بررسی اثر نوگرایی مصرف‌کننده و برند سبز بر قصد خرید با نقش میانجی نگرش مصرف‌کننده (موردمطالعه: فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه محقق ازدبیلی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران؛

10.22034/cbsj.2023.62784

چکیده

افزایش میزان نوگرایی مصرف‌کنندگان و دغدغه‌مندیشان نسبت به محیط‌زیست و برندهای سبز از فاکتورهای مهم سال‌های اخیر در رفتارمصرف‌کنندگان هستند و مدیران بازاریابی برای موفقیت در فروش و بازاریابی محصولاتشان، سعی در بهبود نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به این عوامل دارند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نوگرایی مصرف‌کننده و برند سبز بر قصد خرید با میانجیگری نگرش مصرف‌کنندگان انجام شد. تحقیق حاضر ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی، شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی و ازلحاظ زمانی، مقطعی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهرستان اردبیل و نمونه آماری ما مشتریان فروشگاه‌های مربوطه می‌باشد که با استفاده از فرمول‌کوکران و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 384 نفر از آن‌ها انتخاب گردید و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه از مشتریان فروشگاه‌ها، جمع‌آوری شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش توصیفی از میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی و در بخش استنباطی مدل یابی معادلات ساختاری به کار گرفته شد و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Lisrel مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که نوگرایی مصرف‌کننده، برند سبز و نگرش مصرف‌کننده نسبت به محصولات بر قصد خرید مصرف‌کننده تأثیری مثبت و معنادار دارد. از طرفی دیگر نوگرایی مصرف‌کننده و برند سبز بر نگرش مصرف‌کننده نسبت به محصولات نیز دارای تأثیری مثبت و معنادار می‌باشد. همچنین نگرش مصرف‌کننده نسبت به محصولات رابطه بین نوگرایی مصرف‌کننده و قصد خرید او را میانجیگری می‌کند. درنهایت، در رابطه بین برند سبز و قصد خرید مصرف‌کننده نیز، نگرش مصرف‌کننده نسبت به محصولات به‌عنوان عامل میانجی عمل می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Effect of Consumer Innovativeness and Green Brand On Purchase Intention with The Mediating Role of Consumer Attitude (Case Study: Ardabil Chain Stores)

نویسندگان [English]

  • Naser Seifollahi 1
  • Alireza Hamidzadeh Arbabi 2
1 Associate Professor, Department of University Management, Mohaghegh Ardabili
2 Ph.D Candidate of Business Management, Marketing Management, Faculty of social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Iran.
چکیده [English]

Increasing the level of consumer innovativeness and concern for the environment and green brands are important factors in consumer behavior in recent years and marketing managers try to improve consumers' attitude towards green brands and innovative products, in order to succeed in selling and marketing their products. The purpose of this study is to investigate the effect of consumer innovativeness and green brand on consumer purchase intention with the mediating role of consumer attitudes in the dairy industry. The present research is an applied research in terms of purpose, the method of data collection is descriptive-correlational and cross-sectional in terms of time. The statistical population of this research is the chain stores of Ardabil city and our statistical sample is the customers of the relevant stores. Using the Cochran's formula, the sample size was 384 people who were selected by simple random sampling and the data was collected using a questionnaire from the customers of the stores. Structural equation modeling was used and SPSS and Lisrel softwares were applied for analysis. The results of the study showed that Consumer innovativeness, green brand and consumer attitude towards products have a positive and significant effect on consumer purchase intentions. Consumer innovativeness and green brand have a positive and significant effect on consumer attitudes towards products. Consumer attitude toward products mediates the relationship between consumer innovativeness and their purchase intention. Finally, in the relationship between the green brand and the consumer purchase intention, consumer attitude towards products acts as a mediating factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer innovativeness
  • Green brand
  • Consumer purchase intention
  • Consumer attitude