بررسی تاثیر دین‌داری مصرف‌کنندگان مسلمان بر نگرش به برند، تمایل شخصی و قصدخرید نسبت به محصولات لوکس

نوع مقاله : برگرفته از پایان نامه و رساله

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه قم

10.22034/cbsj.2023.62781

چکیده

چکیده: محصولات لوکس بخش مهمی از بازار مصرفی جامعه را تشکیل می دهد و می تواند به عنوان موضوعی برای پژوهش های بازاریابی شناخته شود. در جوامعی که دین نقش مهمی در شکل دهی به رفتارهای افراد دارد، مطالعه تاثیر این متغیر بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات لوکس، امری مهم و لازم است. آیا دین داری می تواند ایجاد کننده نگرش مثبت و تمایل شخصی و قصد خرید برای محصولات لوکس باشد؟ پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، کاربردی و در زمره مطالعات توصیفی است؛ که با استفاده از شیوه کمی و با به کارگیری شیوه گردآوری داده‌ها به روش توصیفی- پیمایشی صورت گرفته است. جامعه‌آماری مورد بررسی، شهروندان ساکن شهر تهران(مسلمان) بوده که با استفاده از پرسش‌نامه به دو روش الکترونیکی و میدانی در میان 312 نفر از این افراد، به جمع‌آوری داده پرداخته شد. پس از تحلیل صورت‌گرفته به‌وسیله نرم‌افزارهای SPSS21 و PLS3 درنهایت مشخص شد که دین‌داری با نگرش ‌به برند، تمایلات شخصی‌ و قصدخرید محصولات لوکس، رابطه معنا‌داری دارد و جنسیت و درآمد نقشی در تعدیل این روابط در میان این جامعه‌آماری ایفا نمی‌کند. از آنجایی که به نظر می‌رسد دین‌داری می‌بایست نقش کنترل کننده و محدود کننده در تمایل به خرید محصولات لوکس داشته باشد، به نظر می‌رسد شاهد ظهور مصرف کنندگانی هستیم که توانسته‌اند بین دو مفهوم دین‌داری و لوکس‌گرایی، هماهنگی برقرار کنند. که این امر نشانه‌هایی از تحولات نگرشی و رفتار در میان مصرف‌کنندگان مسلمان در ایران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Muslim Consumer Religiosity on Brand Attitude, Personal Desire and Intent to Buy Luxury Products

نویسندگان [English]

  • saeed masoodipoor 1
  • farzaneh mohammadi 2
1 1. Associate Prof. ,Management, Faculty of management and Economic, Qom University, Qom, Iran
2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه قم
چکیده [English]

Luxury products are an important part of the consumer market and can be recognized as a topic for marketing research. In societies where religion plays an important role in shaping people's behaviors, it is important and necessary to study the impact of this variable on the buying behavior of consumers of luxury products. Can religiosity create a positive attitude and personal desire and intention to buy for luxury products? The present study is applied in nature and is a descriptive study; Which has been done using a quantitative method and using a descriptive-survey method of data collection. The statistical population was Iranian Muslim citizens living in Tehran. Data were collected from 312 individuals using a questionnaire using both electronic and field methods. After analysis by SPSS21 and PLS3 software, it was finally found that religiosity has a significant relationship with brand's attitude, personal preferences and intention to buy luxury products, and gender and income play a role in moderating these relationships. This statistical community does not play. Religiosity can have a small negative effect on attitudes toward luxury products, but it has less of a negative impact on personal preferences for luxury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religiosity
  • consumer attitude
  • Muslim consumer
  • luxury products
  • intention to buy