavioral intentions, due to the traditional view of food as a secondary factor of tourism activity and not as a main attraction, the development of strategic food tourism plans, with has encountered difficulties. Therefore, the purpose of study is to modeling a model of factors affecting the behavioral intentions of food tourists in Guilan as one of the most visited tourism destinations in the country using qualitative methods and classic grounded theory. According to the applied objectives of the research, the population includes 12 participants of tourism experts, marketers, entrepreneurs and food activists who have at least 5 years of useful experience and continuous activity. The selection of samples was done using purposive sampling method and semi-structured interviews with five general questions continued until saturation was achieved in the tenth interview. Data analysis in three stages of open, selective and theoretical coding led to the extraction of 201 concepts, 10 sub-categories and finally 3 main categories. Based on the proposed model, the characteristics of food (quality and safety, attractiveness and food culture) and on the other hand, the characteristics of tourism environment (advertising and information, the status of restaurants and local market situation); they influence the personal characteristics of tourists (food destination association, experience, attachment and satisfaction). Finally, the personal characteristics influence tourists' behavioral intentions of tourists towards food consumption to travel. In addition, it can be said that behavioral intentions can be directly affected by food characteristics and food tourism environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Food tourism
  • Behavioral intentions
  • Grounded theory